Kansallissosialistinen kasvatus ja opetus Saksassa, osa 2

Partisaani julkaisee osissa Jyväskylän yliopistoyhdistyksen kasvatusopillisessa aikakauskirjassa 1943 julkaistun Aksel Rafael Kurjen selvityksen kansallissosialistisen Saksan kasvatus- ja koulujärjestelmästä.

Filosofia

päivitetty

3. Voimistelun ja urheilun fyysinen ja psyykkinen merkitys.

Koska paitsi aineellisen myöskin henkisen suorituksen edellytyksenä ylipäänsä on ihmisaineksen hyvä rodullinen laatu, niin täytyy kasvatuksen ennen kaikkea kiinnittää huomio ruumiilliseen terveyteen ja hoivata ja edistää sitä.

Rodunhoidollisten periaatteiden pohjalla on koulujen opetussuunnitelmissa annettu enemmän sijaa voimistelulle urheiluineen ja leikkeineen, joskin samalla on suuresti korostettu myös näiden harjoitus aineiden luonnetta kasvattavaa merkitystä. Siten Hitler tähdentää, että urheilu ei ole olemassa vain sen vuoksi, että yksilö kehittyy voimakkaaksi, taitavaksi ja rohkeaksi, vaan sen pitää myös karaista ja opettaa häntä kestämään kolahduksia, vieläpä sankarillisesti vaiti ollen sietämään aiheettomiakin moitteita ja loukkauksia sekä yleensä pidättymään valitteluista ja hillitsemään itsensä vaikeissakin tilanteissa.

Mutta joskin kansallissosialistinen kasvatus pyrkii spartalaiseen tapaan kasvattamaan fyysisesti tervettä, voimakasta ja karaistunutta sukupolvea, niin ei tervettä ja hyvin kehittynyttä ruumista pidetä yksinomaan päämääränä itsessään, vaan edellytyksenä ja perustana terveen hengen kehittymiselle. Hitler näet korostaa, että terve, toimelias sielu viihtyy suurin piirtein katsoen vain terveessä ja voimakkaassa ruumiissa. Ja hän jatkaa: »Se asianhaara, että nerot toisinaan ovat ruumiiltaan heikkoja, vieläpä sairaalloisia olioita, ei kumoa tätä, vaan on poikkeuksena. Mutta jos jokin kansa enemmistönään käsittää ruumiillisesti degeneroituja yksilöitä, niin on tästä ihmisrämeestä perin harvoin kohoava todellisesti suuri henki.»

Näin ollen on kasvatuksen lopulliseksi päämääräksi katsottava tuo jo kreikkalais-joonialaisessa kasvatuksessa tavoitteena ollut ruumiin ja hengen sopusuhtainen kehittyminen. Sitä osoittavat Hitlerin sanat: »Kreikkalaisten kauneuden ihanteen tekee kuolemattomaksi juuri se seikka, että siinä on mitä suurenmoisimmalla, ihmeellisimmällä tavalla yhtyneenä mitä ihanin ruumiillinen kauneus loistavaan henkeen ja mitä jaloimpaan sieluun.»

Mutta kansallisen valtion on edistettävä, ei vain lapsuuden aikana, vaan myös koulun jälkeisenä aikana nuorten ruumiillista kehittämistä valtion laitosten välityksellä. Se on samalla sotapalveluksen ennakkovalmennusta, sillä siten armeijassa joudutaan muokkaamaan jo ruumiillisesti ennakolta valmennettuja nuoria miehiä valmiiksi sotilaiksi. 

Siten nuoret saavat varmuuden ruumiillisesta kunnostaan, joka on omansa edistämään suggestiivista itseluottamusta, joka ei petä suurimpienkaan taistelujen kauhuissa. Kun nuori mies on suorittanut asevelvollisuutensa, on hänelle annettava kaksi todistusta: 1) kansalaiskirja oikeudellisena asiakirjana, joka sitten oikeuttaa hänet julkisiin toimiin, sekä 2) terveystodistus ruumiillisen terveyden vakuutuksena avioliittoon menon varalta.

Myöskin tytöillä, siis vastaisilla äideillä, on tämä ruumiin hoito ja kasvatustyö aloitettava perusteellisen koulutuksen tietä. Kansallinen valtio panee siis pääpainon ennen kaikkea tyttöjen ruumiilliseen kuntouttamiseen, vasta sen jälkeen sielullisten ja viimeiseksi henkisten arvojen kehittämiseen. Naisten kasvatuksen päämääränä pitää järkähtämättä olla tuleva äiti.

4. Opetuksen yhtenäistäminen ja väestön luonteenomaisten erikoispiirteiden varteen ottaminen.

Weimarilaistasavallan aikana (1919−33) oli Saksan koululaitos hajanainen varsinkin lukuisten erilaisten koulutyyppien ja muotojen sekä niiden moninaisten lukusuunnitelmien ja organisaation vaikutuksesta. Tässä suhteessa myöskin ns. »uuden koulun edustajat lukuisine erilaatuisine koekouluineen olivat saaneet aikaan melkoista hämmennystä liberaalisten ja demokraattisten vapausaatteitten liiaksi mielivaltaisesta sovelluttamisesta käytäntöön.

Näin ollen oli kansallissosialismin pyrkimyksenä tässä suhteessa yhtenäistää oppisuunnitelmat oppivaatimuksineen, jotta vältyttäisiin haitallisesta hajanaisuudesta ja sen aiheuttamista liiallisista kustannuksista. Mutta tämä ei suinkaan tarkoittanut sitä, että itse opetus olisi valettava samaan kaavaan ja muotoon. Vaikka Saksan kansa esiintyikin lujana yhtenäisenä kansakuntana ulospäin, niin oli sen eri seutujen väestöllä erikoispiirteitä, joiden luonteenomaisuus kotiseutunsa pohjalla oli säilytettävä.

Tässä suhteessa lausuu Krieck teoksessaan »Kansallissosialistinen kasvatus», että on yhtä luonnollista ja tarkoituksenmuskaista, että kouluilla katolisissa seuduissa on katolinen ja evankelisissa seuduissa evankelinen luonne sekä että sillä maaseudulla on toinen leima kuin kaupunkien työläiskortteleissa, samoin kuin se Bayerissa muodostuu bayerilaiseksi ja Pommerissa pommerilaiseksi. Mutta hän lisää, että koulun kaikkialla tulee pyrkiä saksalaiseen kansanyhteyteen vahvistamalla kansallista yhteyttä ja heikentämällä sisäisiä myös uskonnollisia vastakohtia. Siten siis kansallissosialistisen aatteen läpäisemän »poliittisen ihmisen» tuli vapautua ahtaampien yhteiskunnallisten elämänpiirien ylivallasta ja omaksua korkeampi kansallisen yhteisyyden periaate kaikkien jyrkkien vastakohtien ja ristiriitaisten erikoisetujen yläpuolella.

Näin ollen oli luonnollista, että kansallissosialismi joutui taisteluun monien erilaisten yhdyskuntien ja puolueitten itsekkyyttä vastaan ja että se tässä suhteessa lopuksi päätyi Saksan kirjavan puolue-elämän täydelliseen poistamiseen. Tämän ohessa ei sallita minkäänlaista propagandaa kansanyhteisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen pyrkivän sosiaalisen järjestelmän periaatteita vastaan. Sen yksilön, joka ei voi liittyä kansallisen valtion toteuttamaan kansanyhteisyys periaatteeseen, tulee olla vaikuttamatta millään tavoin poliittisessa suhteessa.

5. Kansallistunnon ja kansallisylpeyden vaaliminen kansalaiskasvatuksen tärkeänä tekijänä.

Elävän terveen kansallistunnon ja omalaatuisen persoonallisuuden kehkeyttämiseksi tulee kansallissosialistisen kasvatuksen kohottaa Saksan kansan historiallisten henkilöiden joukosta esiin muutamia harvoja, yli muiden kohoavia sankareita ja tehdä ne koko Saksan kansan yhteiseksi omaisuudeksi ja yhdistäväksi innoituksen siteeksi sekä palavan isänmaanrakkauden ja kiihkeän kansallisen innostuksen herättämiseksi. Siten on kohotettava kuivan asiallisen esityksen yläpuolelle sellaista, mikä on Saksan kansalle kunniakkainta ja omansa sytyttämään kansallista ylpeyttä sellaisten loistavien esimerkkien avulla, että ne herättävät itseluottamusta ja uskallusta pyrkiä arvokkaisiin päämääriin.

Hitler korostaa myös, ettei vain maailmanhistoriaa, vaan koko sivistyshistoriaa on kansallisessa valtiossa opetettava kansallisylpeyden edistämisen apukeinona. Jokainen keksijä ei ole suuri vain keksijänä, vaan ennen kaikkea oman kansan jäsenenä. Siten on historian suurimmat kansalliset sankarit esitettävä nuorisolle niin vaikuttavalla tavalla, että näistä tulee järkkymättömän kansallistunnon tukipylväitä. Hitler korostaa, että elävän kansallistunnon kehkeyttämiseksi on nuoriin mieliin taottava se periaate, että joka rakastaa omaa kansaansa, todistaa sen yksinomaan niillä uhreilla, mitä hän on valmis sen puolesta antamaan, sillä ei ole olemassakaan sellaista kansallistuntoa, joka etsii vain omaa voittoaan tai oman säätyluokkansa etua.

Mutta kansallinen ajattelu käsittää ennen kaikkea rakastavan huolenpidon terveen kansakunnan säilyttämisestä. Vasta kun koko kansakunta on kaikkien jäsentensä puolesta terve, voi ilo siihen kuulumisesta kohota yleväksi kansallisylpeyden tunteeksi. Siten kansallinen ajattelutapa on kiinteästi liittynyt yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuudentunteeseen, ja yhdessä ne voivat aikaansaada koko kansaan kohdistuvan yhteisen rakkauden ja yhteisen ylpeyden.

Lue myös artikkelisarjan osa 1!

Adolf Hitler Aksel Rafael Kurki Filosofia Historia Hyvinvointi Kansallissosialismi Kansallissosialistinen Saksa Kasvatus Koulu Koulut Koulutoimi Koulutus Politiikka Saksa Saksalaiset Varhaiskasvatus Yhteiskunta

Keskustelu

9 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Maranata

  Vastaa

  Kansallissosialismi ideologina on vanhaa historiaa, joka on aikoja sitten nitistetty ja unohdettu. Kansakunta koostuu erilaisista ihmisistä, jotka ovat fyysisiltään ja henkisiltään ominaisuuksilla toisistaan poikkeavia. Voiman ihannointi johtaa pahuuden nihilismiin, missä sairailla, vammaisilla, köyhillä ja vanhuksilla ei ole ihmisarvoa. Tuhoon ja vihaan perustuva kansallissosialismi edustaa äärimmäistä pahuutta ja antikristillistä perustaa, missä ei hyväksytä, että jokainen yksilö on Jumalan kuva ja kaltainen. Adolf Hitlerin ja saksalaisten johdolla toisessa maailmansodassa kuoli 60 miljoonaa ihmistä. Vähitellen ”arjalainen” Hitler rappeutui fyysisesti ja henkisesti. Hänen lääkärinsä, tohtori Morell, antoi hänelle kymmeniä eri lääkkeitä ja ruiskeita sekä huumausaineita. Loppuaikoina hän oli vapiseva ja tärisevä ihmisraunio jo 50-vuoden ikäisenä. Itävallan armeijaan häntä ei nuorena miehenä hyväksytty, sillä hän oli nuorena kykenemätön ja sairaalloisena liittymään asevelvolliseksi. Saksan armeija havaitsi, että Adolfilla ei ole johtajan aineksia, sillä persoonallisuudeltaan Adolf oli psykopaatti. Lapsena hänen isänsä pahoinpiteli pienen Adolfin lähes päivittäin, mikä muokkasi hänestä viehtymisen tappamiseen, sadismiin ja ihmisvihaan.

  • Ted

   Vastaa

   QAnon 🤡

  • Heikki

   Vastaa

   Taas joku salaliittoteoreetikko.

  • Imperial Germans

   Vastaa

   Sitä ei ole unohdettu eikä nitistetty. Saksalainen siirtokunta elää ja voi hyvin ja tulee puuttumaan jossain vaiheessa peliin..

   http://entityart.co.uk/ufology-explained-the-german-breakaway-group-psyops-disinfo-antarctica-reptilians-aliens-u-boats-nazi-ufos-technology-flying-saucers/

  • totuus

   Vastaa

   Huutonaurua vammaisuudelle. Hitler oli mitalein palkittu sotasankari joka useiden haavoittumisten jäljiltä palasi toistuvasti eturintamalle. 

   Toiseen maailmansotaan hänet ajettiin vastentahtoisesti ilman keinoa poispääsystä Churchillin sotahulluudesta johtuen, joka pommitti Saksaa kuukausitolkulla ilman yhtäkään vastahyökkäystä, keskittyen ainoastaan siviilikohteisiin.

   Neuvostoliitto suunnitteli sotilaallista hyökkäystä Eurooppaan, ja oli siitä vain viikkojen päässä kun Hitler teki rohkean hyökkäyksen lukumäärällisesti ylivoimaista vihollista vastaan pelastaakseen koko Euroopan kommunismilta.

  • älä valehtele

   Vastaa

   Mitäpä luulet, miten paljon stressiä mies voi sietää, kun koko Euroopan tulevaisuus on hänen omissa käsissään, sen kymmenine miljoonine asukkaineen?

   Unohdat kätevästi mainita senkin, että Hitlerin Saksassa oli maailman vaurain ja laajin hyväntekeväisyyteen perustuva toimeentulo koko köyhälistöllä ja työtätekevällä luokalla, joista kukaan ei enää kärsinyt kodittomuudesta tai nälästä.

 • general

  Vastaa

  Suomessa ymmärrettiin vielä 30-luvulla terveen kehon merkitys ja urheilu oli merkittävä tekijä kansakunnan valmistautuessa olemaan kansakunta kansakuntien joukossa. Tänään suomalainen kuten saksalainen nuori istuu kännykkä kädessä ja seuraa jotain järjetöntä ohjelmaa!

  Kansakuntana Suomi on liian pieni selviytyäkseen liberalistisen ja globaalin EU:n jäsenenä ja erityisesti nyt huomenna lampaat valitsevat Suomelle presidentin huonoista vaihtoehdoista ilman mahdollisuutta vaikuttaa kansakunnan kohtaloon. Saksassa on pieni toivon kipinä olemassa sillä Afd:n johtaja Weidel on kuin Kolmanne Valtakunnan ihanne nainen ulkoisesti ja älyllisesti. Oman maan ja kansan etu on säilyä ja siksi tarvitsemme sodan puhdistamaan Euroopan loisista!

 • Observer

  Vastaa

  Nykyinen oman edun tavoittelukulttuuri, laiskuus, ahneus, itsekkyys ja multikulttuurilobbaus ovat tappanut hyvät periaatteet ja ylevät tavoitteet. Nykyään prässätään koulusta uskollisia ja kuuliaisia veronmaksajia kilpailemaan naapurikateuden määrästä ja kaikki oman kuplan ulkopuolella on jotenkin vierasta ja välteltävää.

 • Aaron

  Vastaa

  Adolf Hitler oli ansainnut Rautaristin urhoollisuudesta 1 Maailmansodassa. Mitä ihmeen kirjoittelua hänestä valheellisesti? JEESUS on Herra AAMEN

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi