Radikaali arkisto: Kun kulttuuri ei selitä – henkiset erot rotujen välillä

Partisaanin Radikaali arkisto -nimisessä artikkelisarjassa julkaistaan ajattomia kansallisradikaaleja tekstejä viime vuosikymmeniltä Suomen eri vastamedioista. Artikkelisarjan tavoite on lisätä kansallismielisen yleisön syvällistä ymmärrystä ideologisista ja poliittisista kysymyksistä.

Radikaali arkisto

päivitetty

Kiusalliset erot ihmisryhmien kognitiivisissa kyvyissä aiheuttavat päänvaivaa rasismia vastustaville tutkijoille. Yhdysvalloissa rotujen yhteiskunnallista suorituskykyeroa on yritetty häivyttää “positiivisen syrjinnän” avulla yli viisikymmentä vuotta – tuloksetta.

Syksyllä 2015 alkanut pakolaiskriisi on kiihdyttänyt ei-valkoisten virtaa Eurooppaan. Vuoden 2016 ennustetaan olevan ainutlaatuinen koko Euroopan historiassa; maanosaan oletetaan saapuvan lähteistä riippuen jopa kolme miljoonaa maahantulijaa.

Näennäisesti kyse on vain Lähi-idän kriisin synnyttämästä ilmiöstä. Tulijat eivät kuitenkaan ole vain sodan runteleman Syyrian ja Irakin entisiä asukkaita. Yhä useammat onneaan koettelevat saapuvat Afrikasta ja jopa Intiasta saakka.

Epäonnistunut integraatio

Yhdysvallat on loistava rodullisen integraation koelaboratorio. Mustat ja valkoiset puhuvat samaa kieltä, he elävät yhtenäisessä kulutuskulttuurissa ja jakavat yleensä saman uskonnon. Mustat eivät näe nälkää, elä saastuneemmassa ympäristössä tai kärsi samoista sairauksista kuin afrikkalaiset esi-isänsä. Heillä on mahdollisuus länsimaiden järjestelmän tarjoamiin terveyspalveluihin ja koulutukseen. Näin ollen kulttuurierot selittävänä tekijänä voidaan sulkea pois muuta maailmaa selkeämmin, mikä lisää tutkimustulosten luotettavuutta.

Vaikka mustat yhdysvaltalaiset ovat yhteiskunnan sisäisellä mittapuulla asteikon alapäässä, kansainvälisellä tasolla heidän aineellinen elintasonsa on korkea. Tästä huolimatta monissa köyhissä Aasian maissa älykkyysosamäärä on keskimäärin korkeampi kuin Yhdysvalloissa asuvilla mustilla.

Artikkelin tarkoituksena ei ole väittää, että mustat olisivat valkoisia “huonompia”. Sen sijaan väitän, että mustat ja valkoiset ovat perinnöllisistä syistä erilaisia, ja että erilaisten ihmisten sopeuttaminen toisen rodun ideaaleille rakennettuun yhteiskuntaan ei johda kummankaan osapuolen kannalta hedelmälliseen lopputulokseen.

Yhdysvaltain musta väestö on yliedustettuna kaikissa yhteiskunnan kannalta kielteisissä ilmiöissä. Mustien keskuudessa työttömyys, köyhyys ja rikollisuus on yleisempää, ja mustat joutuvat onnettomuuksiin ja kärsivät päihdeongelmista useammin kuin valkoiset.1

Artikkelissa käsiteltävät yhdysvaltalaistutkimukset osoittavat, ettei kyseessä ole epäonnistunut integraatiopolitiikka vaan perinnölliset erot, joiden vuoksi valkoisten ja mustien sopuisa rinnakkaiselo on tavoitteena tuhoon tuomittu.

Kaksoistutkimus vahvistaa älykkyyserot

Emeritusprofessori Richard Lynn julkaisi vuonna 2006 polemiikkia herättäneen IQ and Global Inequality ‑kirjan yhdessä edesmenneen Tatu Vanhasen kanssa. Kirjan mukaan kansakuntien taloudellinen ja sosiaalinen menestys selittyy pitkälti näiden älykkyydellä. Mitä korkeampi kansan keskimääräinen älykkyysosamäärä on, sitä paremmin se menestyy.

Älykkyyttä mitataan standardoidulla, ei-kulttuurisidonnaisella testillä. Korkean älykkyysosamäärän on havaittu ennustavan hyvin sitä, mitä on perinteisesti pidetty “elämässä menestymisenä”. Menestys opinnoissa, älyllistä panostusta vaativissa töissä sekä terve elämä ovat todennäköisempiä ihmisillä, joilla on korkea älykkyysosamäärä.2

Valkoisten keskimääräinen älykkyysosamäärä on noin 100 pistettä. Afrikkalaisten mustien 75, pohjoisamerikkalaisten mustien 85, arabien 84 ja itäaasialaisten 105. 3, 4

Vasemmistolaiset tutkijat ovat kritisoineet saatuja tuloksia; niiden perimmäisiksi syiksi on ehdotettu perimän sijaan kasvuympäristöä ja kulttuurieroja. Ironista kyllä, Sandra Scarrin adoptiotutkimuksen tarkoituksena oli osoittaa, ettei rotujen välillä ole geneettisiä älykkyysosamääräeroja. Scarrin tutkimukseen osallistui mustia ja sekarotuisia sekä valkoisia lapsia, jotka adoptoitiin keskiluokkaisiin valkoisiin perheisiin.

Tutkimusasetelmalla haluttiin eliminoida ympäristön vaikutus älykkyyteen. Vertailuun otettiin myös ei-adoptoidut valkoiset lapset. Tuloksia tarkastellessa havaittiin selvä kausaliteetti rodun ja älykkyyden välillä. Tulokset ovat yhteneviä muiden aiheeseen liittyvien tutkimusten kanssa, joissa ympäristön vaikutusta ei ole eliminoitu yhtä hyvin.

Älykkyys on vahvasti perinnöllistä, mikä on vahvistettu useassa tutkimuksessa. Tuorein lienee Australian Journal of Education ‑lehdessä vuonna 2015 julkaistu australialaistutkimus. Tutkimuksessa testattiin kaksoslasten matemaattisia ja kielellisiä kykyjä kolmen, viiden, seitsemän ja yhdeksän vuoden iässä. Tulosten perusteella perimän vaikutus matemaattiseen älykkyyteen oli jopa 75 prosenttia. Kirjoitustaitoon perimän vaikutus oli 50 prosenttia. Opettajien ja kouluympäristön vaikutus oli noin viisi prosenttia.5

Kulttuurimarxilaiset yhteiskuntatieteilijät syyttävät valkoista yhteiskuntaa mustien syrjinnästä ja syrjäyttämisestä. Heidän mukaansa on valkoisten syytä, etteivät mustat saa yhtä korkeita tuloksia kuin valkoiset. On ehdotettu, että mustien koulutukseen panostettaisiin enemmän, jotta rako saadaan kurottua umpeen. Ikävä kyllä, kannettu vesi ei kaivossa pysy tässäkään tapauksessa. Vuonna 2015 julkaistuun kokoomatutkimukseen valittiin tutkimuksia, joissa lasten älykkyysosamäärää pyrittiin nostamaan tukitoimenpiteillä, kuten täydentämällä ruokavaliota ravinnelisillä tai antamalla tukiopetusta. Kun tukitoimenpiteet lopetettiin, älykkyysosamäärä laski lähtötasolle.6

Korkea keskimääräinen älykkyysosamäärä on vakaan yhteiskunnan edellytys. Pelkkä älykkyysosamäärä ei kuitenkaan selitä kykyä muodostaa jatkuvasti kehittyvä, korkean teknologisen tason yhteiskunta.

Epäsosiaaliset piirteet

Kanadalainen kriminaalipsykologi Robert Hare määrittelee psykopatian luonnehäiriöksi, jolle on ominaista lipevyys, pinnallinen viehätysvoima, mahtipontisuus, itsekeskeisyys, syyllisyydentunteen ja empatian puuttuminen, valehtelu, petollisuus, impulsiivisuus ja uusintarikollisuus. Ihmiset, joilla on paljon epäsosiaalisia persoonallisuuspiirteitä, syyllistyvät todennäköisemmin rikoksiin ja ovat yliedustettuina yhteiskunnan kannalta kielteisissä ilmiöissä. He ovat keskimäärin vähemmän tunnollisia ja sopeutuvat huonommin yhteiskunnallisiin normeihin. Perimän vaikutus epäsosiaalisten taipumusten esiintymiseen on korkea, noin 56 prosenttia.7

Epäsosiaaliset persoonallisuuspiirteet jakautuvat väestöön Gaussin kellokäyrän mukaisesti. Epäsosiaalisuuden astetta voi mitata Haren kehittämällä PCL-R-asteikkolla. PCL‑R sisältää 20 kohtaa. Lääkäri arvioi kuinka hyvin yksittäiset kohdat kuvaavat potilasta. Arvioinnissa käytetään pisteitä 0 (ei sovi lainkaan), 1 (sopii jossain määrin) sekä 2 (sopii täysin). Testissä saatu pistemäärä vaihtelee 0–40:n väliltä. Psykopaatiksi määritellään henkilöt, joiden pistemäärä PCL-R-asteikolla on 30 tai enemmän. Valkoisesta väestöstä noin 1 % voidaan luokitella psykopaateiksi. Vankilapopulaatiosta psykopaattien osuus on 15–20 %, murhaajista heitä on 30 % ja sarjamurhaajista 90 %.8

Valkoisten miesten keskiarvo on 4, rikollisten (miehet) 22.9 Yhdysvaltalaistutkimuksessa verrattiin mustien ja valkoisten vankien välisiä eroja. Mustien vankien keskiarvo oli 2,3 pistettä korkeampi kuin valkoisilla vangeilla.10 On kuitenkin syytä huomioida, että tutkimuksessa verrattiin keskenään vankeja, ei mustan ja valkoisen väestön keskimääräisiä eroja, jolloin ero on todennäköisesti vielä suurempi.

Mustat tekevät 6,5 kertaa enemmän rikoksia kuin valkoiset. Rikollisuutta esiintyy enemmän kaikilla osa-alueilla: murha‑, ryöstö‑, pahoinpitely‑, raiskaus- ja omaisuusrikostapauksissa. Mainetta niittäneen The Bell Curven kirjoittajat Charles Murray ja Richard Herrnstein osoittivat, että mustat tekevät 2,5 kertaa enemmän rikoksia kuin valkoiset silloinkin, kun älykkyysosamäärä on vakioitu. Pelkkä matala keskimääräinen älykkyysosamäärä ei siis selitä mustien epäsosiaalista käyttäytymistä, minkä vuoksi on syytä tarkastella eroja luonteessa.11

Tutkimusten mukaan mustat ovat keskimäärin narsistisempia kuin valkoiset.12 Heillä on parempi itsetunto ja he uskovat omiin kykyihinsä enemmän kuin valkoiset. Narsistisen persoonallisuushäiriön ytimessä on itsekeskeisyyden ja empatian puutteen lisäksi kyvyttömyys nähdä vikaa omassa käyttäytymisessään.

Narsistiset piirteet loistavat kirkkaimmin Amerikan mustien Black Lives Matter ‑liikkeessä. Kun poliisi ampuu päälle hyökänneen mustan nuorisorikollisen, BLM-logiikalla poliisi on syyllinen ja musta rikollinen syytön. Olisihan kohtuutonta vaatia, että virkamies saisi puolustaa itseään isokokoisen afrikkalaisen takoessa tätä nyrkeillä naamaan. Mikä johdonmukaisinta, aiemmin täysin tuntemattoman mustan rikollisen kuolemantapaus oikeuttaa monipäiväiset mellakat, joissa tuhotaan ja varastetaan tuntemattomien ja tapaukseen millään tavalla liittymättömien ihmisten omaisuutta.

Epäsosiaalisten piirteiden esiintyvyyttä valkoisilla ja ei-valkoisilla lapsilla on tutkittu. Erääseen tutkimukseen osallistui 1 136 lasta kaakkoisen Yhdysvaltain metropolialueen kouluista. Lapsista 77 % oli valkoisia ja 19 % mustia sekä pieni määrä muita vähemmistöjä. Tutkimuksessa käytettiin lapsille suunnattua Psychopathy Screening Device ‑arviointiasteikkoa (PSD). Menetelmää käytetään siten, että vanhemmille ja opettajille esitetään 20 väitettä, ja heidän tulee arvioida lapsen käytöstä 3‑portaisella asteikolla (0 = ei päde, 1 = pätee jossain määrin, 2 = pätee täysin). Autistiset tai älyllisesti jälkeenjääneet lapset jätettiin tilastojen ulkopuolelle.

On syytä huomata, että alle 70 pistettä älykkyysosamäärätesteissä saaneet lasketaan älyllisesti jälkeenjääneiksi. Amerikan mustista 12 % jää rajan alapuolelle, mikä saattoi vaikuttaa tutkimuksen lopputuloksiin. Tutkimustulokset noudattivat odotettavissa olevaa mallia: mustat pojat (18,5), valkoiset pojat (15,1), mustat tytöt (14,9) ja valkoiset tytöt (12,0).13

Millon Clinical Multiaxial Inventory-III-testillä arvioidaan koehenkilön persoonallisuuspiirteitä. Tutkimusten mukaan mustat saavat keskimäärin korkeampia tuloksia narsismia, epäsosiaalisuutta, vainoharhaisuutta, päihderiippuvaisuutta ja harhaluuloisuutta mittaavilla asteikoilla.14

Epäsosiaalisissa persoonallisuuspiirteissä piilee myös kolikon kääntöpuoli; mikäli nämä persoonallisuuspiirteet yhdistyvät samanaikaisesti henkilöllä, jolla on korkea älykkyysosamäärä, kyseessä voi olla menestyksellinen yhdistelmä. Tutkimusten mukaan15,16 tieteellisesti luovilla yksilöillä on hieman keskimääräistä enemmän epäsosiaalisia persoonallisuuspiirteitä. Etu kuitenkin menetetään, mikäli epäsosiaalisia piirteitä on liikaa eikä henkilö kykene hillitsemään itseään ja toimimaan pitkäjänteisesti.

Erot näkyvät myös aivojen rakenteessa. Amygdalan eli mantelitumakkeen pienen tilavuuden sekä aggressiivisuuden ja psykopaattisten persoonallisuuspiirteiden välillä on yhteys.17 Psykopaattien mantelitumakkeen molemmat puoliskot ovat keskimäärin pienempiä (17,1 % vasen, 18,9 % oikea) ja niiden toiminta heikompaa kuin tavallisilla ihmisillä.18 Toisessa tutkimuksessa tutkittiin mustien ja valkoisten aivojen rakenteellisia eroja. Mustilla mantelitumakkeen koko oli keskimäärin 9,1 % pienempi kuin valkoisilla.19 Jotkin aivojen alueet ovat psykopaateilla suurempia kuin normaaleilla: oikeanpuoleinen hippokampus, aivojuovio ja aivokurkiainen. Aivokurkiainen yhdistää oikean ja vasemman aivopuoliskon. Psykopaateilla on suuremmat ja vahvemmat kytkennät aivopuoliskojen välillä.18

Luonne ja tieteelliset saavutukset

Usein kuulee väitteen, että eurooppalaisten tulisi sekoittua aasialaisten kanssa, mikäli haluamme parantaa rotumme henkistä tasoa. Väitteen esittäjät käyttävät samoja argumentteja valkoisista kuin valkoiset kansallismieliset käyttävät mustista: valkoiset tekevät enemmän rikoksia kuin aasialaiset, he tienaavat keskimäärin vähemmän, menestyvät huonommin koulussa ja ovat useammin työttömiä. Aasialaiset ovat keskimäärin hieman älykkäämpiä kuin valkoiset.

Kenya Kuran johtama japanilais-eurooppalainen tutkijaryhmä pohti artikkelissa “Why do Northeast Asians win so few Nobel Prizes” mahdollisia syitä sille, miksi aasialaiset saavat väestömäärään suhteutettuna valkoisia vähemmän Nobelin palkintoja. Ryhmän mukaan syynä ovat perinnölliset erot aasialaisten ja valkoisten persoonallisuudessa.20

Väestömäärään suhteutettuna eurooppalaistaustaisille myönnetäänkin eniten Nobelin palkintoja sekä Fieldsin mitaleja. Fieldsin mitali on ansioituneille matemaatikoille myönnettävä palkinto, jota kutsutaankin “matematiikan Nobel-palkinnoksi”.20

Uuden luominen edellyttää uteliaisuutta. Dopamiinireseptoreihin vaikuttavan DRD4-geenin pitkän 7R-alleelin kantajat ovat keskimäärin elämyshakuisempia kuin ne, joilla on lyhyt 2R- tai 4R-muoto. Pitkän muodon kantajilla on vähemmän dopamiinireseptoreita, minkä vuoksi he tarvitsevat enemmän stimulaatiota ollakseen tyytyväisiä. Eurooppalaisilla, intiaaneilla, afrikkalaisilla, polynesialaisilla ja Lähi-idän väestöllä 7R-alleelia esiintyy 20–30 prosentilla, aasialaisilla vain 0–1 prosentilla.20

Aasialaiset ovat sopeutuvaisempia ja tunnollisempia kuin valkoiset. Aasialaisten yhteiskunnat ovat keskimäärin vakaampia, mutta innovointi edellyttää vanhojen käsitysten horjuttamista. Serotoniinin aineenvaihduntaa koodaavan SLC6A4-geenin 5‑HTTLPR lyhyttä alleelia kantavilla on korkeampi riski sairastua masennukseen elämän kriisitilanteessa. Geenin pitkän alleelin esiintyvyys on eurooppalaisilla noin 60 % ja aasialaisilla 20 %. Tutkijoiden mukaan kollektivistisissa yhteiskunnissa esiintyy enemmän lyhyttä muotoa, mikä selittyy pyrkimyksellä välttää kriisitilanteita.21

OPRM1-geeni vaikuttaa yksilön pelkoon sosiaalisen ympäristön ulkopuolelle sulkemisesta. Tutkimuksessa OPRM1-geenin G‑alleelin kantajat reagoivat voimakkaammin, kun nämä suljettiin pallopelin ulkopuolelle. G‑alleeli on huomattavasti yleisempi aasialaisilla kuin valkoisilla.22

Toisin sanoen aasialaiset kykenevät ylläpitämään kulttuuria ja pienessä määrin myös kehittämään sitä, mutta suurimmat läpimurrot ovat tapahtuneet valkoisten asuttamissa länsimaissa. Rodullinen sekoittuminen on siis haitallista. Malliesimerkkiä hakiessa ei tarvitse mennä Välimerta edemmäs kalaan.

Varoitus historiasta – antiikin monikulttuurisuus jätti jälkensä Italiaan

Italia ja muut Välimeren maat ovat olleet maailmanhistorian keskipisteessä eurooppalaisen korkeakulttuurin ensimmäisistä askelista alkaen. Keskeinen sijainti on tehnyt Italiasta tilkkutäkin, josta löytyy vaihtelevissa määrin kaikkea pohjoiseurooppalaisesta aina afrikkalaiseen ja lähi-itäiseen perimään.

Italia on jakautunut kahtia ennen kaikkea akselilla pohjoinen–etelä. Pohjoisitalialaiset ovat lähempänä keskieurooppalaisia kuin eteläitalialaisia, ja eteläitalialaiset ovat lähempänä pohjoisafrikkalaisia ja Lähi-idän väestöä. Afrikkalaisen perimän osuus on kaikkein suurin Kaakkois-Italian väestöllä, ja osuus pienenee pohjoista kohti.

Italialaisten väliset erot näkyvät myös eri etnisyyksille tyypillisten piirteiden esiintymisessä. Eteläitalialaiset ovat tummempia, ja Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä tyypilliset haploryhmät ovat yleisempiä. Lähi-itäisten ja afrikkalaisten geenien arvellaan saapuneen alueelle foinikialaisten siirtokuntien, arabimiehityksen sekä mustien orjien myötä. Nyt etelä pärjää pohjoista heikommin kaikilla sosioekonomisilla mittareilla. Älykkyysosamääräero maakuntien välillä on jopa yli 10 pistettä.23

Aiemmin mainittu Charles Murray on kirjoittanut kirjan Human Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 B.C. to 1950, jossa käydään läpi ihmiskunnan tieteellisiä saavutuksia antiikista nykyaikaan. Murrayn mukaan 97 % tieteellisistä saavutuksista on valkoisten ja juutalaisten ansiota. Aasialaisten osuus on 2 % ja arabien 1 %. Kirjassaan Murray kävi läpi myös Italian historiaa aikaväliltä 1400–1950 jKr. Ajanjakso jaettiin kolmeen osaan (1400–1600, 1600–1800, 1800–1950). Tutkimuksissa selvisi, että ylivoimainen enemmistö tieteen ja taiteen kirkkaimmista tähdistä tuli Pohjois-Italiasta.24

Valkoinen kansa on aina ollut historian suunnannäyttäjä ja vastuussa tärkeimmistä edistysaskelista. Nousujohteinen historiamme katkesi toisen maailmansodan tappioon taistelussa kansainvälistä sionismia vastaan. On yksin meistä kiinni, lunastammeko maamme takaisin muukalaisilta vai kuolemmeko pois.

Valkoisten kansanmurha ei ole dystooppinen verilöyly kaukaisessa tulevaisuudessa. Matalan intensiteetin kansanmurha on jo käynnissä.

Lähteet:

1. Rushton, J. P. 2000. Race, Evolution, and Behavior.
2. Hunter, J. E. & R. F. 1984. Validity and utility of alternative predictors of job performance. Psychological Bulletin 96, s. 72–98.
3. Scarr, S. 1995. Inheritance, intelligence and achievement. Planning for Higher Education 23, s. 1–9.
4. Templer, D. I. 2010. The Comparison of Mean IQ in Muslim and Non-Muslim Countries. The Mankind Quarterly Vol 50, 3, s. 188–209.
5. Grasby, K. L., B. Byrne & R. K. Olson. 2015. Validity of large-scale reading tests: A phenotypic and behaviour–genetic analysis. Australian Journal of Education 59(1), s. 5–21.
6. Protzko, J. 2015. The environment in raising early intelligence: A meta-analysis of the fadeout effect. Intelligence Vol 53, s. 202–210.
7. Ferguson, C. J. 2010. Genetic contributions to antisocial personality and behavior: a meta-analytic review from an evolutionary perspective. The Journal of social psychology 150(2), s. 160–80.
8. Skeem, J. L., D. L. Polaschek, C. J. Patrick & S. O. Lilienfeld. 2011. Psychopathic Personality: Bridging the Gap Between Scientific Evidence and Public Policy. Psychological Science in the Public Interest Vol 12(3), s. 95–162.
9. Hare, R. D. 2001. Manual for the Hare Psychopathy Checklist-Revised, 2nd edition. Multi-Health Systems, Toronto, Canada.
10. Weiner, I. B. 2003. Handbook of Psychology. Forensic Psychology Vol 11, s. 97.
11. Herrnstein, R. J. & M. Murray. 1994. The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life.
12. Zeigler-Hill, V. & M. T. Wallace. 2011. Racial differences in narcissistic tendencies. Journal of Research in Personality 45, s. 456–467.
13. Frick, P. J., S. D. Bodin & C. T. Barry. 2000. Psychopathic traits and conduct problems in community and clinic-referred samples of children: further development of the psychopathy screening device. Psychological assessment 12(4), s. 382–93.
14. Strack, S. 1999. Essentials of Millon Inventories of Assessment. New York: Wiley & Sons, Inc.
15. Simonton, D. 1988. Genius, creativity, and leadership. Cambridge, MA: Harvard Univer. Press.
16. Simonton, D. 2009. Varieties of (scientific) creativity: a hierarchical model of domain-specific disposition, developmental achievement. Perspectives on Psychological Science, 4, s. 441–452.
17. Pardini, D., A. Raine, K. Erickson & R. Loeber. 2014. Lower Amygdala Volume in Men is Associated with Childhood Aggression, Early Psychopathic Traits, and Future Violence. Biological Psychiatry 75(1), s. 73–80.
18. Yang, Y., A. Raine, K. L. Narr, P. Colletti & A. W. Toga. 2009. Localization of Deformations Within the Amygdala in Individuals With Psychopathy. Archives of General Psychiatry, 66(9), s. 986–994.
19. Nneka, I., W. Faison, M. E. Payne, J. MacFall, D. C. Steffens, J. L. Beyer, K. R. Krishnan & W. D. Taylor. 2010. Variability in Frontotemporal Brain Structure: The Importance of Recruitment of African Americans in Neuroscience Research. PLoS ONE 5(10): e13642.
20. Kure, K., J. te Nijenhuis & E. Dutton. 2015. Why do Northeast Asians win so few Nobel Prizes? Comprehensive Psychology, 4, 15.
21. Baldwin M. W. & M. D. Lieberman. 2010. Is there a genetic contribution to cultural differences? Collectivism, individualism and genetic markers of social sensitivity. Social Cognitive and Affective Neuroscience 5 (2–3), s. 203–211.
22. Baldwin, M. W., S. E. Taylor & N. I. Eisenberger. 2009. Variation in the μ‑opioid receptor gene (OPRM1) is associated with dispositional and neural sensitivity to social rejection. PNAS 106(35), s. 15079–15084.
23. Templer, D. I. 2012. Biological correlates of northern-southern Italy differences in IQ. Intelligence 40, s. 511–517.
24. Murray, C. 2003. Human Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 B.C. to 1950.

Aasialaiset Älykkyysosamäärä Kulttuuri Musta rotu Politiikka Radikaali arkisto Rasismi Rotu Rotuerot Rotututkimus Sionismi Tiede & luonto Väestönvaihto Valkoinen rotu Yhdysvallat Yhteiskunta

Keskustelu

15 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • TT

  Vastaa

  Neekeristä voi kovalla koulimisella saada hyvän rytmikitaristin tai banjon soittajan, mutta riittääkö näille työmarkkinoille kysyntää? Ehkä ei riitä, mutta nyt onkin ideana muuntaa koko länsimainen tuotantorakenne muualta tuotettujen vähälahjaisten rotujen osaamisen mukaiseksi. Ehkä tästä on saanut alkunsa idea epäteollistaa Eurooppa ja länsimaat ehkäisemällä näiltä pääsy halpaan energiaan. Firmat ajataan alas pakottamalla ne rekrytoiman ei-valkoisia tai sukupuolestaan epätietoisia sekopäitä (ESG-kriteerit luototukselle). Koska talous alkaa väkisinkin yskimään, kiristetään verotusta paisuvan byrokraatti- ja hyysäriarmeijan elättämiseksi, kunnes koko korttitalo romahtaa. Kaaosta yritetään peitellä nostattamalla sotahurmosta. Putin on syypää kaikkeen länsimaiden kurjuuteen, siihenkin ettei neekeri osaa.

 • pekka

  Vastaa

  Loistava kirjoitus ja analyysi. Suomessa on tuomittu ja tuomitaan edelleen kansalaisia siitä että he kertovat totuuden älykkyyden merkityksestä menestymiseen, mutta se on sopimatonta sillä sionismi käyttää valtavat taloudelliset resurssit tuhotakseen valkoiset.

  Suomessa karmaiseva tulevaisuus tulee yllättämään nykyajan nuoret joilla ei ole mitään käsitystä maailman historiasta ja joita on helppo johtaa harhaan pelkästään mainonnan keinoin. Suomi on ollut aikoinaan erittäin nopeasti kehittyvä maa pohjoisessa ja suomalaisten erityinen geeni eroaa täysin muista eurooppalaisista. Suomalaiset halutaan siittää mustilla ja arabeilla.

  • Salomon

   Vastaa

   Ei kaikki muksut ole ihan aaseja, eikä niille tarvi edes tuputtaa esim. Historiaa, osa osaa ihan tutkia itsekkin. Mutta muksuista myös näkee ihan päällepäin, onko kaikki inkkarit tiipiissä.

 • pää määrää

  Vastaa

  Kirjoituken kimppuun voivat tasa-arvon hyväksyneet käydä. Tietenkin kirjoituksen mukaiset tutkimukset ovat totta ja ei-totta, kuten kaikkin nykyajan tutkimukset. Tärkeintä olisi ottaa tosissaan tosiasia, ihmiset eivät ole tasa-arvoisia. Suomalaiset ovat kuitenkin poikkeuksellista ryhmää, meillä mitattu älykkyys osoittaa suurta tasa-arvoisuutta. Meillä ei ole neroja eikä myöskään typeryksiä normaalin ihmiskunnan mukaisesti, mikä on näkynyt tilastoissa.
  Rikollisuus korreloi negatiivisesti älykkyyden kanssa. Mitä typerämpi sitä todennäköisemmin rikollinen. Tässä on syy, miksi toisilla kansanryhmillä on suurempi joukko rikollisia keskuudessaan. Tällaiset tosiasiat pitäisi hyväksyä demokratioissa. Ellei niin tehdä tuloksena on enemmän vahinkoa yhteisölle kuin peitellä tasa-arvoisuuteen vedoten todellisuus ja kuvitella sen olevan tasa-arvoisuutta.
  Kaikissa kulttuureissa olisi tärkeää saada älymystöä johtamaan valtiota. Suomessa ei ole juurikaan neroja, joten hallinto ei toimi, koska hallinto on monimutkaista ja vaatii korkeaa älykkyyttä. Siksi Suomessa pitäisi olla laki kansanedustajan kelpoisuudesta. Kansanedustajan äly tulisi mitata ja kansanedustajan tulisi kuulua 2% korkeimpaan älylliseen ryhmään. Näin täysin järjettömät ja jopa ristiriitaiset lakipykälät katoaisivat suomalaisesta halinnosta. Kuten artikkelisssa sanottiin vähä-älyisillä narsismi on esiinpistävä piirre. Narsismi ilmenee voimakkaana eduskunnassa ja jopa korkea-arvoisten virkailijoiden touhuissa. Narsismiin kuuluu oman itsetuntonsa korostaminen, ja sehän onnistuu valtaan pyrkimisellä, kun joukossa nerokkuus on harvinainen ilmiö.

 • pää määrää

  Vastaa

  Kirjoituksen kimppuun voivat tasa-arvon hyväksyneet käydä. Tietenkin kirjoituksen mukaiset tutkimukset ovat totta ja ei-totta, kuten kaikkiin nykyajan tutkimukset. Tärkeintä olisi ottaa tosissaan tosiasia, ihmiset eivät ole tasa-arvoisia. Suomalaiset ovat kuitenkin poikkeuksellista ryhmää, meillä mitattu älykkyys osoittaa suurta tasa-arvoisuutta. Meillä ei ole neroja eikä myöskään typeryksiä normaalin ihmiskunnan mukaisesti, mikä on näkynyt tilastoissa.
  Rikollisuus korreloi negatiivisesti älykkyyden kanssa. Mitä typerämpi sitä todennäköisemmin rikollinen. Tässä on syy, miksi toisilla kansanryhmillä on suurempi joukko rikollisia keskuudessaan. Tällaiset tosiasiat pitäisi hyväksyä demokratioissa. Ellei niin tehdä tuloksena on enemmän vahinkoa yhteisölle kuin peitellä tasa-arvoisuuteen vedoten todellisuus ja kuvitella sen olevan tasa-arvoisuutta.
  Kaikissa kulttuureissa olisi tärkeää saada älymystöä johtamaan valtiota. Suomessa ei ole juurikaan neroja, joten hallinto ei toimi, koska hallinto on monimutkaista ja vaatii korkeaa älykkyyttä. Siksi Suomessa pitäisi olla laki kansanedustajan kelpoisuudesta. Kansanedustajan äly tulisi mitata ja kansanedustajan tulisi kuulua 2% korkeimpaan älylliseen ryhmään. Näin täysin järjettömät ja jopa ristiriitaiset lakipykälät katoaisivat suomalaisesta hallinnosta. Kuten artikkelissa sanottiin, vähä-älyisillä narsismi on esiin pistävä piirre. Narsismi ilmenee voimakkaana eduskunnassa ja jopa korkea-arvoisten virkailijoiden touhuissa. Narsismiin kuuluu oman itsetuntonsa korostaminen, ja sehän onnistuu valtaan pyrkimisellä, kun joukossa nerokkuus on harvinainen ilmiö.

 • Neula ja laakeri

  Vastaa

  En ole mikään biologi, mutta joskus nuo erot eri ihmisryhmien välillä vaikuttaa niin suurilta että olisikohan joskus viisaampaa puhua eri ihmislajeista mitä ihmisroduista, en tiedä!

  • pää määrää

   Vastaa

   Laji biologiassa tarkoittaa niiden eliöiden ryhmää, jotka pystyvät lisääntymään keskenään. Jollain eri lajeilla voi syntyä jälkeläisiä, esimerkiksi muuli hevosen ja aasin jälkeläisenä, mutta muulit eivät voi lisääntyä. Siksi muuli ja aasi ovat eri lajeja.
   Sen sijaan eri ihmisrotujen jälkeläiset pystyvät lisääntymään ja ovat samaa lajia. Kun koiria jalostetaan, syntyy erilaisia lisääntyviä koirarotuja. Ihmiset ovat myös jalostuneet erilaisissa elinympäristöissä ja on kehittynyt eri rotuja. Vaikeissa olosuhteissa lajit kehittyvät ja helpoissa elinolosuhteissa kehittymistä ei välttämättä synny.
   Valkoiset ovat vähäaurinkoisilla alueilla kehittynyttä rotua. D‑vitamiinin tarve ihmisillä on suuri ja valkoinen iho muodostaa sitä helpommin. Tapahtui geenimuunnos, vaaleaihoiset lisääntyivät paremmin ja syrjäyttivät tummaihoiset. Kääntöpiirien välissä valoa riittää, joten tumma iho säilyi siellä olosuhteissa, joissa ei vaadittu sopeutuvuutta vuodenaikojen vaativiin elinolosuhteisiin.
   Epäilen ihon värin aikoinaan aiheuttaneen Yhdysvaltojen sisällissodan. Pohjoisilla alueilla tummaihoiset eivät eläneet D‑vitamiinin puutteessa hyvin ja siksi orjuus siellä ei toiminut. Siksi etelän menestyminen orjatyövoimalla tuli lopettaa sotimalla.

   • GLGL

    Vastaa

    ”Laji biologiassa tarkoittaa niiden eliöiden ryhmää, jotka pystyvät lisääntymään keskenään”

    Olen määritelmän mukaan eri eläinlajia, kuin kehopositiivinen vihervasemmistolainen naisoletettu, sillä en pysty sellaisen kanssa lisääntymään.

 • Duttonilaisuutta

  Vastaa

  Lukekaa Edward Duttonin kirja ”Oulun raiskausepidemia”. Se valottaa enemmän eri rotujen älykkyyksien perusteita.

  …ja jos ei muuten kiinnosta, niin hankkikaa kirja vaikka vain sen vuoksi että Viher-Vassarit koittivat estää kirjan julkaisun kaikin keinoin.

  • tymä

   Vastaa

   Edward dutton on jutku

 • Hema

  Vastaa

  Valitettavasti tämä artikkelin tieto on ollut julkista ja kaikkien saatavilla jo 50-luvulta alkaen, ja siten hyvin helposti tarkistettavissa kenen tahansa toimesta. Jos jotain, niin se on ainoastaan tarkentunut ja syventynyt tähän mennessä.
  Itse olen kuullut vain ”ei voi olla kun en oo kuullutkaan tosta”, yrittäessäni valottaa syitä erilaisiin käyttäytymistapoihin. Toki on myös niitä jotka hiljenevät kiusalliseen tuijotukseen tämän kuultuaan. No, sääli heidän katseissaan ei satuta minua tai muuta totuutta. Ihmisten mieltä on hyvin vaikeaa muuttaa faktoilla.
  Haluan korjata että nykypäivänä puhutaan G‑arvosta ÄO:n sijaan. Periaatteessa se on hyvin vahvasti vanhaa määrittelyä korreloiva, mutta testit ovat muutettu universaaleimmiksi. G‑arvo mittaa enemmän aivojen käsittelykyvyn tehokkuutta kuin mittaa ”opittua” älykkyyttä.

  Politiikkaa tai poliitikkoja (viittaan kommentteihin) ei tulisi sotkea älykkyyteen lainkaan. Poliitikolta vaaditaan joustavaa tukirakennetta (kumiselkärankaa), kykyä valehdella, vääristynyttä omanarvontuntoa sekä omantunnon vähyyttä tai puutumista kokonaan. Toisin sanoen narsismia tai psykopatiaa. Politiikassa ei yksilösuoritteet määrittele onnistumista, vaan se on kontrolloitu rakenne. Itseasiassa epäitsekkäät, älykkäät ja totuudenmukaiset poliitikot pärjäävät kaikkein huonoiten nykypäivänä.

  Maailmaa johtava taho ei pärjää ilman orjia, mutta pelkää liian älykkäitä orjia. Siksi väestönvaihdos on meneillään juuri tavoilla joilla näemme sen etenevän. Sivutuotteena he saavat vähemmän tiiviitä (ja homogeenisiä) yhteisöjä, enemmän keskenään ristiriitaisia yhtesöjä sekä tekosyitä verotuksen kiristämiseksi, mitkä kaikki helpottavat hallintaa ja valheiden elinikää.

 • Schantz

  Vastaa

  Suomalainen ylivalta on kaikkien vihollinen. Laitaoikeisto edustaa nihilististä vihaa eli äärimmäistä pahuutta muita kuin valkoista kansanosaa kohtaan. Rasismi, fasismi, akselerationisti ja kansalissosialismi on maailmasta aikaisemmin nitistetty ja poistettu hyvyyden voimalla. Meidän suomalaisten täytyy tehdä kaikkemme poistaakseemme keskuudestamme kyseiset ideologiset aatteet muutamalla lainsäädäntöä demokraattisemmaksi.

  Korkeinhallinto oikeus lakkauttaa Sinimusta Liikkeen olemassolon puolueena ja jää unohduksiin pelkkänä yhdistyksenä, jonka toiminta vähitellen hiipuu ja jää pieneksi marginaaliksi vain internetin sivuille. Yhdysvallat on maailman yksi kristillisimmistä valtioista, joka kunnioittaa kaikkia ihmisiä Jumalan omaksi kuvakseen luotuina ihmisiä, riippumatta heidän ihonväristään ja aikaisemmista kansalaisuuksista. Antikristillinen rotutietoinen pahuus ja viha ei tule saamaan koskaan jalansijaa Suomessa, sillä me suomalaiset olemme suvaitsevia ja vieraanvaraisia kristittyjä kaikkia ihmisiä kohtaan.

 • Vain idiootit äänestävät sotahulluja

  Vastaa

  Varmaan noin, mutta enpä mene kehumaan Aleksanteri Stubelon älykkyyttä. Se on selkeästi alempi kuin normaaliälyisellä suomalaisella.

 • Eugen

  Vastaa

  Tämä pitäisi takoa jokaiselle valkoiselle naiselle päähän ettei sekaannu neekereihin. Oksettava malliesimerkki on mulattien synnytyskone nimeltä Heidi Jalid.

 • tymä

  Vastaa

  Valitettavasti tämä artikkeli on jutkujen disinfoa. Eugenetiikka on juutalaisten keksintö. Miten ihmeessä sardinialaiset ovat jotenkin ”neekeröityneitä” kun ovat lähimpänä muinaisia maanviljelijöitä.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi