Lue suomalaisuuden halventamista rikoslakiin vaativa kansalaisaloite kokonaan tästä!

Kuten Partisaani kertoi keskiviikkona, on kansalaisaloite.fi-sivulle ilmestynyt aloite, jossa vaaditaan suomalaisuuden halventamista rikoslakiin. Kyse olisi kiihottaminen kansanryhmää vastaan -pykälää vastaava pykälä.

Aktivismi

hammer, books, law

Partisaani julkaisee aloitteen kokonaan sellaisenaan. Voit allekirjoittaa aloitteen tästä.

Suomalaisuuden halventaminen rikoslakiin

Aloitteen sisältö
Ehdotamme rikoslain 11 luvun muuttamista alla kuvatuin tavoin siten, että eräät suomalaisvastaisen vihapuheen muodot tulevat nykytilaan verrattuna laajemmin rangaistuiksi.

Lisätään rikoslain 11 lukuun uusi seuraavan sisältöinen säännös:

10 b §
Suomalaisuuden halventaminen

Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin levittää yleisön keskuuteen tai pitää saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa

1) kiistetään suomalaisten asema tai olemassaolo tunnistettavissa olevana kansallisena tai etnisenä ryhmänä, tai

2) esitetään tai vihjataan, ettei suomalaisilla tulisi olla kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 8/1976) 1 artiklassa tarkoitettua itsemääräämisoikeutta kansana tai muita sopimuksessa tarkoitettuja kansojen oikeuksia,

3) uhataan, panetellaan tai solvataan suomalaisia tavalla, joka yksityishenkilöön kohdistettuna täyttäisi 24 luvun 9 §:ssä tarkoitetun kunnianloukkauksen tai 25 luvun 7 §:ssä tarkoitetun laittoman uhkauksen tunnusmerkistön tai joka muuhun kansanryhmään kuin suomalaisiin kohdistettuna täyttäisi tämän luvun 10 §:ssä tarkoitetun kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkistön,
on, mikäli tekoa ei ole katsottava kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan, tuomittava suomalaisuuden halventamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Lisäksi muutetaan rikoslain 11 luvun 15 §:ää seuraavalla tavalla kattamaan myös suomalaisuuden halventamisen:

15 §
Oikeushenkilön rangaistusvastuu

Kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, törkeään kiihottamiseen kansanryhmää vastaan ja suomalaisuuden halventamiseen sovelletaan, mitä oikeushenkilön rangaistusvastuusta säädetään.

Perustelut
Vaikka nykyisen kansanryhmää vastaan kiihottamista (RL 11:10 §) koskevan säännöksen sanamuoto ei poissulje sitä, etteivätkö suomalaiset voisi tulla kysymykseen säännöksessä tarkoitetun uhkaamisen, panettelun tai solvaamisen kohteena olevana ihmisryhmänä, ei oikeuskäytännöstä ole löydettävissä yhtäkään tapausta, jossa tuomioistuin olisi todennut vastaajan syyllistyneen kansanryhmää vastaan kiihottamiseen suomalaisvastaisen sisällön johdosta.

Korkeaa kynnystä säännöksen soveltamiseen suomalaisvastaisten lausumien kohdalla on oikeustieteellisessä kirjallisuudessa ja muissa julkaisuissa perusteltu suomalaisten asemalla maan enemmistön muodostavana ”valtaväestönä” sekä säännöksen esitöiden toteamalla, jonka mukaan ”säännös antaa suojaa ennen kaikkea sellaisille vähemmistöryhmille, jotka yleensä ovat yhteiskunnassa sosiaalisesti heikommassa asemassa ja sen vuoksi erityisen suojan tarpeessa.”. [1]

Oikeustieteilijä Mika Illmanin mukaan ”koska valtaväestö vain hyvin harvoin on säännöksen tarkoituksen mukaisen erityisen suojan tarpeessa, sananvapauden rajoittamisen edellytyksenä oleva välttämättömyyskriteeri täyttyy vain harvoin valtaväestöön kohdistuvien lausumien ollessa kysymyksessä” [2]

Välttämättömyyskriteerillä viitataan tässä yhteydessä Euroopan ihmisoikeussopimuksen sananvapautta koskevan 10 artiklan 2 kohdassa lueteltuihin sananvapauden rajoittamisen edellytyksiin, joiden mukaan rajoituksista tulee olla säädetty laissa sekä niiden on oltava ”välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.”

Tässä kansalaisaloitteessa ehdotettuja muutoksia voidaan perustella välttämättömyyskriteerin kanssa yhteensopiviksi monin eri perustein.
Suomalaisvastainen viestintä loukkaa suuren väestönosan integriteettiä ja kansallisen yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä on omiaan heikentämään maanpuolustustahtoa sekä yleistä sosiaalista koheesiota, ja muodostaa siten epäsuoran uhan yhteiskuntarauhalle.

Kansallismielisen vakaumuksen omaavien tai isänmaallisen arvokasvatuksen saaneiden suomalaisten nuorten syrjäytymisriski kasvaa, mikäli he altistuvat jatkuvasti heidän identiteettiään mitätöimään pyrkivälle suomalaisvastaiselle sisällölle esimerkiksi perusopetuksen tai toisen asteen koulutuksen yhteydessä. Tarkoituksettomuuden tunne ruokkii myös mielenterveys- ja päihdeongelmia sekä rikollista käytöstä.

Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, kuten kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa (SopS 8/1976) (jatkossa KP-sopimus), tunnustetaan kansan käsite sekä kansoille kuuluvat tietyt oikeudet, jotka ovat riippumattomia siitä, onko kansalla käytössään valtiota.

KP-sopimuksen 1 artiklassa säädetään perustavanlaatuisesti, että kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus.

Vaikka kansan käsitettä ei sopimuksessa tarkemmin määritellä, voidaan kansa siitä huolimatta katsoa ainakin perusyksiköksi, joka käyttää laillista oikeuttaan itsemääräämiseen kollektiivisesti yhtenä ryhmänä, jolla on tiettyjä, sen muista kansoista erottavia ominaisuuksia, kuten yhteinen kieli, kulttuurin ja etniset piirteet. Suomalaisten asema tunnistettavissa olevana kansana sekä etnisenä ryhmänä on kiistaton.

Kansan mahdollisuus käyttää itsemääräämisoikeuttaan toteutuu parhaiten silloin, kun kansa on järjestäytynyt tietylle maantieteelliselle alueelle valtioksi, jonka itsenäisyys tunnustetaan ja jonka väestöstä kansa muodostaa valtiollista päätösvaltaa käyttävän enemmistön. Tällaisia valtioita kutsutaan kansallisvaltioiksi, ja nationalismin ytimen muodostava ajatus kansallisvaltioista tavoiteltavana ideaalina on toiminut myös YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen lähtökohtana.

Useat kansainvälisoikeudelliset sopimukset sekä muut oikeudelliset instrumentit sisältävät useita kansojen olemassaolon ja identiteetin loukkaamisen kieltäviä säännöksiä. Esimerkkejä kielletyistä teoista ovat kansojen tai etnisten ryhmien joukkotuhonta, pakkosulauttaminen sekä etninen puhdistus.

Nykyisen modernin tietoyhteiskunnan aikana suomalaiset altistuvat jatkuvasti yksipuoliselle ideologiselle sekä kulttuurilliselle vaikuttamiselle niin valtiollisten toimijoiden kuin kansainvälisten suuryritystenkin taholta. Yhä suureneva määrä tästä informaatiosta on suomalaisvastaista, kansallismielisyyteen ja itsenäisyyteen vihamielisesti suhtautuvaa propagandaa jolle altistuminen johtaa tosiasiallisesti siihen, etteivät suomalaiset voi tehdä oman kansansa tulevaisuuden kannalta keskeisiä tietoisia päätöksiä vakaan harkinnan ja monipuolisen tiedon perusteella. Tilannetta voidaan kuvailla matalan intensiteetin etniseksi puhdistukseksi, jossa suomalaiset saadaan toimimaan omia etujaan vastaan.

Tässä kansalaisaloitteessa ehdotetuilla lakimuutoksilla pyritään turvaamaan suomalaisten mahdollisuus käyttää itsemääräämisoikeuttaan kansana, säätämällä rangaistaviksi tietyt ilmaisun muodot, jotka loukkaavat kansallista identiteettiä tai pyrkivät mitätöimään sen arvon.

Tarkoituksena ei ole kriminalisoida mitä tahansa suomalaisvastaisiksi sinänsä käsitettäviä ilmaisuja. Esimerkkejä tällaisista sallituista ilmaisuista: ”suomi on paska maa”, ”suomalaiset ovat kateellista kansaa” tai ”suomalaiset ovat sivistymättömiä”.

Ehdotetun 10 b §:n 1 ja 2 kohdissa tarkoitetut tunnusmerkistöt eroavat kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Julkaistun viestin rangaistavuutta arvioidaan näissä kohdissa tarkoitetuissa tilanteissa erityisesti sen mukaan, kuinka yksipuolisen kuvan suomalaisvastainen sisältö välittää. Esimerkiksi verkkolehdessä julkaistun mielipidekirjoitusten tai kolumnien lainvastaisuutta voidaan arvioida sen perusteella, onko niiden yhteydessä esitetty vastapainoksi myös suomalaisten kansallista itsemääräämisoikeutta puolustavia näkökantoja, tai esiintyykö televisio-ohjelmassa suomalaisvastaisia mielipiteitä esittävän henkilön ohella lisäksi myös puhujalle kriittinen, riippumaton ja uskottava vastaväittelijä. Näiden kohtien osalta säännöksen suojeluobjektina on siis myös suomalaisten oikeus saada tietoonsa suomalaisvastaisuuteen kriittisesti suhtautuvia näkökulmia ja näin saada mahdollisuus mielipiteenmuodostukseen muun kuin pelkän yksipuolisen tiedon perusteella. Edellytystä voidaan kuvailla eräänlaiseksi kansan vastineoikeudeksi, joka rajoittaa yksipuolisen suomalaisvastaisen propagandan levittämistä varsinkin yksityisomisteisen valtamedian toimesta.

Esimerkkejä rangaistaviksi tarkoitetuista ilmaisuista:

”Suomalaisuus ja suomen kansa on rasistinen myytti joka luotiin 1800-luvulla. Tämän yhteiskunnan menestys perustuu sattumanvaraisiin seikkoihin ja riistoon, eikä meitä yhdistä mikään muu kuin kieli ja maantieteellinen alue”

”Päissään tappaminen on suomalaisten kansallinen, ehkä suorastaan geneettinen erityispiirre.”

”On väistämätön sekä hieno asia että suomalaiset, suomen kieli ja kulttuuri tulevat häviämään laskevien syntyvyyslukujen ja lisääntyvän maahanmuuton seurauksena eikä tätä tule edes yrittää torjua. ”

Lähteet:
1 = HE 3172010 vp s. 42
2 = Illman, Mika: Uudistunut säännös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Oikeus 41 . s. 220

Aktivismi Kansalaisaloite Kotimaa Politiikka Rotu Suomalaisvastaisuus Uutiset Valkoisiin kohdistuva rasismi Yhteiskunta

Keskustelu

4 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • TT

  Vastaa

  SML kaventamassa sananvapautta? Oma aatepohja eli klassinen liberalismi ja SML:äisten pyrkimys pönkittää virkavallan asemaa lainsäädäntöä paisuttamalla ei nyt kohtaa. Tämä on kuitenkin lähes ainoa asia, jossa SML ja oma aatemaailma ei kohtaa. Toivotan onnea aloitteelle, jolla on ilmeisen myönteinen päämäärä sinänsä. Ehdottomasti kannattaa käydä tukemassa myös koronaterrorin vastaisia kans. aloitteita.

  • Von Bueno

   Vastaa

   Eiköhän tuossa ole tavoitteena vain tuoda esiin pykälän kansanryhmän vastaan kiihottamisesta kaksinaamaisuus, koska se ei koske suomalaisia mutta muita etnisiä ryhmiä se koskee. Ei tuo aloite tule mitenkään menemään läpi nykyisessä eduskunnassa, mutta hyvää näkyvyyttä se toisi nykylainsäädännön typeryydelle jos se saisi tarvittavat allekirjoitukset kasaan.

 • pää määrää

  Vastaa

  Lakialoitehan on ovelaa parodiaa rikoslain 11. luvun 10. pykälästä. Jos tietää jonkin kansan ryhmän haitallisuudesta tai pahan teosta ja sen tiedon julkaisee joutuu tuomituksi kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
  Aivan oikein, että Halosen ja vihreitten, kokoomuksen ym. järjettömästä sanan vapautta ja tiedon leviämistä tukkivasta laista tehdään parodiaa.

 • Olavi Koskela

  Vastaa

  Vastaava laki voimassa Venäjällä. Ja kiihottaminen homouteen kielletty. Meillä mamuvastaisuus ja homovastaisuus kielletty. Nämä hyviä lakeja joita voisi kopioida.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi

  hammer, books, law