Kansallissosialistinen kasvatus ja opetus Saksassa, osa 3

Partisaani julkaisee osissa Jyväskylän yliopistoyhdistyksen kasvatusopillisessa aikakauskirjassa 1943 julkaistun Aksel Rafael Kurjen selvityksen kansallissosialistisen Saksan kasvatus- ja koulujärjestelmästä.

Filosofia

6. Yksilön vapaus ja kansankokonaisuuden edut.

Mutta eikö yksityisen yksilön vapaus ja etu joudu kansanyhteisyyden vaatimusten rinnalla liiaksi rajoitetuksi tai syrjäytetyksi, kuten esim. Neuvostoliitossa on kommunismin vaikutuksesta tapahtunut. Siinä tapauksessa kansallissosialismi epäilemättä vahingoittaisi enimmän itseään, ja sen toteuttaminen käytännössä kävisi mahdottomaksi korskean kulttuuritason omaavan Saksan kansan keskuudessa.

Kansallissosialismin periaatteisiin kuuluukin, että yksilön persoonallisuuden tulee saada kasvaa sisäisesti vapaana ja kehittää tosi arvokasta yksilöllistä omalaatuisuutta, kun hän vain alistuu kansankokonaisuuden palvelukseen yhteisen kansallisen kasvatuspäämäärän puitteissa. Ja Saksan kansan kunniaksi on mainittava, että se itse on vapaaehtoisesti suostunut yksilöllisen vapauden rajoittamiseen korkeiden kansanyhteisöllisten päämäärien saavuttamiseksi.

Kansallissosialismin periaatteiden mukaan tulee siis jokaisen yksilön luontaisen kyvykkyyden ja omalaatuisen lahjakkuuden saada vapaasti kehittyä, sillä siten jokainen yksilö oman persoonallisuutensa kehkeyttämisen ohessa samalla tuottaa parhaan hyödyn kansan yhteisyydelle ja kokonaisuudelle. Siinä siis sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ohessa samalla pidetään silmällä valtion ja yhteiskunnan etua.

Tässä suhteessa Krieck korostaakin, että saksalainen henki ei milloinkaan tule ilmentämään itseään samanlaisena kaavamaisena ykseytenä, sillä siihen se on liian rikas arvokkaista luontaisista taipumuksista, moninaisista ilmenemismuodoista ja kehitysmahdollisuuksista.

7. Yksilöllisten taipumusten ja kykyjen merkitys.

Kuten jo aikaisemminkin oli nyt siis vielä enemmän oleva periaatteena, jota nyt myös oli käytännössä sosiaalisten lakien avulla todella toteutettava: »opintie vapaaksi kaikille kyvykkäille!» ja jokainen mies sukuperään ja varallisuuteen katsomatta oikealle paikalle yhteiskunnassa, ts. kykyjensä ja taipumustensa mukaiselle toimipaikalle!».

Näin hän voi aikaansaada suurimmat ja laadultaan parhaimmat työntulokset joko aineellisella tai henkisellä alalla. Hitler korostaa eritoten, että siinä piilee kansan suuruutta edistävä tärkeä tekijä, ja kansojen keskinäisessä kilpailussa perii voiton se, jolla on koko henkisessä johdossaan edustettuina parhaimmat kyvyt ja lujatahtoisimmat persoonallisuudet, kun taas alakynteen jää se kansa, joka ei kiinnitä huomiota yksityisten edustajain synnynnäisiin kykyihin, vaan säätyyn ja kansanluokkaan.

Kun marxilainen käsityskanta pyrki kaikilla inhimillisen elämän aloilla pääsemään eroon yksilön ylivoimaisesta merkityksestä ja korvaamaan sen suurten joukkojen lukumäärällä, koska se piti jokaista ihmistä yhtä hyvänä kuin toistakin, niin kansallissosialismi päinvastoin korostaa sitä ylimyksellistä periaatetta, että kansan keskuudessa on turvattava kaikkein parhaimmille yksilöille johtoasema ja suurin vaikutusvalta asianomaisen kansan keskuudessa.

Hitler korostaa eritoten, että inhimillisen yhteisön täytyy omassa itsessään olla sen pyrkimyksen ruumiillistuma, että erikoisilla luontaisilla lahjoilla varustetut kyvyt asetetaan suurten joukkojen yläpuolelle ja nämä niin ollen alistetaan kykyjen alaisiksi, koska eivät suuret joukot eivätkä enemmistöt suorita järjestely tai ajatustyötä, vaan on koko inhimillinen kulttuuri ainoastaan persoonallisuuksien luovan toiminnan tulosta. Sen vuoksi tulee hyvin järjestetyn inhimillisen yhteisön auliisti auttaa noiden luovien voimien työskentelyä ja mahdollisimman hyödyllisellä tavalla käyttää niitä koko yhteisön hyväksi.

Mutta samalla näiden yksityisten persoonallisuuksien luovan kyvyn aikaansaannokset palvelevat pohjimmiltaan lakkaamatta täyttyvää korkeampaa ihmiseksi tulemista. Yllä esitetyn johdosta johtunee lukijan mieleen Nietzschen moraalifilosofiassa esiintynyt katsantokanta, että kansa on vain väline muutaman yli-ihmisen kehittämiseksi ja hengen aristokratian luomiseksi.

8. Synnynnäisesti lahjakkaitten opastaminen opintielle.

Koska konemaisesti opitulla ja harjoitetulla tietomäärällä ei ole mitään tekemistä suuremman tai pienemmän kyvykkyyden kanssa ja koska luovia aikaansaannoksia voi syntyä vain silloin, kun kyky ja tieto ovat yhtyneet keskenään, niin on kansallisen valtion tehtävänä äärimmäisen huolellisesti ja tarkasti seuloa ja etsiä kaikkien kansalaisten suuresta joukosta synnynnäisesti kaikkein kykenevimmät ja lahjakkaimmat yksilöt ja johtaa nämä sopivilla aloilla kansanyhteisön palvelukseen, virkoihin ja arvoihin.

Hitler korostaa eritoten, että on synti ikuisen Luojan tahtoa vastaan, että lukuisat aivan lahjattomat ja kyvyttömät ihmiset, jotka usein ovat syntyisin ylemmistä kerroksista ja useinkin vailla välttämätöntä tahdonvoimaa ja tarmoa, katsotaan korkeamman opetuksen arvoisiksi, jota vastoin monet hyvin lahjakkaat ja kyvykkäät, jotka useinkin ovat kansan alimmista kerroksista lähteneitä sekä tarmokkaita yksilöitä, jäävät kaikkea ylempää koulutusta vaille. 

Sitä vahinkoa, jota yhteiskunta ja valtio siten joutuu kärsimään, ei käy ollenkaan arvioiminenkaan. Siten luontaisen lahjakkuuden ja kyvykkyyden perusteella tapahtuvassa ennakkoluulottomassa valikoinnissa piilee tärkeä, kansan aineellista ja henkistä kehitystä edistävä tekijä, ja sen avulla saadaan myös aikaan, että olemassa olevat kansan henkiset kerrokset joutuvat lakkaamatta uudistumaan alhaalta päin tulevan raikkaan, tuoreen verenlisän johdosta.

Mutta kenelläkään ei korkeimmissakaan yhteiskunnallisissa asemissa ole aihetta ylpeillä, sillä luonto on yksilölle antanut ilman hänen omaa ansiotaan synnynnäiset lahjat ja taipumukset, ja hänen velvollisuutensa on niitä kehittää ja käyttää sekä sittemmin vuorostaan korvata uutterasti ja vilpittömästi vastapalveluksillaan kansanyhteisölle se, mitä tämä on hänen koulutuksekseen uhrannut.

Mutta ruumiillinenkin työ on aatteellisesti yhtä arvokasta kuin henkinen, joten molempien aatteellisen arvon mittana ei ole yksilön suorittaman työn laatu, vaan hänen aikaansaannostensa kunnollisuus ja hyvyys. Siten siis jokaisesta yksilöstä itsestään tulee hänen oman onnensa ja merkityksensä seppä. Parempi palkka ei saa olla ainoana kiihokkeena suurempiin henkisiin suorituksiin, sillä jos tämä näkökanta olisi yksinomaisesti ollut maailmassa vallitsevana, niin ihmiskunnalta olisivat sen suurimmat tieteelliset keksinnöt ja kulttuurihyödykkeet jääneet ainiaaksi saavuttamatta; eiväthän mullistavimpien tieteellisten tutkimusten suorittajat ole uurastaneet rahanhimosta, vaan päinvastoin he ovat aatteellisen innostuksensa valtaamina nimenomaan luopuneet rikkauden maallisesta onnesta.

Lue myös artikkelisarjan osat 1 ja 2!

Adolf Hitler Aksel Rafael Kurki Filosofia Friedrich Nietzsche Historia Kansallissosialismi Kansallissosialistinen Saksa Kasvatus Koulu Koulut Koulutus Politiikka Saksa Yhteiskunta

Keskustelu

4 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • pää määrää

  Vastaa

  Kansa tai peruskoulut ja opettajat ovat tärkeä yhteiskunnassa, mutta ei sellaiset koulut kuin Suomessa tällä hetkellä. Oppilaita tulee tietenkin kohdella tasa-arvoisina, mutta sitä oppilaat eivät suinkaan ole. Suomessa on nykyään keskitytty, kaikki oppilaat ovat tasa-arvoisia oppimaan joukkona samoja asioita. Jokaisen tulee oppia samoja asioita kiinnosti tai ei.
  Monesti kiinnostuu erityisesti siihen, missä on oppimiskykyjä. Osa oppii huonosti joko huonon muistin tai ymmärrystaidon osalta. Näille pitäisi tasapuolisuuden vuoksi keksiä sellaista opetusta, jossa hekin voivat edistyä omaa tahtiaan ja nauttia koulusta. Kun näin ole, kouluissa kehittyy häiritsevää käyttäytymistä, mikä häiritsee kaikkien oppimista.

 • general

  Vastaa

  Kansallissosialistinen Saksa pyrki rakentamaan henkisesti ja myös fyysisesti terveen nuorison, eroten täten selkeästi esimerkiksi Britanniasta missä aristokraattien lapset saivat parhaan koulutuksen ilman osoitettua erinomaista älykkyyttä.

  Fyysisesti terveestä nuoresta kasvaa joko hyvä työntekijä tai tiedemies, mutta sotilaallisten taitojen kehittäminen on samalla tapahtunut tehokkaasti. Nykyinen maailmamme on täydellinen vastakohta Kolmannen Valtakunnan tavoitteille ja siitä saamme kiittää kasaarimafiaa!

 • TT

  Vastaa

  Miksi tällaista edes julkaistaan maassa, jossa sekä eliitti että väestö palvovat USA:n ja Israelin juutalaisia ja ottavat ilomielin alueelleen asumaan rättipäitä maista, joita edellämainitut pommittavat. Uusin villitys on lähteä aktiivisesti mukaan loputtomiin sotakampanjoihin, joita edellämainitut maat järjestävät. Herättäkää sitten, kun tilanne on muuttunut.

 • Oma vaikutus tulevaisuuteen

  Vastaa

  ”kansojen keskinäisessä kilpailussa perii voiton se, jolla on koko henkisessä johdossaan edustettuina parhaimmat kyvyt ja lujatahtoisimmat persoonallisuudet, kun taas alakynteen jää se kansa, joka ei kiinnitä huomiota yksityisten edustajain synnynnäisiin kykyihin, vaan säätyyn ja kansanluokkaan.”

  Jo Platon sanoi aikoinaan että:”Väliinpitämättömyys politiikasta luo huonot johtajat”. Katsokaa meidän edustajiamme eduskunnassa ja paikallishallinnoissa.

  Ikävä kyllä Suomen kansa on henkisesti ja synnynnäisiltä ominaisuuksiltaan rapautunut (mutatoitunut) jo pitkään. Parinvalinnassa hyväuskoisimmat tekevät jälkeläisiä naistennaurattien kanssa. Ja jos niiden lisäksi lihakset tai kellaribändit eivät tee tehtäväänsä, niin viimeistään geelitukka.

  Monet älykkäät naiset jättävät lapset tekemättä koska eivät löydä itselleen mieluista paria. Ei tarvitsekkaan, mutta pitää löytää ainakin yhtä älykäs jonka kanssa lisääntyä. Kye on kuitenkin tulevaisuuden kansalasten älykkyydestä. Niistä jotka johtavat tätä maata silloin kun itse on eläkkeellä, vanha tai raihnainen.

  Tätä taustaa vasten ”lehtolapset” sodan lopussa oli oivallinen tapa kasvattaa Saksassa älykkyyttä ja lisätä työtä tekevää kansanosaa. Siksipä Saksa on jälleen kerran sodan jälkeen ollut euroopan talousveturi.

  Jokainen voi kuitenkin vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Jo se että pukeutuu siististi tai jopa pukuun vaikuttaa ympäristöön. Myös kirjakielen käyttäminen vaikuttaa. Siinä missä itsensä sivistämienn sekä matemaattisesti että fysiikan osalta. Niillä pärjää elämässä jo pitkälle.

  Vaikka ei sitä heti uskoisikaan niin kompleksilukujen laskenta on yksi asia joka kannattaa osata. Ja monet Linux-pohjaiset laskimet siihen jo pystyvätkin, vaikka moni ei niiden minaisuuksista edes tiedä.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi