Salomon temppelin jälleenrakentaminen – juutalaisten maailmanvaltiuspyrkimysten keskeisin unelma

"Jo varhaisista ajoista vapaamuurarit ainakin korkeammissa asteissaan olivat juutalaisten liittoveljiensä kanssa haaveilleet Salomon temppelin jälleen pystyttämisestä Jerusalemiin Siionin pyhälle vuorelle."

Radikaali arkisto

Hajaannuksessa elävällä Juudan kansalla ei ole ollut mitään keskeistä, yhteistä pyhättöä sitten Jerusalemin temppelin hävityksen päivien. Kun nyt lähinnä sionistisen liikkeen ansiosta edellisen maailmansodan aikana Englannin hallituksen ns. Balfourin julistuksella juutalaisille Palestiinassa takaama ”kansallinen kotimaa”, jota Palestiinan englantilainen mandaattihallitus on yrittänyt toteuttaa, ja joka on aiheuttanut katkeria ristiriitoja maan arabialaisen väestön ja sionistisen liikkeen johtamina maahan tulvivien juutalaisten siirtolaisten välillä, juutalaiset kuitenkin toivovat saavansa koko Palestiinan haltuunsa, niin maailmanjuutalaisuuden keskuudessa Jerusalemin temppelin uudelleen rakentaminen näyttää tulleen hyvin läheiseksi kysymykseksi. Mitä tämän temppelin rakentaminen todellisuudessa merkitsee, siihen luodaan tässä kirjoituksessa valaistusta.

Juutalaisuus, ilmenipähän se missä muodossa hyvänsä, kansallisena, uskonnollisena, sivistyksellisenä tai taloudellisena käsitteenä tai tekijänä vuosituhantisen historiansa taipaleella, eroaa kaikista muista kansallisuuksista kautta koko historian kulun nimenomaan siinä, että juutalaisuudessa kansallisuus, uskonto, sivistyspyrkimykset ja ennen kaikkea taloudellisen valta-aseman tavoittelu muodostavat kiinteän kokonaisuuden, jota johdetaan ja hallitaan järjestelmällisesti määrätyn kiihkokansallisen juutalaisuusohjelman mukaisesti. Mooseksen uskosta, joka on tyypillinen, todellinen lakiuskonto lukemattomine määräyksineen ja säädöksineen inhimillisen elämän kaikkia tilanteita ja tapahtumia varten, juutalaisuus on kautta aikojen imenyt sisäisen, koossa pitävän voimansa.

Abrahamin siemenelle, Israelin kansalle ja heimolle tuossa uskonnossa juutalaisten käsityksen mukaan ennustetun ja luvatun maailmanvaltiuden saavuttaminen tämän erikoisen maailmankansan pyrkimysten korkeimpana päämääränä, on aikakausien kuluessa luonut juutalaisten entisestä kansallisesta uskonnosta suoranaisen maailmanvalloitusohjelman, jonka tarkoituksena on sitoa ja kasvattaa jokainen juutalainen ihminen kaikissa elämäntilanteissa palvelemaan oman juutalaisen kansansa etuja ja pyrkimyksiä millä hinnalla hyvänsä. Talmudista, johon juutalaisten uskonnollinen ja kansallinen elämänviisaus on koottuna erinomaisen värikkääksi, realistiseksi ja suorastaan aistimin havaittavaksi kokoelmaksi, sekä Kabbalasta, joka on juutalainen salaoppi maailmanjärjestyksen tarkoituksesta, juutalainen yleisö on omissa yhdyskunnissaan vuosisadasta toiseen imenyt rabbiiniensa ja kirjanoppineittensa johdolla juutalaiskansallisen olemuksensa ja luonteensa niin itsepintaisen kiinteästi ja sitkeästi, että se mitä erilaisimmissa olosuhteissa ja tilanteissa, lähes kaksituhatta vuotta kestäneessä hajaannuksessakin maailman kaikissa maanosissa ja maissa, on kyennyt säilyttämään yhteytensä ja lisäksi voimakkaasti kehittämään maailmanvaltiuteen tähtääviä toimenpiteitään ja pyrkimyksiään.

Juutalaisten koko uskonto on siinä määrin ajallisten ja aineellisten käsitteiden läpitunkemia oppilauselmia ja uskomuksia, yksinpä heidän messiasihanteensa on ajallinen, maailmallinen, että uskonnosta korkeammassa mielessä, syvällisenä sielunelämänä suhteessa Jumalaan, ei juuri voida puhua. Juutalaisten uskonnollisen elämän ja uskonnonharjoituksen ydinkohtaan kajoaa kansankirkkomme edesmennyt, suuresti kunnioitettu ylipaimen, arkkipiispa Gustaf Johansson, todetessaan juutalaisista : ”Juutalaiset odottavat Messiasta, joka tuo heille maailman vallan. Messias on tullut, mutta hän ei ollut semmoinen kuin juutalaiset toivoivat. He kokoavat nyt rahoja ja koettavat kaikin keinoin heikentää muita kansoja, jotta Messiaalla tullessaan olisi helpompi päästä valtaan. Tämä väärä messiastoivo kannattaa juutalaisten pyrintöjä, mutta se pettää, sillä lupaus Messiaan maailmanhallinnosta toteutuu tulevassa maailmanajassa. Sionismi on luopunut isien uskosta ja uskonnosta.” (Herättäjä, n:o 3, 31. 1925.)

Vuonna 70 jKr. tapahtuneen Jerusalemin hävityksen jälkeen juutalaiset ovat kaikkialla maailmassa olleet ilman keskeistä pyhättöä, temppeliä, sillä heidän käsityksensä mukaan sellainen voi sijaita ainoastaan Palestiinassa, Jerusalemissa, Siionin pyhällä vuorella, jos mieli sillä olla juutalaisuudelle mitään merkitystä. Kaksi kertaa juutalaiset ovat joutuneet menettämään Jerusalemissa sijainneen pääpyhättönsä. Ensimmäisen temppelin olivat rakentaneet kuninkaat David ja Salomo. Kuningas David oli tuottanut kaikesta maailmasta suunnattomia aarteita ja pannut rakennustyön alulle. Salomo, ”Israelin hallitsijoista viisain”, oli päättänyt temppelin rakennustyön v. 1004 eKr. Tämä temppeli, jonka rakentamiseen ja muuraamiseen perustuu myös vapaamuurariuden aatteellinen, rituaalinen ja seremoniallinen sisältö, oli maailman komein rakennus, mutta juutalaisten pahuuden, uppiniskaisuuden ja epäjumalisuuden takia sitä oli kohtaava Jumalan rangaistus.

Babylonialaiset hävittivät kuningas Nebukadnesarin johdolla Jerusalemin, ryöstivät ja polttivat Salomon temppelin ja veivät koko Juudan kansan vankeuteen v. 588 eKr. Babylonian vankeudesta palanneet juutalaiset rakensivat Jerusalemin temppelin uudelleen noin v. 500 eKr. Näiden juutalaisten joukossa oli sellaisiakin, jotka olivat nähneet entisen temppelin loiston ja jotka olivat huolissaan siitä, ettei vain uusi temppeli jäisi komeudessa vanhasta jäljelle. Temppelin rakentamiseen uhrattiin yli 40 vuoden aikana suunnattomia rahasummia ja määrättömästi työtä. Rakennustyötä johtivat taitavimmat rakennusmestarit, ja koko maailma otti siihen osaa ”uhrein ja lahjoin”. Mutta sittenkään siitä ei tullut tarpeeksi komea, koskapa Herodes Suuri — syntyperältään idumealainen, jonka keisari Augustus oli tehnyt juutalaisten kuninkaaksi — ollakseen väkivaltaisen hallituksensa vastapainoksi mieliksi juutalaisille, oli revityttänyt alas suuria osia temppelistä ja rakennuttanut ne uudelleen säästämättä kultaa, hopeaa tai muita kalliita rakennusaineita. Roomasta asti oli tuotettu jykeviä marmoripilareita ja kivijärkäleitä, jotka häikäisevän valkoisina hohtivat loisteliaasta rakennuksesta. Tämä temppelin uusiminen tapahtui noin 10 vuotta ennen Kristuksen syntymistä. Mutta tämäkin temppeli oli juutalaisten syntien, sokeuden ja parantumattomuuden takia tuomittu tuhoutumaan.

Kun Jeesus Kristus opetuslastensa keskellä ennusti uuden hävityksen kohtaavan Jerusalemia ja sen temppeliä, nämä temppelin erinomaiseen rakennustapaan viitaten huomauttivat: ”Katso, millaiset kivet ja rakennukset!” Mutta Jeesus vastasi: ”Totisesti minä sanoin teille: tähän ei jätetä kiveä kiven päälle, jota ei maahan murreta.” (Matt. 24:2). Kuten sanottu, tämä ennustus täyttyi v. 70 jKr., jolloin roomalaiset keisari Tituksen johdolla hävittivät Jerusalemin ja polttivat temppelin, ja Israelin kansan uusi hajaannus alkoi.

Kristittyjen keskuudessa vallitsee yleisesti väärä käsitys Jerusalemin temppelin — niin Salomon rakennuttaman kuin Baabelin vankeuden jälkeen rakennetun ja Herodeksen uusiman toisenkin temppelin — todellisesta merkityksestä kautta koko vähän Aasian, Arabian, Egyptin ja yleensä keskisen ja läntisen Välimeren maiden hajaantuneiden juutalaisten koossapitävänä keskuksena. Jo varhaisina aikoina, kuningasvallan ja profeettojen aikakausina Jerusalemin temppeliin oli temppeliverona, uhrilahjoina ja muina lahjoituksina keräytynyt huomattavia rahamääriä ja muita kalleuksia, joita vaaran ja kansallisen onnettomuuden uhatessa oli käytetty hädän torjumiseen. Valloittajilla nämä temppelin rikkaudet olivat usein olleet ryöstöjen kiihokkeina niin varhempina kuin myöhäisempinäkin aikoina. Aina siihen asti, kun roomalaiset hävittivät kaupungin ja temppelin, Jerusalem oli ollut koko maailman juutalaisuuden keskus, ja Salomon temppeli, samoin kuin myöhempikin temppeli, paitsi juutalaisten pääpyhättönä, oli myös kaikkien juutalaisten pankki ja aikakautensa juutalaisen taloudellisen ja rahavallan keskuspörssi ja keskuspankki. Viimeisinä aikoina ennen hävitystä Jerusalem oli rikas kaupunki, jossa oli noin 200,000 asukasta.

Varallisuuttaan se ei kuitenkaan saanut juutalaisten kukistamalta ja puhtaaksi nylkemältä Palestiinan vierasheimoiselta väestöltä, eikä myöskään, kuten aikaisemmin, kaupasta, koska Palestiinan kaupankäynnin mahdollisuudet olivat roomalaisvallan aikana vähäiset, vaan rahakeinottelusta, jonka keskuksena, niin kummalta kuin se kuuluukin, todellakin oli Jerusalemin temppeli. Kreikkalaiset kilpailivat jo siihen aikaan juutalaisten kanssa kaupan alalla, mutta rahamarkkinat olivat kokonaan juutalaisten käsissä.

Juutalaiset loivat kehittyneemmän rahamarkkinaliikkeen ensimmäiset muodot: maksuosoitukset kolmannelle henkilölle, siis jonkinlaisen vekseli- ja shekkimenetelmän. Ja ainoastaan juutalaiset saattoivat käyttää näitä rahaliikkeen muotoja, koska heitä oli kaikkialla, ja heillä oli keskenään kiinteä yhteys seurakunnissaan, joissa he vastasivat yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Missä sitten ei ollut juutalaisia? Sibyllan kirjoissa sanotaan: ”Kaikki maat ja meret ovat täynnänsä juutalaisia”. Juutalainen filosofi Philo kirjoittaa: ”Heitä asuu lukemattomissa Euroopan, Aasian ja Libyan kaupungeissa, mantereella ja saarissa, merenrannikolla ja sisämaassa”. Kreikkalainen maantieteilijä Strabo sanoo: ”Asutulta maanpinnalta ei löydy ainoatakaan paikkaa, jossa ei tätä heimoa asuisi”. Sen vuoksi oli myös mahdollista, että jo toisella vuosisadalla eKr. voitiin jostakin paikasta lähettää maailman kaukaisimpaan seutuun pieni paperilappu — ja rahat maksettiin heti.

Tämän muinaisen kansainvälisen rahaliikkeen keskus oli Jerusalem ja siellä temppeli. Jerusalemin ja juutalaismaailman välillä pidettiin aina yhteyttä rahaliikkeen ja jalojen metallien kaupan takia. Juutalainen kirjailija O. Heller kirjoittaa siitä kirjassaan ”Der Untergang des Judentums” (sivuilla 40 — 41): ”Kaikista paikoista, joissa juutalaisseurakuntia oli olemassa, Israelin pojat lähettivät joka vuosi, aina häviön vaaratta, rahauhrinsa ja lahjansa Jerusalemin temppeliin, jossa ne koottiin. Ei siis voi olla mikään sattuma, että juutalaisten temppeli muistutti niin suuressa määrin suurta pörssiä, suurta talletuspankkia, kaikenlaisten aarteiden varastoa. Eikä voida käsittää, minkä vuoksi tästä niin kiihkeästi pyritään vaikenemaan. Sehän on kuitenkin historiallinen tosiasia.”

Myös Raamatusta saamme tietää, että Jerusalemin temppeli oli usein Israelin lankeemusten aikoina joutunut kerrassaan arvottomaan käyttöön, jopa suorastaan paheiden pesäksi, kuten pakanakansojen pyhätöt. Niin oli Jeesuksen aikanakin, josta Raamatussa (Luukk. 19: 45 — 46) sanotaan: ”Ja hän (Jeesus) meni temppeliin ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka siellä myivät ja ostivat ja sanoi heille: ’On kirjoitettu: Minun huoneeni on rukoushuone, mutta te olette sen tehnet rosvojen luolaksi.’” Karkottaessaan juutalaiset kaupustelijat ja rahanvaihtajat temppelistä ja kaataessaan kumoon heidän pöytänsä Jeesus esitti ankaran vastalauseen pyhyyden häpäisijöitä ja ihmiskunnan ja kansojen kiusanhenkijä, juutalaisen maailmanpörssin nylkyreitä vastaan.

Kuten sanottu, juutalaisten uskonnollisten yhteisöjen ja kaikkien heidän järjestöjensä, Palestiinan takaisinvaltaamista juutalaisten kansalliseksi kotimaaksi ajavan sionistisen liikkeen järjestöistä maailmanjuutalaisuuden salaisiin vapaamuurari järjestöihin saakka, toiminta ja pyrkimykset tähtäävät yhteen ainoaan seikkaan, juutalaisen maailmanvaltiuden luomiseen. Tätä tarkoittaa myös heidän myötäsyntyinen, häikäilemätön rahansaalistus ja kokoamisintonsa tai oikeammin himonsa, joka heillä on kehittynyt suoranaiseksi vaistoksi, vietiksi, jolle he intohimoisesti etsivät kaikin mahdollisin, luvallisin ja luvattomin keinoin tyydytystä, pääasiassa suurisuuntaisilla raha‑, pörssi- ja liikekeinotteluilla. Maailmanvaltiuspyrkimyksissään maailmanjuutalaisuus sai itselleen erittäin käyttökelpoisen ja vaikutusvaltaisen liittolaisen vapaamuurariudessa, joka luonteeltaan ja saalistuspyrkimyksiltään on yhtä materialistinen ja menettelytavoiltaan yhtä häikäilemätön kuin mikä juutalainen liikeyritys tahansa.

Vapaamuurarius korkeanasteen järjestelmineen, joka 1700-luvun alkupuolella solutettiin Englannista Euroopan mannermaalle ja levisi myös Pohjois-Amerikkaan, jossa se kohtasi erittäin suotuisan maaperän, tuli vapaamielisten uusien oppien ahjoksi. Looseista käsin saarnattiin ja levitettiin kaikenlaisia oppeja yksilön rajoittamattomista vapauksista yhteiskunnassa, ja poliittisella alalla yksilön ja yhteisöjen vapauden nimissä kiihotettiin mieliä laillisten auktoriteettien kumoamiseksi ja kansan ylivallan luomiseksi liberalismin, demokratian ja parlamentarismin puitteissa. Kansojen keskuuteen synnytettiin tyytymätön, vallankumouksellinen mieliala, ja Ranskan suuressa vallankumouksessa 1789 vapaamuurariuden vihdoin onnistui toteuttamaan vapausihanteensa ”vapaus‑, veljeys- ja tasavertaisuus”-tunnuksineen. Tämän jälkeen seuraa vallankumouksia ja vallankumouksellista liikehtimistä useimmissa Euroopan maissa aina meidän päiviimme saakka. Niinpä Espanjassa vuonna 1931 toimeenpantu, Ranskan ja Englannin suurloosien tukema ja suunnittelema demokraattinen vallankumous — mainitaksemme erään tyypillisen esimerkin viime vuosikymmeneltä — sittemmin johti maan kommunistisen ja bolshevistisen tuhon partaalle, josta kansalliset voimat sen viime hetkessä katkeran taistelun jälkeen pelastivat.

Vapaamuurarius on esiintynyt kaikkialla maailmanjuutalaisuuden uskollisena ja alttiina liittolaisena. Molempien maailmansotien, vuosien 1914 — 18 ja tällä hetkellä parhaallaan raivoavan suursodan, välinen aika on kaikkein selvimmin ilmentänyt maailmanjuutalaisuuden ja maailmanvapaamuurariuden kiinteän yhteistyön yhteisen maailmanvaltiuden luomiseksi. Ei koskaan juutalaisten ja vapaamuurarien hallitsema kansainvälinen suurfinanssi ole heittänyt häikäilemättömämmin pyydyksiään ”pienten demokratiain” vetämiseksi ”suurten demokratiain” — kuten sanontatapa vielä tänä päivänä kuuluu — jäljille ja niiden vanaveteen, ilman kansainvälisen suurpääoman apua johtajaperiaatteen mukaisesti hallittuja, alati kasvavia ja voimistuvia kansallisia valtioita vastaan. Ensimmäisessä maailmansodassa saavuttamansa voiton jälkeen juutalaisuuden ja vapaamuurariuden välinen läheinen työskentely esimerkiksi kansainliitossa kävi niin ilmeiseksi, ettei sitä enää pyritty edes peittelemään. Juutalaiset olivat jo melkein varmoja lopullisen maailmanvaltiuden saavuttamisesta. He olivat laskeneet sen täyttyvän ”pyhänä” kabbalistisena Jehova-vuonna 1941, mutta siihen tuli kaikkien tuntema, odottamaton este.

Ensimmäisen maailmansodan aikana Englannin hallitus oli palkkioksi maailmanjuutalaisuudelta saamastaan tuesta ns. Balfourin julistuksella jo taannut juutalaisille kansallisen kodin, vaikkakin vaatimattomissa puitteissa, Palestiinassa, jonka Englanti oli rauhanteossa saanut mandaattialueekseen. Tästä rohkaistuneina juutalaiset ryhtyivät noin 10 vuotta sitten suunnittelemaan temppelin rakentamista itse Jerusalemiin, sillä olihan se viime vuosikymmenen maailmanpoliittisen tilanteen nopean kehityksen vuoksi tullut heille hyvin ajankohtaiseksi. Jo varhaisista ajoista vapaamuurarit ainakin korkeammissa asteissaan olivat juutalaisten liittoveljiensä kanssa haaveilleet Salomon temppelin jälleen pystyttämisestä Jerusalemiin Siionin pyhälle vuorelle. Nyt Pohjois-Amerikan Yhdysvaltojen vapaamuurarit tekivät ehdotuksen, että maailman kaikki vapaamuurarit avustuksillaan tukisivat keräystä, jonka tarkoituksena olisi hankkia rahat Salomon temppelin jälleenrakentamista varten entiselle paikalleen Jerusalemiin. Sekä juutalaisuuden että vapaamuurariuden ylijohdot eivät kuitenkaan hyväksynet tätä ehdotusta, vaikka se tietenkin tapahtui muista kuin kustannussyistä. Ehdotus tehtiin näet hieman liian aikaisin. Hetki salaisuusverhon täydelliseen poistamiseen ei ollut vielä tullut.

Mutta samassa yhteydessä julkaistiin kuitenkin molemmat tässä kuvatut, asiantuntijain laatimat luonnokset tulevasta Jerusalemin temppelistä. Suuremman luonnoksen koko temppelialueesta on tehnyt tohtori Schick ja se esittää temppeliä ympäristöineen, noudattaen alkuperäisen Jerusalemin temppelin rakennuskaavaa. Pienemmän luonnoksen on tehnyt herra Johann M. Tenz, kirjan ”Jerusalem ennen ja nyt” kirjoittaja, ja se esittää ”pyhää huonetta” (synagogaa) esipihoineen. Tohtori Schickin asemapiirros Jerusalemin uudeksi juutalaisvapaamuurarilliseksi Salomon temppeliksi sisälsi myös yksityiskohtaisen selostuksen sen eri osista, vaikka vain ohimennen mainiten niistä suunnattomista alueista, jotka temppelin yhteyteen on varattu pörssi- ja pankkirakennuksille, joiden todellinen tarkoitus jätetään kokonaan mainitsematta.

Muuten kaavakuvan eri osista ja rakennuksista seuraa jonkinlainen luettelo, ja siitä käy selville, että tässä temppelissään juutalaiset aikova uudistaa jumalanpalvelukseensa liittyvät entiset uhrimenot ja teurastukset. Osa rakennuksista on suunniteltu juutalaisten kuninkaan palatsiksi, mutta suurin osa niistä on juutalaisten hallinto‑, talous- ja pörssi- sekä pankkirakennuksia. Ne muistuttavat tyyliltäänkin uudenaikaisia pörssi- ja pankkipalatseja. Niinpä edellä mainittu juutalainen kirjailija O. Heller teoksessaan sanookin: ”Ei siis voi olla mikään sattuma, että juutalaisten temppeli niin suuressa määrin muistutti suurta pörssiä, suurta talletuspankkia, kaikenlaisten aarteiden varastoa.”

Juutalaisuus ja sen nykyajan huomattavin taistelujärjestö, vapaamuurarius, odottavat unelmiensa toteutumista siitä huolimatta, että ne ovat viime vuosina ja varsinkin parhaillaan käynnissä olevassa suuressa sodassa saaneet ankaria iskuja.

Lähde: Kustaa Vaasa 2 / 1943

Globalismi Historia Juutalainen etuoikeus Juutalainen rasismi Juutalainen ylivalta Korruptio Radikaali arkisto Salomonin temppeli Sionismi Vapaamuurarit Vapaamuurarius

Keskustelu

8 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • general

  Vastaa

  Vapaamuurarien vaikutusvalta on myös Suomessa huomattava ja siksi on syytä muistaa, että suurin osa oikeuslaitoksen tuomareista on vapaamuurareita. Juutalaisuuden ja vapaamuuraiden yhteys on useille ihmisille tuntematon vaikka esim. Englannissa ja Skotlannissa loosit ovat olleet merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja.

  Jerusalemin merkitys kansainväliselle juutalaisuudelle on ratkaisevan tärkeä ja siksi uuden temppelin rakentaminen on eräänlainen pakkomielle. Talmud ja rabbiinien kullekin aikakaudelle laatimat ohjeet toimivat olennaisena osana kaikessa Israelin johdon toimissa ja siksi raaimmatkin murhat ovat hyväksyttäviä ”valitun kansan” johtajille.

 • Punainen hieho

  Vastaa

  Juutalaisen käsityksen mukaan Jerusalemiin nousee entisten sijoille vielä kolmas temppeli, Hesekielin temppeli. Niin ennustetaan Hesekielin kirjassa, jossa on myös tarkat rakennusohjeet. Kun temppeli on valmis, Messias palaa.

  Kiusallista kyllä tuhoutuneiden temppelien päällä kohoavat nyt al-Aqsa ja Kalliomoskeija.
  Niihin kajoaminen nostaisi vastarintaan koko islamilaisen maailman. Siksi katsotaankin, että rakentaminen on mahdollista vasta Messiaan saapuessa.

  Ortodoksijuutalaiset eivät millään malttaisi odottaa. Kolmesti päivässä he lausuvat rukouksen rakennustöiden alkamisesta. Kaikkein jyrkimmät haluaisivat kääriä hihat heti.

  Yksi keino olisi punainen hieho.

  Ja nyt puhutaan täysin punaisesta hiehosta. Sellaisesta, jossa ei olisi kuin kolme muun väristä karvaa. Joissain yhteyksissä sallitaan yksi karva. Lisäksi hiehossa ei saa olla minkäänlaista vammaa tai kolhua, eikä sen päälle ole koskaan laskettu iestä. Väitetään jopa, ettei kukaan olisi saanut nojata hiehoon vahingossa kyynärpäällä.

  Kolmatta temppeliä ei voi rakentaa, ennen kuin on suoritettu puhdistautumisrituaali. Se vaatii virheettömän punaisen hiehon tuhkaa.

  Neljännessä Mooseksen kirjassa annetaan ohjeet: ylipappi uhraa punaisen hiehon – nahkoineen, luineen, rapoineen. Lisäksi tuleen viskattakoon setripuuta, isoppikorsi ja helakanpunaista lankaa.

  Lähes 2 000 vuoteen Israelissa ei ole sellaista tavattu. Sitä ennen, vuosituhansien kuluessa, punaisia hiehoja on ollut yhdeksän. Seuraava olisi kymmenes, ja viimeinen. Messias tulisi.

  Mutta nykymaailma tarjoaa uusia konsteja, geenijalostus esimerkiksi. Ja hiehoja kannattaa kasvattaa muualla kuin karussa Israelissa. Ja suuria määriä, jotta todennäköisyys kehittää täysin punainen yksilö kasvaisi.

  https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000005033404.html

  https://templeinstitute.org/red-heifer/

 • Ei jatkoon

  Vastaa

  Lienenkö jotenkin ahdasmielinen, mutta kun ei käy järkeen tuollaiset taikauskomukset. Sanotaan että kaikkien kukkien tulee saada kukkia, mutta tässä tapauksessa mennään jo liian pitkälle. Rajansa kaikella.

 • Jeesuskin tiesi

  Vastaa

  Me voimme puhua juutalaisista mutta he itse käyttävät nimenään Cabbalistit/Cabbalaiset. Toki heidän näennäinen uskontonsa on juutalaisuus, mutta se poikkeaa todella paljon alkuperäisestä juutalaisuudesta. Siihen on sisällytetty enemmän cabbalaisuutta kuin juutalaisuutta. Kuinka paljon vanhempi uskonto-/käytös-malli cabalaisuus on kuin kristinusko? Useita tuhansia vuosia.

  Ja nyt nämä cabbalistit ovat lähellä alistaa koko maailman orjikseen. Ja historian kirjojen mukaan sen mahdollistaa kuningas Salomonin temppelin rakentaminen. Kuningas Samolonhan oli, tietääksemme, voimakas kuningas joka pystyi säätelemään säitä, käskemään ja puhumaaan eläimille. Ja se hallitsi koko maailmaa. Mutta se hallitsi myös demoneita. Sen voiman takana oli sormus, joka oli tehty daavidin tähden muotoon. Ja jonka itse Jumala olisi kaivertanut.

  Nyt cabbalistit haluavat rakentaa tuon temppelin uudelleen. Ja kun se on valmis, niin sen jälkeen temppelissä kruunattaisiin ”kuninkaiden kuningas”, koko maailman hallitsija. Ja jos katsotte koko maapalloa, niin montakos maata on jossa cabbalistit eivät olisi vallassa?? Siksi ”Koko maailman” kuningas on helppo kruunata. Ja paavi sen siunaa.

  Ja kun tämä tapahtuu, cabbalistit kertovat että sormus ilmestyy kuin itsestään. Ja sen jälkeen kun ”kuninkaalla” on tämä sormus, hän pystyy kutsumaan demonit maan päälle ja Saatanan itsensä. Ja niiden on tarkoitus hallita ja orjuuuttaa maailman kansa Saatanan kanssa.

  Se mitä me uskomme tai tiedämme, sillä ei ole mitään merkitystä. Vain sillä on merkitystä miten cabbastit toimivat. Ja miten ne alistavat koko maailman kansat orjikseen.

  Siksi mm. Jeesus rikkoi myyntipöydät, sanoi ”Te olette isästä perkeleestä”, hajoitti juutalaiset ”neljään ilmansuuntaan” ja sanoi ettei Israelin valtiota saa päästää ikinä syntymään, hän tiesi Jumalan kautta cabbalistien suunnitelmat. Ja koska emme ole kuunnelleet Jeesuksen käskyä, maksamme siitä jo nyt kovan hinnan.

 • Maranata

  Vastaa

  Länsimaissa elämme juutalais-kristillisessä kulttuurissa, missä Jumala ei ole perunut liittoaan omaisuuskansansa juutalaisten ja Israelin kanssa. Juutalaiset ja Israel on aina ollut Jumalan silmäterä ja sen tehtävänä on lopunaikoina merkityksellisessä asemassa. Koska saatana tietää, että juutalaiset ja kristityt olevan hyvyyden puolella, on itse antikristus tietoinen, että juutalaiset, Israel ja kristilliset arvot tulisi tuhota kaikkialla. Maailman vainotuin ihmisryhmä on nykyisin kristityt, laskentatavasta riippuen 230 – 350 miljoonaa. Maailman kristityin maa on Yhdysvallat ja sen maan valtionhallinto ja kansalaiset ovat olleet aina Israelin puolella. Myös suomalaiset kristityt tietävät, mikä on saatanallisen antisemitismin ja fasismin pahuuden voimat ihmisten sielujen tuhon voimissa ja vihassa myös kristittyjä kohtaan.

  Jumalan voima tulee esiin heikkoudessa. Se, että vain vahvimmat, kovemmat ”arjalaiset” rotubiologian mukaan saavat elää, on aikoja sitten nitistetty natsismin ja fasismin ideologioissa. Valheellinen propaganda ja salaliittoteoria juutalaisten maailmanhallinnasta on saatanallisen pahuuden hengen aikaansaannosta. 14,7 miljoonaa juutalaista on asetettu Jumalan vastaisesti syntipukeiksi kaikkeen ylilyönteihin ja mielisairaiden vainoharhaiseen propagandaan, että kaikki on juutalaisten syytä. Antikristillinen kansallissosialismi akselivaltioineen sai ansaitsemansa lopun demokraattisen länsimaiden ja entisen Neuvostoliiton avulla. Minkäänlaista natsisimin, fasismin ja kansallissosialismin ihannointia emme tule koskaan enää hyväksymään. Nämä tahot tullaan lopettamaan heti, kun ne nostavat käärmeen päänsä ja tullaan nitistämään heti alkumetreistä demokraattisten valtioiden toimesta. Pahuuden ja tuhoavan ihmisen mielissä vaikuttavat sadismin, psykopatian ja sosiopatian vuorottelevat aikaansaannokset.

 • Pro Palestiina

  Vastaa

  Mietin tässä että kun Malmössä on useampana päivänä ollut 10 000 – 12 000 ihmistä osoittamassa mieltään israelia ja sen hyökkäyssotaa vastaan, niin yksikään vaihtoehtomedia (ei edes Magneettimedia), ei ole sanallakaan maininnut siitä. Saati näyttänyt videokuvaa ihmismerestä.

  Se on kuitenkin sellainen määrä väkeä että siitä voivat euroopan isänmaalliset vain haaveilla.

 • TT

  Vastaa

  Hyvin on ollut asioista perillä tämänkin artikkelin laatinut henkilö, vaikka mitään internettiä ei ollut käytössä. Nykyiset ”salaliittoteoriat” mainitsevat juutalaisten (ja vapaamuurarien) 3. temppelin, mutta eivät juurikaan tuo esiin kirjoituksessa mainittuja pankki- ja pörssihuoneita. Tuleeko uuteen temppeliin suuri keskustietokone, jonne kaikkien juutalaisten orjuudessa elävien CBDC-digilompakot tallennetaan? Juutalaisten maailmanherruus on lähempänä kuin koskaan. Suomalainen keskiverto lammas ei tästä mitään ymmärrä ja nekin, joilla vähän älyä on, lahjotaan tai aivopestään jutikoiden lakeijoiksi tavalla tai toisella.

 • kuka on kukin

  Vastaa

  Juutalaiset eivät ole Aabrahamin kansaa eli israelilaisia..

  https://magneettimedia.com/jeesus-ei-syntynyt-nykyjuutalaisten-esi-isille-vaan-heprealaisille/

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi