CasaPoundin poliittinen manifesti

"Valtio, jonka me haluamme, on orgaaninen, osallistava, kansallisen yhteisön hengellinen opas ja viitoittaja."

Politiikka

Olemme käyneet läpi italialaisen CasaPound-järjestön toimintatapoja ja strategioita. Julkaisemme lukijoidemme iloksi myös järjestön poliittisen manifestin, jotta voitte saada siitä motivaatiota omaan toimintaanne.

JOHDANTO – KANSALLISEN HERÄÄMISEN PUOLESTA

Italian kansakunnan on palattava olemaan organismi, jolla on tavoitteita, elämää ja toimintakeinoja, jotka ovat kokonaisuutena voimakkaampia ja kestävämpiä kuin yksilöillä, jotka sen muodostavat. Sen on palattava olemaan henkinen, poliittinen ja taloudellinen yksikkö, joka toteuttaa itseään valtion kautta kokonaisvaltaisesti: Yksilöt ja ryhmät, yritykset ja työntekijät yhdistyneinä toteuttamaan yhteistä etua. Tavoitteemme on kaikille yhteisen lähtökohdan luominen: vakituinen ja hyvin palkattu työ, omistusasunto, mahdollisuus saada lapsia ja elättää heidät. Vankka perusta, joka koostuu myös erinomaisista julkisista peruspalveluista (terveydenhuolto, koulutus, sosiaaliturva), jolle jokainen voi rakentaa oman tulevaisuutensa, seuraten vapaasti omia kykyjään, taipumuksiaan, pyrkimyksiään ja edistäen näin kansallista vaurautta ja voimaa.

Valtio, jonka me haluamme, on orgaaninen, osallistava, kansallisen yhteisön hengellinen opas ja viitoittaja. Sen ensimmäinen tehtävä on vahvistaa ja valloittaa uudelleen suvereniteetti ja itsenäisyys, jotka ovat uhattuina vahvojen yksityisten ja kansainvälisten voimien vuoksi.

Me haluamme vapaan, sosiaalisen ja kansallisen Italian, vahvan, täysin oman itsensä herran ja tulevaisuutensa rakentavan. Pidämme kansakuntamme vihollisena kaikkea sitä, mikä asettaa yksityiset edut yhteisen hyvän edelle. Olemme kaikkea valtion individualistista ja oligarkista käsitystä vastaan; kaikkea, mikä johtaa kansojen, ihmisten ja kulttuurien turmeltumiseen; kaikkea, mikä on vihollinen kansalle. Pidämme ystävänämme ja kansakunnan ystävänä jokaista, joka toimii italialaisen kansan edun mukaisesti ja pitää sydämensä asiana sen kohtaloa, kauneutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Historiansa ja kohtalonsa vuoksi Italian on palattava maailman eturintamaan, palattava sivilisaation majakaksi, esimerkiksi.

Myös, ja erityisesti, kansallisen suvereniteetin palauttamiseksi on tehtävä valintoja, jotka suojelevat olemassaoloamme ottamatta lähtökohdaksi talouden vaatimuksia. Tätä varten ehdotamme perustuslakimuutoksia ja säädöksiä, jotka mahdollistavat etnisille italialaisille aina etuoikeuden valtion sosiaalipalveluissa, koulutuksessa, terveydenhuollossa, taloudellisessa avustuksessa sekä asumisessa.

1. EUROSTA EROAMINEN

Euro on mekanismi, joka palvelee yksityisiä ryhmiä ja vihamielisiä kansakuntia, jotka riistävät italialaisen julkisen omaisuuden yksityistämispolitiikalla, kuristavat kansalaisia, tuhoavat säästöt, moninkertaistavat velan ja hävittävät hyvinvointivaltiomallin.

Maailmalla ei ole olemassa muita esimerkkejä valuutasta, jonka vaikutusalueella toteutettaisiin erilaista veropolitiikkaa, erojen käytännössä mahdollistavan eräille kansakunnille kehitysmahdollisuudet toisten kustannuksella.

Taloutemme ja teollisuutemme rappion pysäyttämiseksi sekä työn ja elinkeinojen epävakauden torjumiseksi haluamme:

 • Luoda holdingyhtiön, jonka tehtävä on pelastaa ja/tai kehittää kansakunnan edun kannalta strategisesti tärkeillä teollisuudenaloilla toimivia yrityksiä.
 • Hylätä vanha euro ja ottaa käyttöön uusi italialainen suvereeni valuutta, joka palvelee talouttamme ja kansallisia etujamme. Italian eroaminen Euroopan unionista ja sen rajoittavista säännöistä, jotka tukehduttavat vapauttamme.
 • Kansallistaa keskuspankki, joka asetetaan jälleen valtiovarainministeriön valvontaan. Keskuspankin on oltava uuden valuutan ainoa liikkeellelaskija ja jälkimarkkinoiden ostaja valtion liikkeelle laskemille joukkovelkakirjalainoille.
 • Selkeä erottelu liikepankkien ja investointipankkien välillä, paluu vuoden 1936 pankkilakiin.
 • Kansallistaa Cassa Depositi e Prestiti (merkittävä italialainen kehityspankki), jonka tehtävä on rahoittaa pieniä ja keskisuuria yrityksiämme.
 • Poistaa budjettitasapaino perustuslaista. Suunnitellessaan kasvua, kehitystä ja laajaa vaurautta valtion on voitava ja sen täytyy toimia alijäämäisesti.
 • Ulkomaisen velan asteittainen takaisinosto.
 • Valtion velkojen välitön maksu italialaisille yrityksille ja kansalaisille uudessa kansallisessa valuutassa (tapauksissa, joissa nämä tahot ovat hankkineet omistukseensa valtion joukkovelkakirjalainoja).
 • Vaatimus liikepankeille ja vakuutusyhtiöille sijoittaa italialaisiin joukkovelkakirjalainoihin.
 • Tuki paikallisille pienille osuuskunnille, kuten osuuspankeille ja käsityöläisten osuuskunnille.
 • Tiukka valvonta johdannaisten kaupankäynnissä, joka on menneisyydessä aiheuttanut suuria finanssikriisejä. Kiellon asettaminen seuraavilla varallisuuserillä spekuloinnille: valtion obligaatiot, julkisten yritysten arvopaperit, kansallisesti merkittävät pankit, öljy ja elintarvikkeet.
 • Kielto julkisille laitoksille (kunnat, alueet ja maakunnat) rahoittaa toimintaansa myymällä joukkovelkakirjalainoja yksityisille sijoittajille.
 • Kiellon asettaminen pankeille ja yrityksille omistaa toisiaan ristiin.

2. EUROOPAN UNIONISTA EROAMINEN

Euroopan unioni on vuosien saatossa osoittautunut maamme viholliseksi ja aseeksi ylikansallisten rahoittajien käsissä, jotka pyrkivät tuhoamaan identiteettimme ja taloutemme.

Reagoipa Euroopan unioni meihin miten tahansa, voimme aina käydä kauppaa EU:n ulkopuolella sijaitsevien maiden kanssa sekä tehdä yhteistyötä omien etujemme ja omien ehtojemme mukaisesti.

Tämän vuoksi ehdotamme:

 • Italian yksipuolinen ero Euroopan unionista.
 • Välitön miljardien suuruisten maksujen keskeyttäminen Euroopan unionille (Italia on nettomaksaja noin 15 miljardia euroa vuodessa, kun vuosittainen palautus on noin 11 miljardia euroa, joka on tarkoitettu ja sidottu tiettyihin EU:n määrittelemiin alueisiin).
 • Kaikkien EU-sopimusten, sääntöjen ja määräysten sekä yrityksillemme asetettujen tuotantokiintiöiden peruminen.
 • Vahvat kahdenväliset sopimukset Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa.
 • Kansallisten markkinoiden suojaaminen epäreilulta kilpailulta suhteessa maihin, jotka hyödyntävät halpatyövoimaa (esimerkiksi Kiina sekä monikansallisten yhtiöiden tuotteet kehitysmaista) tai kannattavat kauppaa niiden maiden kanssa, joissa työntekijöillä ei ole samoja turvaverkkoja kuin italialaisilla työntekijöillä, tai samoja työturvallisuus- ja ympäristönsuojelunormeja kuin italialaisilla yrityksillä.
 • Konkreettinen ja päättäväinen tuki teollisuusalueille ja yritysverkostoille, pienten ja keskisuurten yritysten suojelulle, maamme todelliselle selkärangalle ja tällaisten yritysten kasvattamiselle sekä nuorille yrittäjille, innovatiivisille hankkeille ja aloille.
 • Kulutustavaroiden verotus, joka on suoraan suhteessa niiden tuotannon maantieteelliseen sijaintiin ja olosuhteisiin.
 • Tuloveron progressiivisuuden säilyttäminen.
 • Verotaakan puolittaminen ja verotuksen yksinkertaistaminen. Yritysten ei pitäisi joutua kantamaan lähes 65 % verotaakkaa kymmeniä erilaisia velvoitteita noudattaen.
 • Valtion tulisi verottaa todellisia tuloja eikä ennustettuja.
 • Niin sanotun perhekertoimen käyttöönotto: Kerroin on olennainen niiden perheiden tukemiseksi, joissa äidit mieluummin pysyvät kotona perheen hoitamiseksi. Perhekerroin tarkoittaa yhden perheenjäsenen palkan jakamista molempien puolisoiden kesken.
 • Henkilökohtaisten tulojen täydellinen verovapaus alle 15 000 euroon asti, jotta taataan vähimmäiselintaso 1 250 euroa netto kuukaudessa henkeä kohden.
 • Kiinteistöveron uudistaminen, mukaan lukien suurten omistajien (vähintään neljä kiinteistöä samassa kunnassa) ylimääräiset verokannat, jotka eivät vuokraa omistamiaan kiinteistöjä.
 • Suurten yritysten omistamien kiinteistöjen verotuksen korottaminen.
 • Katolisen kirkon ja suurten osuuskuntien verohelpotusten poistaminen, lukuun ottamatta yksinomaan uskonnolliseen tarkoitukseen käytettyjä rakennuksia.
 • Taistelu veronkiertoa ja veronvälttelyä vastaan, erityisesti suurten yritysten, monikansallisten yhtiöiden ja Internet-jättien kohdalla. On tarpeen aloitta tiukka taistelu ylikansallisten konsernien siirtohinnoitteluna tunnettua veronkiertoa vastaan, jossa voitot kirjanpidossa siirretään Italiasta veroparatiiseihin. Rahoitushallinnon ja oikeuslaitoksen vahvistaminen veropetosten torjunnassa. Veronkierto on paitsi valtiontaloudelle vaaraksi myös kilpailua vääristävä ilmiö ja yksi järjestäytyneen rikollisuuden rahanpesun pääkanavista.
 • Taistelu laillistettua velanperintää vastaan, jota joskus jopa yksityiset yhtiöt harjoittavat asettamalla asiakkailleen kiskurimaisia ​​sakkoja ja usein kohdistamalla sanktiot niihin, joilla on vähän maksettavaa, mutta konkreettista ulosmitattavaa omaisuutta. Tarvitaan täydellinen uudistus vuoden 1973 verokanta-asetukselle, erityisesti kiinteistöjen kiinnitysten kieltämistä koskeva aloite, jos velka on asunnon pääasiallinen käyttötarkoitus. Oikeus kansalaisiin kohdistuviin taloudellisiin tarkastuksiin täytyy tässä yhteydessä poistaa yksityisiltä yhtiöiltä ja varata yksinoikeudella valtiollisille elimille. Viranomaisia ja yksityisiä velanperijöitä tulee ohjata keskittämään toimensa suuriin yritystason veronkiertäjiin ja siirtää resursseja pois yksityishenkilöiden vainoamisesta.
 • Totuuskomission perustaminen sen selvittämiseksi, kuinka suuri osa perintärekisterin alaskirjatuista veroveloista eivät olleet enää perintäkelpoisia siksi, että ne olivat jo vanhentuneet.

3. MAAHANMUUTON LOPETTAMINEN, EI JUS SOLI ‑PERIAATETTA, PAKKOPALAUTUKSET

Massamaahanmuuton infernaalinen mekanismi on yksi perimmäisistä sosiaalisen, kulttuurisen ja eksistentiaalisen köyhyyden aiheuttajista kaikille osallisille kansoille, olivatpa ne isäntiä tai vieraita. Tässä todellisessa kansojen tuhoamisjärjestelmässä ei ole voittajia, lukuun ottamatta muutamia yksityisiä organisaatioita, jotka ovat täynnä ideologisia ja uskonnollista vihaa, ja muutamia kansallisen edun vastaisia pääomapiirejä.

Massamaahanmuuton puolesta esitetyt valheet kuten se, että ilmiön väitetään edistävän BKT:n kasvua ja kerryttävän välttämättömiä varoja tuhotun eläkejärjestelmän elvyttämiseen, kumotaan faktoilla. Uuden ajan orjien surkeat palkat ovat varoja, jotka viedään Italian kansakunnalta, koska ne usein lähetetään perheille, jotka asuvat muilla mantereilla.

Maahanmuuttajat ovat ”resurssi” vain ääriliberaaleille puolueille, surkastuville ay-järjestöille ja vastaaville antikansallisille tahoille. Lisäksi maahanmuuttajat ovat resurssi sille osalle finanssieliittiä, joka on myynyt sosiaalisen omantuntonsa pois markkinoilla. Tämä finanssiluokka on luonut uuden ajan orjista ”työvoimareservin” markkinoilla, jossa voitot revitään köyhien massojen selkänahasta. Rikkaiden ja köyhien välistä sotaa ruokkivat oligarkia ylläpitää aikamme ”monirotuista” ihannetta.

Maahanmuuttajat tulevat mielellään hyväksymään nälkäpalkat, joita italialaisilla ei ole varaa vastaanottaa. Lakkaamalla altistamasta yrityksiämme tälle kilpailulle teemme maahanmuuttajien panoksen automaattisesti tarpeettomaksi ja suojelemme työntekijöitämme, jotka tällä hetkellä ohitetaan niin sanotuilla ”kilpailukykyisillä työntekijöillä” eli matalapalkkaisilla maahanmuuttajilla.

Vastustaaksemme monirotuisen yhteiskunnan helvetillisiä piirejä ehdotamme maahanmuuton juurisyiden poistamista:

 • Täydellinen maahanmuuton pysäyttäminen, laillinen tai laiton, kunnes kaikki laittomasti Italiassa oleskelevat on pakkopalautettu.
 • Verenperimää painottavan Jus Sanguinis ‑periaatteen vahvistaminen perustuslaissa, estäen kansalaisuuden automaattisen hankinnan. (Perustuslain uudistus).
 • Kansalaisuuden peruuttaminen vakavien rikosten (terrorismi, murha, raiskaus) jälkeen niiltä ”uusilta italialaisilta”, jotka ovat 1., 2. tai 3. sukupolven maahanmuuttajia. (Perustuslain uudistus).
 • Maassa olevien ulkomaalaisten palauttaminen, joilla ei ole omaa elinkeinoa, asuntoa ja työtä. Kahdenväliset sopimukset alkuperämaiden kanssa, jotta tämä palautus olisi nopeaa ja lopullista.
 • Yhteistyö Euroopan ulkopuolisten talousalueiden kanssa niiden kehittämiseksi ja monikansallisten suuryhtiöiden riiston ikeestä.
 • Kahdenväliset sopimukset laittomien maahanmuuttajien alkuperämaiden kanssa palautuksista: siviili- ja infrastruktuurirakennukset (koulut, tiet, vesijohdot, aurinkovoimalat jne.) vastineeksi kansalaisten paluusta Italiasta. Palautettuja siirtolaisia voidaan käyttää näiden hankkeiden työvoimana.
 • Tuki kaikille Euroopan ulkopuolisille kansallisille liikkeille, jotka edistävät siirtolaisten paluuta kotimaahansa ja isänmaansa puolustamista sekä rakentamista.
 • Armoton taistelu oman aikamme orjakauppiaita ja heidän avustajiaan vastaan.
 • Avustuksien lakkauttaminen loisjärjestöiltä, jotka ajavat taloudellisia, uskonnollisia ja/tai ideologisia tavoitteita maahanmuuttopolitiikan keinoin.
 • Lisenssien ja lupien peruuttaminen niiltä, jotka hyödyntävät ilman oleskelulupaa työskenteleviä maahanmuuttajia lisäten näin epäsuorasti köyhyyttä, työttömyyttä ja taloudellista epävarmuutta italialaisten keskuudessa.
 • Välitön sellaisten kiinteistöjen haltuunotto, jotka on myönnetty käyttöön/vuokrattu maahanmuuttajille ilman pätevää perustetta, joka oikeuttaisi heidän läsnäolonsa Italiassa.

4. VAKAAN, TURVALLISEN JA OIKEUDENMUKAISESTI TYÖN PUOLESTA

Valtiollisen elämän ytimessä on työ kaikissa sen ilmenemismuodoissa: käsityö sekä tekninen ja henkinen työ. Valtion on suojeltava yksityisomistusta, työntekijöiden säästöjä ja näiden työn muita tuloksia. Työtä ei kuitenkaan saa käyttää toisten ihmisten alistamiseen hyväksikäytön keinoin.

Kansallisessa talousmallissa kaikki, mikä ulottuu yksilöllisestä intressistä yhteiseen intressiin, kuuluu valtion toiminta-alueeseen. Tuotannon kokonaisuuden on muodostuttava yhtenäiseksi kansallisesta näkökulmasta, samoin kuin sen tavoitteiden, jotka ovat yksilöiden hyvinvointi ja kansallisen voiman kehitys.

Työttömyyden, epävarmuuden ja hyväksikäytön vastaiset vaatimukset:

 • Täystyöllisyyden tavoittelu valtion toimenpiteiden kautta.
 • Työn epävarmuutta ja niin sanottua ”joustavuutta” (sana, jota käytetään kuvaamaan pääoman absoluuttista valtaa suhteessa työhön) suosivien lakien kumoaminen ja oppisopimuslain vahvistaminen, mukaan lukien koeaika, ainoana työmarkkinoille pääsyn välineenä.
 • Uusi kattava työlainsäädäntö, joka asettaa määräaikaisen sopimuksen kaikkien työsopimusten perustaksi, määritellen työntekijän irtisanomisen ehdottoman poikkeukselliseksi toimenpiteeksi, joka on perusteltava todistettavasti ja joka on työoikeudellisen tuomioistuimen nopeasti vahvistettava.
 • Perustuslain artiklan 41 tehokas soveltaminen. Monet tahot ovat vaatineet artiklan kumoamista, mikä merkitsisi lopullista alistumista turbokapitalistiselle talousmallille. Vaadimme myös artiklan 39 tehokasta soveltamista, joka edellyttää rekisteröintivelvoitetta ammattiliitoille, jotta ne voivat edustamiensa jäsenten suhteessa solmia työehtosopimuksia, jotka ovat sitovia kaikille sopimuksen piiriin kuuluville ryhmille. Ehdotamme paikallisten täydentävien neuvottelujen laajentamista, jotta eri maantieteellisillä alueilla toimivat tuotantoyksiköt eivät ole pakotettuja yhdenmukaisiin sopimusehtoihin.
 • Italialaisten työntekijöiden suojeleminen altistumiselta kilpailulle halpatuotantomaiden uuden ajan orjien kanssa, kun näillä matalapalkkatyöntekijöillä ei ole asianmukaista suojaa (8 tunnin työpäivä, eläke, äitiysloma jne.) sekä altistumiselta kilpailulle sellaisten maahanmuuttajien kanssa, jotka on pakotettu hyväksymään nälkäpalkat, usein pimeästi maksettuna.
 • Käsityön kulttuurillisen arvostuksen kohottaminen, johon liittyy palkkapolitiikan uudelleentarkastelu, parempi työturvallisuus, oikeus hyvään eläkkeeseen ja säännöllinen työaika.
 • Ehdotetaan yrityksille, joilla on yli 50 työntekijää, että konkurssin tai joukkoirtisanomisten yhteydessä on pakollista turvautua ensin yrityksen ”sosialisoimiseen”, mikä johtaa lain mukaisesti määrättyjen menettelyjen keskeyttämiseen ja rangaistusten käyttöönottoon työnantajille, jotka aikovat siirtää yrityksen muualle.
 • Rehellisen työn puolustamiseksi ja finanssispekulaation vastustamiseksi pääomatulojen verotusta on nostettava silloin, kun tulot eivät ole peräisin yksityisestä säästämisestä vaan suursijoittajien keinottelusta rahoitusmarkkinoilla.
 • Tiettyjen sektoreiden suojelu suurten monikansallisten yritysten sopimattomalta poliittiselta vaikutukselta verolainsäädännön uudistamisen kautta. Esimerkkinä sähkösavukemarkkinat, jotka ovat tuottaneet paljon tuloksia tupakoinnin vastaisessa taistelussa, mutta jotka ovat joutuneet suuren tupakkateollisuuden painostuksen kohteeksi.
 • Eläkeläisten oikeuksia heikentäneen Fornero-lain välitön kumoaminen.

5. KANSALLISOMAISUUDEN JA STRATEGISTEN TOIMIALOJEN SUOJELU

Orgaanisen valtion käsitys sisältää ajatuksen kansallisomaisuudesta, joka on saatettava yksityisten markkinoiden ulottumattomiin. Yksityiset ryhmät eivät voi kaapata elintärkeitä varallisuuseriä, raaka-aineita ja muita vastaavia hyödykkeitä, kuten vettä, energiaa ja luonnonvaroja. Samoin on olemassa strategisia aloja, kuten maanpuolustus ja avaruusteollisuus, joita on suojattava spekulatiiviselta markkinalogiikalta.

Nämä resurssit omistaa kansa ja valtion on hoidettava niitä tehokkaasti, ohjaten niistä saatavia voittoja hyvinvointivaltion rakentamiseen ja ylläpitoon, kehitykseen, koulutukseen sekä tieteelliseen tutkimukseen.

Kansallisomaisuutta ja strategisia toimialoja suojelevat ehdotukset:

 • Valtionyhtiöiden uudelleen perustaminen energia‑, telekommunikaatio- ja liikennealoille.
 • Valtionyhtiöiden uudelleen perustaminen kaikkien luonnonvarojen (vesi, kaasu jne.) hallinnointiin ja jakeluun.
 • Julkisten yhtiöiden tehtävän uudelleenmäärittely – ne eivät tue ainoastaan taloutta vaan myös sosiaalista ja kansallista kehitystä.

Lääketeollisuuden lobbausryhmien aiheuttamien kuolemantapausten ehkäisemiseksi ehdotamme:

 • Terveysministeriön tiukat valvontatoimenpiteet suhteessa lääketeollisuuteen.
 • Suuret julkiset investoinnit tutkimukseen, jotta voittoa tavoittelevien lääkeyhtiöiden ja sijoittajien edut eivät estäisi monien sairauksien hoitoa.

Kansallisomaisuuden ryöstön eli niin sanotun yksityistämispolitiikan vastaiset ehdotukset:

 • Valtiollisen ja kansallisen RC-autovakuutuksen perustaminen, jolla ohjataan pois suuria rahasummia yksityisiltä vakuutusyhtiöiltä ja siirretään ne valtiolle. Nämä summat on osoitettava kansalaisten hyvinvoinnin, kansallisen kehityksen, koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen tukemiseen.

6. SOSIAALISTEN OIKEUKSIEN PUOLESTA

Taloudelliset yksityistämistoimenpiteet uhkaavat myös kansalaisten perustavanlaatuisia sosiaalisia oikeuksia. Voitontavoittelu on tuhonnut eläketurvan. Italia, hyvinvoinnin ja julkisen eläketurvan kotimaa, on omaksumassa amerikkalaista orjuusmallia, mistä on päästävä nyt eroon.

Kansalaisten sosiaalisten oikeuksien turvaamiseksi ehdotamme:

 • Julkisen sosiaaliturvan puolustaminen.
 • Eläkkeiden automaattinen indeksointi elinkustannusten nousun mukaisesti.
 • Minimieläkkeiden nostaminen tasolle, joka takaa riittävän toimeentulon.
 • Ilmaisen lääketieteellisen hoidon puolustaminen.
 • Julkisten sairaaloiden ehostaminen ja modernisointi säästöillä, jotka saadaan, kun antikansallisten loisjärjestöjen julkinen tukeminen lopetetaan.
 • Kansallinen suunnitelma arkkitehtonisten ja kulttuuristen esteiden poistamiseksi ja pykälän 104 täysimääräinen täytäntöönpano, myös veropoliittisia työkaluja hyödyntäen.
 • Valtio sitoutuu tarjoamaan taloudellista tukea kansalaisille, jotka hoitavat tavalla tai toisella invalideja perheenjäseniään.
 • Itsenäisyys tarkoittaa kykyä työskennellä ja liikkua, opiskella ja viettää vapaa-aikaa, asettaa henkilökohtaisia tavoitteita ja saavuttaa ne, hallita omaa ajankäyttöä, huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta, syödä, huolehtia omasta kehostaan, valita miten pukeutua. Itsenäisyys tarkoittaa irtautumista omasta perheyksiköstä tai valmistautumista siihen. Vammaiselle henkilölle ja/tai hänen omaishoitajalleen on taattava oikeus valita, kuinka apu tarjotaan – taloudellisesti tai palveluina.

7. ÄITIYDEN JA ELÄMÄN OIKEUDEN PUOLESTA

Monikansallisten yritysten ja suurten rahoituslaitosten suunnitelma sisältää muun muassa Italian ja Euroopan kansanmurhan väestönvaihdon kautta. Elämisen kohoavat kustannukset, reaalipalkkojen supistuminen ja asunnon löytämisen mahdottomuus ovat johtaneet nollasyntyvyyteen.

Italian väestön elävöittämiseksi haluamme:

 • Kansallinen synnytysraha. Jokaista uutta vauvaa kohden, jonka vähintään toinen vanhemmista on italialainen, maksetaan 500 euron summa kuukausittain, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta. Tätä taloudellista tukea voidaan kumuloida neljänteen lapseen asti, mutta sitä ei myönnetä vanhemmille, joilla ei ole työtä, vakinaista asuntoa tai jotka ovat majoittuneina hotelleissa tai vastaanottokeskuksissa, lukuun ottamatta luonnonkatastrofien uhreja. Tämä tuki ei ole kumuloituvaa (se nollataan joka kuukauden lopussa, jos sitä ei kuluteta tavaroihin tai palveluihin) ja sitä voidaan käyttää kaikissa liikkeissä ainoastaan lastentarvikkeiden ostamiseen.
 • Äitiyden ja lapsuuden hoitoon erikoistuneen laitoksen perustaminen, joka huolehtii äidin ja syntymättömän lapsen turvallisuudesta ja auttaa raskauden kaikissa vaiheissa, tarjoten riittävän määrän ultraäänitutkimuksia sekä ilmaista ja korkealaatuista gynekologista hoitoa.
 • Julkisen propagandan levittäminen rintaruokinnan tärkeydestä ja valtiollisen lääketeollisuuden tuottaman, turvalliseksi todetun maitojauheen jakelu.
 • Ilmaisen lastenlääkärin hoidon ehdoton puolustaminen.
 • Uusien julkisten päiväkotien rakentaminen.
 • Taloudellinen tuki suurperheille.
 • Verotuki lasten kasvatukseen ja ylläpitoon liittyvien kulujen vähentämiseksi.
 • Tuki naimattomille äideille.
 • Tuki eronneille isille sekä sääntöjen uudelleenmäärittely lasten huoltajuudesta ja elatusmaksuista avioeron yhteydessä.
 • Välitön pääsy omistusasuntoon asuntolainan avulla odottaville perheille.
 • Työajan lyhentäminen 0–6‑vuotiaiden lasten vanhemmille 8 tunnista 6 tuntiin päivässä. Palkka pysyy samana: 85 % maksaa työnantaja, loput 15 % valtio

8. KANSALLISESTI TUOTETUN ENERGIAN PUOLESTA

Ilman energia-alan suvereniteettia ei ole olemassa kansallista suvereniteettia. Italia tarvitsee välittömästi kansallisen energiaohjelman, joka johtaa maan energiaomavaraisuuteen, säästäen miljardeja euroja, jotka tänään kuluvat ulkomailta ostettaviin saastuttaviin ja nopeasti ehtyviin fossiilisiin polttoaineisiin. Kaikki riippuu energiasta: koti, terveys, edistys, hyvinvointi, koulutus, eläke, työ, lapset. Ilman energiaa, vähällä energialla tai huonolla energialla me palaamme takaisin köyhyyden ja heikkouden tilaan.

Kansallisen suvereniteetin vuoksi ehdotamme:

 • Valtion sähköntuotanto- ja jakeluyrityksen perustaminen.
 • Suuret julkiset satsaukset fuusioenergiaan.
 • Merkittävät julkiset investoinnit puhtaisiin ja uusiutuviin energialähteisiin: biomassa, aurinkoenergia, tuulivoima.
 • Merkittävät julkiset investoinnit tutkimukseen: vety, polttokennot, ei-piipohjaiset aurinkokennot.
 • Biopolttoaineiden käyttöönoton toteutettavuustutkimukset. Kuntien antama tehtävä energia-alan yrityksille puujätteen käyttöön, jota ei pidä hävittää kaupunkijätteenä, vaan jota tulee käyttää uudelleen sähkön ja lämmön tuottamiseen.

9. VELALLISEN OIKEUS OMAAN KOTIIN SOSIAALISEN LUOTOTUKSEN KAUTTA

Pakotetun proletarisoinnin, pankkilainoihin liittyvän koronkiskonnan, vuokra-asumisen ylivallan, kiinteistökeinottelun ja alalla vallitsevan yleisen mielivallan vastavoimana on vaalittava omistusasumisen ihannetta.

Väestön elämän vakauttamiseksi haluamme tuoda talouspolitiikan ytimeen sosiaalisen luototuksen periaatteen eli mullistaa ”ensimmäisen kodin lainan” käsitteen:

 • Sosiaalinen luotto on myönnettävä asunnon omistamattomille pareille ja eronneille vanhemmille pyynnöstä. Se ei ole rahalaina, vaan suora kiinteistön osto, jonka yksityinen tai julkinen rahoituslaitos suorittaa. Pariskunta lunastaa kiinteistön kuukausittain maksamalla 14 perhetuloistaan. Jos sosiaalisen luoton järjestely katkeaa vakavista ja todistetuista syistä (siitä ei voi irtisanoutua yksipuolisesti), maksetut erät palautetaan vähennettynä kertyneellä korolla ja mahdollisilla remonttikustannuksilla. Sosiaalisen Luototuksen Instituution perustaminen (julkinen laitos) korvaamaan yksityisten rahoituslaitosten rajoitteet.
 • Julkisille tonteille ja julkisten tahojen rakennuttamat talot myydään asunnon omistamattomille perheille kustannushintaan (ilman ylimääräistä katetta) ehdoilla, jotka kieltävät kuukausittaiset maksut, jotka ylittävät 20 % rajan asukasperheen säännöllisistä tuloista. Näin perheistä ei tule pankkien orjia.
 • 1930-luvun tyylinen julkinen rakentaminen poistaa kaupungeistamme neuvostotyylin arkkitehtoniset rumilukset, joiden taustalla ovat kristillisdemokraattiset kiinteistökeinottelijat sekä kommunistiarkkitehdit ja joiden ainut tavoite on nöyryyttää ja alentaa asukkaita.
 • Sosiaalinen arvopaperistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että julkisin varoin rakennettuja asuntoja voidaan myydä ainoastaan niissä asuville vuokralaisille, kustannushintaan (ilman ylimääräistä katetta), tunnustaen vuosien aikana kumuloituneet vuokrat ostokreditteinä eli eräänlaisina lyhennyksinä, jotka vähennetään kauppahinnasta.

10. JULKISEN KOULUTUKSEN PUOLESTA

Koulun tulee olla arvostettu instituutio oppilaan kokonaisvaltaiselle koulutukselle, ei pelkästään ”palvelun käyttäjälle”. Nuorten sukupolvien koulutus ja kasvatus takaavat kansallisen yhteisön tulevaisuuden ja muovaavat yksilöiden sieluihin kansallisen tietoisuuden. Tämän vuoksi koulutointa on suojattava kaikilta antikansallisilta eturyhmiltä (olivatpa ne esimerkiksi taloudellisia tai uskonnollisia). Valtion tulee taata kaikille kansalaisille pääsy pätevään ja pätevöittävään koulutukseen, joka mahdollistaa yhteiskunnan orgaanisen kehityksen.

Tämän vuoksi vaadimme:

 • Suurempaa opiskelijaedustusta koulujen hallituksissa nimittämällä opiskelijoiden edustaja jokaiseen kouluun. Hänellä tulee olla veto-oikeus koulun hallituksessa tehtävissä päätöksissä.
 • Yhden kirjan käyttöönotto jokaiselle aineelle alueellisella tasolla. Kirjan valintaan osallistuvat opiskelijoiden ja opettajien edustajat. Näin taistellaan kustantamojen harjoittamaa taloudellista riistoa vastaan.
 • Ehdoton tuki julkiselle koulutukselle. Yksityiskoulut eivät ansaitse verovaroin kustannettua rahoitusta.
 • Tiukka valvonta ja kontrolli sen varmistamiseksi, etteivät yksityiset tahot saa yliopistoja juridiseen tai taloudelliseen otteeseen. Vastustamme kaikkia ehdotuksia, jotka antaisivat italialaisille yliopistoille mahdollisuuden muuttua yksityisoikeudellisiksi säätiöiksi.
 • Liikuntakasvatuksen tuntien lisääminen 150 prosentilla. Huippuluokan liikuntasalit ja ‑tilat kaikkiin kouluihin. Pätevät opettajat ovat ainoat kurssien vastuuhenkilöt.
 • Luontoretkien järjestäminen, vuoristo- ja merileirit säännöllisesti 10 päivän pituisina.
 • Liikuntatunneilla panostaminen urheilulajeihin, jotka lisäävät itsetuntemusta sekä tasapainoista kasvua jalojen arvojen, kuten kunnioituksen, rohkeuden ja itsehillinnän oppimisen kautta.

11. VAIHTOEHTOINEN EKOLOGIA

Ympäristö olemme me ja sama on totta myös toisin päin. Todellinen ongelma ei ole ”saastuttaminen” vaan ihmisen ja kosmoksen välisen yhteyden katkeaminen. Vastustaen synkkää vihreää fundamentalismia ja sen usein ympäristövastaisia tabuja, ehdotamme valoisaa ekologiaa, joka ei kriminalisoi ihmistä, vaan hyödyntää kaikkia hänen rakentajan ja järjestäjän kykyjään. Me näemme usein enemmän ekologisia arvoja hyvin organisoidussa puhtaassa kaupungissa kuin ”täysin luonnollisessa” käymistilassa olevassa suossa.

Ihmisen maadoittamisen vuoksi ehdotamme:

 • Kaikkien biologisten viljelymenetelmien kehittäminen.
 • Merenrantojen ja jokien kunnostaminen (yksityistämisen kiellon yhteydessä).
 • Kansallismaiseman suojelu ja arvostus, jota edistetään tutkimalla sekä palauttamalla Italian biologista monimuotoisuutta ja edistämällä paikallisia viljelykasveja.
 • Taistelu maaperän rappeutumista ja hallitsematonta kulutusta vastaan ennaltaehkäisy- ja turvallisuuskäytäntöjen avulla alueilla, joita uhkaa hydrogeologinen epävakaus ja eroosio.
 • Velvoitteiden asettaminen hylättyjen alueiden kunnostamiseen ja maatalousalueiden palauttamiseen.
 • Meri- ja junaliikenteen kehittäminen.
 • Kattavien tietojärjestelmän käyttöönotto byrokratian esteiden voittamiseksi, mikä tulee vähentämään moottoriliikenteen tarvetta.
 • Kaikkien suurten infrastruktuurihankkeiden loppuunsaattaminen, jotka (vihreiden dogmien vastaisesti) vähentävät saasteita parantamalla liikenteen laatua.
 • Puistojen ja luonnonvaraisten alueiden kehittäminen sekä kansalaisten osallistuttaminen tässä.
 • Uhanalaisten lajien suojelu ja uudelleenasuttaminen.
 • Metsähallinnon uudelleen perustaminen ja vahvistaminen.
 • Julkinen taloudellinen tuki alppiseuroille, sukeltajille, laskuvarjohyppääjille ja kaikille luontoon suoraan liittyville urheilulajeille.
 • Taiteellisen perinnön uudelleenelävöittäminen, jotta jokainen voi osallistua siihen jokapäiväisessä elämässään, vastakohtana museokulttuurille.
 • Aitojen turkisten käytön kieltäminen ja laittomaksi julistaminen.
 • Kaikkien ulkovaltojen sotilastukikohtien hyödynnettäviksi merkittyjen alueiden palauttaminen julkiseen käyttöön.
 • Intensiivinen kampanjointi epäluonnollisia eläintarhoja vastaan. Tiukat raamit eläinkokeille, joiden tulee olla mahdollisia vain erityisissä lääketieteellisissä tapauksissa. Eläinkokeita ei tule koskaan sallia kosmetiikkateollisuudessa.
 • Ankarat sanktiot niille, jotka saastuttavat, turmelevat ja myrkyttävät kansakunnan luonnonperintöä.

12. VAPAA KULTTUURI

Kulttuuri tarkoittaa etymologisesti ”ihmisen ja kansallisen yhteisön viljelyä”. Kaikki hallinnolliset ja sosiaaliset toimenpiteet ovat turhia, jos valtio ei kykene käynnistämään kansalaistensa hengellisen kasvun myönteistä dynamiikkaa.

Tämän vuoksi kulttuuri on paras puolustus korruptiota ja vääristymiä vastaan. Se on paras takuu jokaiselle arvokkuuden, suvereniteetin ja kansallisen suuruuden tavoitteelle.

Kulttuurialalla ehdotamme:

 • Laaja-alaista kansallista kulttuurintuotantoa koordinoivan laitoksen perustaminen.
 • Valtion johtajakoulutuslaitoksen perustaminen.
 • ”Kulttuurin olympialaisten” luominen. Nämä ovat valtion järjestämiä ja ne kattavat kaikki tärkeimmät akateemiset alat, taaten suoran pääsyn työelämään parhaiten menestyneille.
 • Televisiomainonnan tiukka sääntely.
 • Italian elokuvateollisuuden vahvistaminen kansallisen instituutin kautta, tarjoten kulttuurista kilpailua Hollywoodin mytologialle.
 • Käänteentekevä muutos valtion myöntämien elokuvatukien kriteereissä. Kaikkien turhien kulttuurivirtausten, jotka hallitsevat italialaista elokuvaa, tukemisen lopettaminen ja Euroopan kansojen perinteisiin perustuvien teosten edistäminen.
 • Merlin-lain välitön kumoaminen, jotta poistettaisiin yksi maamme suurimmista tekopyhyyksistä ja säädeltäisiin alaa, joka ei tunne ”kieltoa” missään Euroopan maassa.

13. TERVEEN OIKEUSLAITOKSEN PUOLESTA

Vaikka Italia on roomalaisen oikeuden synnyinmaa, edustaa sen oikeuslaitos nykyaikana kaiken oikeudenmukaisuuden, puolueettomuuden ja totuuden kiistämistä. Loputtomat oikeudenkäynnit, puolueelliset tuomarit, eliitin etuoikeudet, mediaoikeudenkäynnit, kiristyksenä käytetty vankila ja pentitismiin perustuvan todistajanlausunnon väärinkäyttö tekevät oikeusjärjestelmästämme byrokraattisen helvetinkoneiston, kylmän hirviön, joka murskaa kansalaisen ja riistää häneltä hänen arvokkuutensa. Samalla järjestelmä suosii riistoa ja keinottelua rehellisten elinkeinojen kustannuksella.

Oikeuslaitoksen eheyttämisen nimissä ehdotamme:

 • Tuomarin siviilivastuu vakavasta virheestä (sääntö, joka olisi pitänyt ottaa käyttöön 1987 pidetyn kansanäänestyksen jälkeen, mutta jota lainsäätäjä on systemaattisesti laiminlyönyt).
 • Lobbauksen ja poliittisen vaikuttamisen kitkeminen tuomaristosta.
 • Tuomarien medianäkyvyyden säätely. Normin käyttöönotto, joka mukailee ranskalaisen Statut de la magistraturen artiklaa 10 siinä määrin, että se kieltää ”kaiken vihamielisyyden hallitusmuodon ja tasavallan muodon periaatteita vastaan tuomareilta, samoin kuin kaikenlaisen poliittisen toiminnan, joka on ristiriidassa heidän toimintojensa vaatiman pidättyvyyden kanssa”.
 • Puhelin- ja tilakuuntelujen tiukka sääntely, välittömät potkut tutkijalle, joka rikkoo näitä sääntöjä, ja ankarat rangaistukset niiden sisällön vuotamisesta. Urakehityksen mekanismien uudistaminen todellisen meritokratian mukaisesti.
 • Oikeuslaitoksen resurssien sopeuttaminen: Vuonna 2015 olimme kolmanneksi suurimenoisin Euroopassa ja menomme olivat kasvaneet vuosien varrella ainoastaan tuomareiden palkkojen korotusten myötä, investointien ja nykyaikaistamisen kustannuksella – tämä kaikki huolimatta siitä, että tulokset olivat huonoimmat sekä tehokkuuden että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osalta.
 • Kaikkien ideologisten, yhdistystoimintaan liittyvien ja mielipideperusteisten rikosten rikosoikeudellisen luokittelun lopettaminen.
 • Poliittinen ratkaisu kaikille Lyijyn vuosien oikeusjutuille, armahdus kaikille tuon aikakauden toimijoille.
 • Selkeä ero tuomareiden tutkivien ja tuomitsevien tehtävien välillä.
 • Syyttäjiltä poistettava mahdollisuus valittaa ensimmäisen oikeusasteen vapauttavasta tuomiosta.
 • Oikeus itsepuolustukseen on kansalaisen synnynnäinen oikeus sekä suoranainen velvollisuus äärimmäisissä vaaratilanteissa itsensä ja läheistensä puolustamiseksi, kun kotirauhaa tai työpaikkaa loukataan. Rikollisen toiminnan, joka on kotirauhan loukkaus, pitäisi estää syytteen nostamisen siltä, joka puolustaa itseään. Aseen hallussapito puolustustarkoituksiin tulee kieltää julkisen turvallisuusviranomaisen toimesta vain, jos tälle on olemassa lääketieteellisiä, psykiatrisia ja/tai fyysisiä esteitä tai tiettyihin rikostyyppeihin liittyviä laillisia syitä.

14. KANSALLISEN SUVERENITEETIN PUOLESTA

Italia on osa Natoa – se on siellä toisen maailmansodan ja pitkän kylmän sodan seurausten vuoksi. Koska kylmä sota on päättynyt yli kolmekymmentä vuotta sitten Berliinin muurin kaatumisen ja Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, jäsenyys Natossa on alistumisen eikä ”länsimaisen vapauden ja vaurauden” merkki. Muiden kansainvälisten toimijoiden kasvu ja/tai muutos (Kiina, Intia, Venäjä, ranskalais-saksalainen akseli) tarjoaa uusia vaihtoehtoja niille, jotka etsivät vaihtoehtoja vanhoille maailmanpolitiikan raameille. Ne, jotka eivät ole varautuneita, ovat tuomittuja katoamaan.

Kansallisen itsemääräämisoikeuden vuoksi ehdotamme:

 • Italian ero Natosta.
 • Ulkomaisten sotilastukikohtien asteittainen purkaminen maassamme.
 • Italian avaruus- ja aseteollisuuden kehittäminen ja vahvistaminen.
 • Yhteistyön laajentaminen itään.
 • ”1930-luvun” geopolitiikan palauttaminen Välimerellä ja Intian valtamerellä.
 • Aktiivinen kulttuurinen ja taloudellinen yhteistyö Latinalaisen Amerikan kanssa.
 • Kansallisen puolustuksen (maavoimat, ilmavoimat, laivasto) vahvistaminen lisäämällä julkista rahoitusta aseistukseen, joka pääasiassa tulisi hankkia italialaisilta yrityksiltä.
 • Asevelvollisuuden palauttaminen kaikille, miehille ja naisille, 18 vuoden iässä. Palvelus voidaan suorittaa asevoimissa tai siviilipuolustuksessa. Koulutuksellisia viivästyksiä ei tulisi sallia yli lukion tutkinnon. Sotilaspalveluksen tulisi olla aktiivista asepalvelusta Sveitsin mallin mukaan, jossa on viiden vuoden välein toistuvia koulutusjaksoja 45 vuoden ikään asti.
 • Sallitaan asevoimien toimijoiden perustaa ammatillisia yhdistyksiä. Tätä ei ole tarkoitettu haittaamaan työrauhaa, vaan luomaan ääni haastamaan poliittisesti nimitettyjen ylimpien upseerien päätöksiä, jotka on usein tehty sotilaiden etujen kustannuksella ja jotka kattavat paitsi talousasiat myös työturvallisuuden (aseistus, säännöt, työolosuhteet).
 • Italian ei tulisi kohdata rajoituksia minkään asejärjestelmän suhteen: lentotukialuksista ydinaseisiin.

15. TEHOKKAAN JA TOIMIVAN POLIITTISEN PÄÄTÖKSENTEON PUOLESTA

”Demokratia” on tähän asti ollut petoksen nimi. Kun poliitikot ovat pankkiirien palvelijoita – lähihistoriassa todistetut pankkien väärinkäytökset ovat tästä ilmeisin todiste – tarkoittaa se, että ”kansanvaltaisuus” muuttuu kuolleeksi kirjaimeksi taloudellisen, rikollisen, uskonnollisen ja ylikansallisen vallankäytön rinnalla. Aitoja päätöksiä tekevät nykymallissa oligarkit, joita ei ole äänestetty demokraattisesti valta-asemiinsa.

Uskomme kuitenkin, että on olemassa toisenlainen demokratia, orgaaninen kansanvalta – malli, jossa kansa luo itse kohtalonsa. Politiikan ratkaisevana hetkenä kansan osallistuminen on kaiken terveen julkisen elämän perusta.

Poliittisten instituutioiden eheyttämisen nimissä ehdotamme:

 • Senaatin korvaaminen virastolla, joka takaa harmonisen edustuksen kaikille talouden toimialoille. Sen tehtävä on lainsäädäntö ja konsultointi työasioissa: ammattiliittojen edustus, työehtosopimusten puolustus ja soveltaminen, kansallisen tuotannon tukeminen, taloudellinen suunnittelu.
 • Työntekijöiden osallistuminen yritysten johtoon ja voitonjakoon.
 • Kaupunkien ja muiden paikallishallintojen budjetin kansanvaltainen ja osallistava laatiminen.
 • Kunnallisen neuvoston konsultoivan viraston perustaminen. Elin koostuu paikallisyhdistyksistä kattaen alueita vapaaehtoistoiminnasta ammattiliittoihin ja eri kokoisiin yrityksiin.
 • Ikärajan asettaminen aktiiviselle ja passiiviselle äänioikeudelle kaikissa valtion vaaleissa 18 vuoteen.
 • Tärkeiden istuntojen ja muiden päätöksenteon prosessien ilmainen ja julkinen jakaminen elektronisesti kaiken kansan saataville.

16. PERUSTUSLAIN OIKEUDENMUKAISEN SOVELTAMISEN PUOLESTA

Historiallinen etäisyytemme miehistä ja puolueista, jotka loivat Italian tasavallan perustuslain, ei saa johtaa meitä aliarvioimaan lain edistyksellisyyttä, viisautta ja sen sosiaalisten tavoitteiden arvoa.

Tästä syystä CasaPound Italia vaatii Italian tasavallan perustuslain 46 artiklan välitöntä soveltamista, jota ei ole koskaan toteutettu: ”Työn taloudellisen ja sosiaalisen ylevöittämisen nimissä, tuotannon vaatimusten mukaisesti, tasavalta tunnustaa työntekijöiden oikeuden osallistua, laissa määritellyin tavoin ja rajoissa, yritysten johtoon.”

Samoin CasaPound Italia vaatii, että lainsäädäntöä päivitetään perustuslain hengen mukaisesti artiklassa 1 (jossa tunnustetaan tasavallan perustuvan ”työhön”), artiklassa 4 (”Tasavalta tunnustaa kaikille kansalaisille oikeuden työhön ja tukee olosuhteita, jotka edistävät tätä oikeutta”), artiklassa 35 (”Tasavalta suojaa työtä kaikissa sen muodoissa ja sovelluksissa”), artiklassa 36 (”Työntekijällä on oikeus taloudelliseen hyötyyn, joka on suhteessa hänen työnsä määrään ja laatuun ja joka riittää varmistamaan hänelle ja hänen perheelleen vapaan ja arvokkaan elämän”) ja artiklassa 37 (”Naisella on samat oikeudet kuin miehellä, ja samasta työstä on maksettava sama palkka”) esitetyllä tavalla.

Samalla vastustamme mitä tahansa yritystä poistaa artiklat 41, 42 ja 43, joissa määritellään, että liikeyrityksen ja yksityisomaisuuden tehtäviin lukeutuu sosiaalisen kehityksen palveleminen ja joissa esitetään mahdollisuus, että valtio voi kansallistaa liikeyritykset ja monopolit, jotka toimivat kansallisen edun kannalta kriittisillä aloilla.

Lähde: CasaPound Italia

Lue myös artikkelisarjan edelliset osat:

Unelman synty – Esittelyssä CasaPound Italia

”Vasemmiston taktiikat” – CasaPound kansallisradikaalien keinovalikoimaa uudistamassa

Kulttuurillinen muutos – Kansallisradikaalin CasaPoundin kulttuurityö

Rinnakkaisyhteiskunta – CasaPound ja kansallismielinen yritystoiminta

CasaPound – hiljaista ja äänekästä vaikuttamista

Aktivismi CasaPound Fasismi Filosofia Italia Itsenäisyys Kansallishenki Kansallismielisyys Kansallisradikalismi Kulttuuri Omavaraisuus Politiikka Rotu Talous Ulkomaat Väestönvaihto Yhteiskunta

Keskustelu

7 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • TT

  Vastaa

  Ohjelma vaikuttaa jonkinlaiselta kansankodin kuvaukselta. Aineksia on otettu sekä sosiaalidemokratiasta, joka haluaa himoverottaa, mutta myös ”äärioikealta”, joka haluaa suojella tietyn etnisen kansan omaa elintilaa. Ohjelman sisällöstä 95% on tällä hetkellä mahdoton toteuttaa, koska eurooppalaiset kansat on aivopesty hyväksymään oma tuhonsa. Suomessakin Kokoomus vallitsee, koska on täällä sisäistetty juutalaisen finanssikapitalismin periaatteet kuten suuryhtiöitä hyödyttävä uusliberalismi. Aidon uudistusohjelman läpivienti vaatisi kokonaisten väestöryhmien uudelleenohjelmointia tai näiden äänioikeuden perumista määräajaksi. Tietenkin voisi ehdottaa naisten äänioikeuden poistamista, mutta ongelma ei ole näin yksinkertainen. Esimerkiksi persujen kampeutuminen hallitukseen Kokoomuksen apupuolueeksi on tapahtunut miesten äänillä.

 • Nimetön

  Vastaa

  voisivat aloittaa keskuspankkinsa kansallistamisella. Tällä hetkellä Italian valtio omistaa 0% maan taloudellisesta päätäntävallasta, ja Italian osuus EKPsta on täysin yksityisissä käsissä.

 • Nimetön

  Vastaa
 • S.H.

  Vastaa

  Tuossahan ne tulivat: pois eurosta, pois EU:sta, pois ”kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista”. Suomen väkiluku on kasvanut yli puolella miljoonalla 30 vuodessa ja vasta nyt puhutaan siitä, että tässä on saattanut olla jotakin vilunkipeliä takana koko ajan. Nyt ne rajat oikeasti kiinni. Mutta eihän tähän päästä koskaan: edelleen uuden rajalainkin jälkeen tulevat maahan pääsemään vammaiset, kidutetut, homot, lapset, oikeat hädässä olevat jne. Miten mitään noista em. tekijöistä voi edes todistaa siinä rajalla ollessaan? Rajavartijoillamme on oikeus käyttää voimakeinoja: kaksi vartijaa voi taluttaa ”turvapaikanhakijan” pois. Mihin se viedään – Venäjällekö? Ei se Suomen raja ole Venäjän ja Suomen rajalla, vaan kuka tahansa pääsee Suomeen milloin vain haluaa — ja silloin sen loputtoman turvapaikanhakuprosessin saa myös käyntiin. Muita hyviä, Yle-hyväksyttyjä keinoja ovat taikalapanen, avainten kilisyttäminen ja erilaiset internettanssit. Entä jos vartijat oikeasti tahtovat estää uuseurooppalaisen kyläilyn? Silloin vartija tulee saamaan sakkoja ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa laitetaan Suomi kuseen.

  Tässä tilanteessa ollaan siis siksi, ettei kukaan olisi voinut uskoa, että Geneven pakolaissopimusta tultaisiin käyttämään väärin. Niin, sitä ei siis kukaan tajunnut 1990, kun N‑liitto työnsi somaleja Suomeen. Sitä ei tajuttu toisella rajallakaan vaikka somalia, mustalaista ja kaikenlaista kulkuria on lapannut lihapatojen ääreen jo puolen vuosisataa. Jokaisesta pakolaisesta tehdään uuden rajalain jälkeen reaaliaikainen selvitys; puhelintulkkaus. Millaisetkohan kulut näistä lukuisista Aasian, Afrikan ja Lähi-idän kielistä ja niiden 24/7‑tulkkauspäivystyksistä tulee? Mielessäni on kuva siitä, kun kaksi rajavartijaa seuraavat tulijaa puhelimen kanssa ja yritetään ottaa selvää onko kulttuurinparantajamme alaikäinen, kidutettu, homo, vammainen vaiko kaikkia noita. Ja kuten Ylekin muistuttaa: tämä ei ole pakolais- eikä maahanmuuttokysymys, vaan Suomeen on nyt hyökätty! Ei tullut ryssä rajan takaa; tuli tattari ja beduiini poikineen.

 • J.K.

  Vastaa

  CasaPound sisarliikkeineen maailmassa on aika korkealla. Hienoa. CasaPoundin sisällä on sielläkin eri aatteita. Sotien laajeneminen on huomattu oikealla, kuten kuuluu. Silloin pitää myös suomalaisten kummastelijoiden tajuta ettei maailman asiat ole enää status quo.

  Vihervasemmisto ei vieläkään näytä globaalisti ymmärtävän tulevaa. Ei moni oikeistolainenkaan rautalankaskini.

  Nyt pitää pelata ja liittoutua. EU:sta ei voi lähteä, koska talousliitto on jättiläinen ja jos oikeisto olisi EU:n vallankahvassa asiat menisivät nopeammin ja tehokkaammin.

  Vasemmiston luulisi jo ymmärtävän, ettei kehitysmaalaisten tänne ottaminen mitenkään korvaa suomalaisten synnyttämiä suomalaisia. Ilmassa on leijunut monella nuorellaparilla, kannattaako tähän maahan synnyttää pelkästään äitiyspakkauksen vuoksi. Siinä vihje teille, että raha on heille tärkeää.

  Jos joku päättäjä lukee tämän ja ymmärtääkin, niin tämä on viesti juuri sinulle.

  ’Elintaso‑, ilmasto- ja rikollispakolaiset pitää käännyttää koska surullinen fakta on, että heistä suurin osa tulee kuolemaan sisäisiin kahnauksiin maissansa, jolloin valkoinen mies ( sekä kiinalainen ) astuu sen maan päälle, kuin torakan. Harsh reality. Shakkipeli maailmasta ei todellakaan loppuneet fiktiiviseen vanhan Saksan kaatamiseen. Adolf Hitler oli näkijä ja siksi tunnettu.’

  Kun poliisi muuttuu miliisiksi, voi vasemmistolainen päänsä-lentoradalle-liimannut kuvitella seuraamukset sen jälkeen. Sota tuottaa kasvihuonekaasuja enemmän kuin mikään, joten ehdotankin elokapinamaisille liimaamaan päänsä telaketjuihin ja näin nostaa näkyvyyttään. Rohkeimmat ovat tervetulleita etulinjaan heiluttamaan sateenkaarilippua ja vaatimaan sähköpanzereita.
  (Psykologinen maailmankuvan havaitseminen/valuuttapörssi/keinottelu/klikkiytyminen 2024 Rita K.)

 • J.K.

  Vastaa

  Israelilla on suuret voimat takanaan. Mielestäni maa – joka on tehnyt viihdettä kärsimyksistään, pitäisi poistaa. Siinä pitää käyttää kirurginveistä todella tarkkaan, koska ovat levittäytyneet niin laajalle. Sionistit pääosin. Loput palestiinan vallan alle.

  Israel on pelannut hyvin toisen sodan jälkeen ja luulen heidän amerikkalaisena osavaltiona erottavan oikean väärästä. Jutkupoikalapsille opetetaan antisemitististä ensimmäisen kerran kun mohel repii hampaillaan vauvan esinahan pois. Se ei ole sivistyneiden länsimaiden mielestä lainkaan brutaalia.

  Syy kaikkeen on pelkkien kansallissosialistien. Nyt käyvät vähiin hekin puolitoreissaan olevat sodan aikana Auschwitzin tienneet. Ehkä sodassa kaatuneiden saksalaisten tähän päivään asti eläneiden sukulinjat ovat merkityt ja heitä kuulustellaan esi-isiensä valinnoista ja määräyksistä.

  Israel on olemassa vain USA:n ja Englannin takia. Heidänkin ajatushautomoissa on varmasti toisinajateltu Israelin olemassaolosta, mikä ottaisi USA:lta pois ”stronghold-aseman”.

  Kiina vaikuttaa vahvalle tässä shakissa. He eivät ole nopeaa shakkia omaksuneet lähihistorian aikana ja ovat kärsivällisiä. Kike kyllä on mukana luomassa seuraavaa utopiaa ja voivat harhaisesti luulla vielä pitkään, että eri länsimaiden delegaatiot pukeutuisivat kipaan [88] Patalapun historia , koska se on noloa. Holokausti ei enää toimi kuten ennen. Aikoinaan holokausti kuului suomalaiseen opetussuunnitelmaan. Somalian merirosvouskin on tunnetumpi. Mahtaa Kikeä harmittaa. Palestiinalaiset tulevat kärsimään kunnes fiktiivinen kuusi miljoonaa on täynnä. Eivät kai niin paljon aio tappaa, mutta olivat tehneet ennätyksen 300 kaatuneella palestiinalaisella päivässä. Sillä ei Quinnesin Ennätystenkirjaan pääse, mutta pyhiä kirjoja päivitetään kovalla tahdilla.

  No. Tuskin Roomalaiset Kynttilät pärjäävät kosher-kansan modernille aseistukselle. Sekä tilanne vaikuttaa aika kaoottiselle siellä varsinkin kun muut sotivat maat ovat asettaneet Ukrainan sodan seurantaan. Hyvä savuverho. Kike on vaarallinen nurkkaan ajettuna, enkä epäile sitäkään yhtään, että olisivat ydinasevalta.

  Uhriutuminen on heidän tärkein aseensa ja se korttitalo ei enää kauan ole pystyssä.

 • Nimetön

  Vastaa

  ”Kansallisen itsemääräämisoikeuden vuoksi ehdotamme:

  Italian ero Natosta.
  Yhteistyön laajentaminen itään.”

  Ryssiä siis, heitäkö siellä palvotaan? Vittu mitä maanpettureita tuollakin on. 

  Yksikään patriootti ei ota tuosta paskalafkasta mitään mallia, siellä on venäläinen rahoitus.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi