Alhainen syntyvyys on uhka kansalliselle olemassaololle

Sinimusta Liike on kansallisradikaali puolue, joka kannustaa kaikkia suomalaisia perustamaan oman perheen ja osallistumaan suomalaisen kansan jatkuvuuden turvaamiseen.

Politiikka

Ilta-Sanomat uutisoi 27.7. Tilastokeskuksen viimeisimmästä julkaisusta, jonka mukaan suomalaisten syntyvyys on ollut tänä vuonna yli 120-vuotisen mittaushistorian alhaisin, eikä korona-aikana nähty pieni piikki jäänyt pysyväksi. Viiden ja puolen miljoonan ihmisen nyky-Suomessa syntyi käytännössä puolet vähemmän lapsia kuin 1900-luvun alun autonomisessa Suomessa, jossa asui tuohon aikaan vain 2,7 miljoonaa ihmistä, ja jonka elintaso oli moderniin Suomeen verrattuna mitätön.

Vuonna 2021 maamme yleisin perhetyyppi olivat avioliitossa elävät ilman lapsia, siinä missä lapsiperheissä eli ainoastaan 37 prosenttia väestöstä. Näistä perheistä yli 40 prosenttia oli yksilapsisia, samaan aikaan kun perheiden kokonaismäärä on ollut viimeisten vuosien ajan laskusuunnassa muutamia poikkeusvuosia lukuun ottamatta. Yksinasuvien määrä on kaksinkertaistunut viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana, ja aiempaa suurempi osuus näistä ihmisistä on hedelmällisessä iässä olevia. Nuoret sukupolvet asuvat siten edellisiä sukupolvia useammin yksin, menevät harvemmin naimisiin ja tekevät heitä vähemmän lapsia. Keskustelu perheiden ja lasten taloudellisesta tukemisesta koskee siten jatkuvasti pienentyvää joukkoa, joka myös monimuotoistuu etnisesti kiihtyvällä tahdilla, sillä maahanmuuttajien keskuudessa lapsiluvut ovat kantaväestöä suurempia erityisesti Euroopan ulkopuolisilla väestöryhmillä. Suomalaiset ovat siten enenevissä määrin ulkoistamassa lisääntymisensä muukalaisille, siinä missä he ovat siirtyneet itse rahoittajan rooliin.

Usein esitetty väite, jonka mukaan lapsilukua rajaa yksinomaan taloudelliset haasteet, ei laajemmin tarkasteltuna pidä paikkaansa. On totta, että yhteiskunnan elintason kasvaessa katoaa myös aiemmin väestönkasvua heikentänyt lapsikuolleisuus, mahdollistaen aiempaa useamman ihmisen selviämisen aikuisikään asti. Kun elintaso kasvaa tämän niukkuuden saneleman nollatason yläpuolelle, väestön määrä kasvaa joidenkin vuosikymmenten ajan, ennen kuin ihmisten ryhmäkäyttäytymisessä alkaa näkymään muutoksia. Elintason kasvaessa ja yhteiskunnan kehittyessä yhä suurempi osa ihmisistä lykkää lastensaantiaan esimerkiksi työuran tai koulutuksen perusteella myöhemmälle iälle, jota pidetään usein jälkiteollisessa talousmallissa välttämättömänä. Kasvava elintaso on siten väestönkasvun kannalta kaksiteräinen miekka: se mahdollistaa aiempien populaation kokoa rajoittaneiden pullonkaulojen poistumisen, mutta samalla se luo pohjaa sen kaltaiselle kulttuurilliselle ja käytöksellisille muutoksille, jotka rapauttavat perinteisen perhemallin tarpeellisuutta. Matalan elintason yhteiskunnassa oma perhe on yksilölle varmin sosiaaliturvan muoto, ja suuri lapsiluku kasvattaa kyseisen perheen suorittavien käsien määrää. Jälkiteollisessa yltäkylläisyydessä ihmisten elintasosta huolehtii kaiken muun pettäessä perheen sijasta valtio, joka taasen tekee lisääntymisestä ja perheen perustamisesta yksilön tietoisen valinnan.

Perheen perustaminen, sukupuolten vastuualueiden eriyttäminen ja lisääntyminen eivät olleet asioita, joihin historialliset ihmiset ajautuivat aikoinaan sattumalta, vaan ne edustivat epävarmoissa olosuhteissa selvää kilpailuetua niihin ihmisiin verrattuna, joilla ei ollut kykyä tai mahdollisuutta ylläpitää vastaavia sosiaalisia verkostoja. Haastavassa ympäristössä näitä verkostoja edesauttaneet perinnölliset piirteet ja käyttäytymismallit yleistyvät, sillä yhteistyöhön kelpaamattomat karsiutuvat vääjäämättä pois sukupolvien ketjusta. Ympäristön paineen hellittäessä elintason kasvun seurauksena sen kaltaiset piirteet, jotka olisivat aiemmin tarkoittaneet sosiaaliseen paitsioon ajautumista, nousivat uuteen kukoistukseen. Jos perhemalli ei enää tarjoa ihmisen selviytymisen kannalta tärkeitä ominaisuuksia, se muuttuu vain ominaisuudeksi muiden joukossa. Aiempi selviytymismekanismi taantuu käytännössä elämäntavaksi.

Mikäli perheen perustaminen, lisääntyminen ja jälkikasvusta huolehtiminen eivät enää sanele pariutumisen reunaehtoja, monet perinteisistä hyveistä muuttuvat ainakin näennäisesti tarpeettomiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ne luonteenpiirteet, jotka tekevät esimerkiksi naisista hyviä äitejä ja vaimoja, muuttuvat merkityksettömiksi, mikäli nuoren naisen päämääränä ei ole monogaaminen avioliitto tai jälkeläisten saaminen, vaan esimerkiksi työelämä, matkailu tai esimerkiksi seksuaalinen irrottelu. Miesten kyky tarjota ennalta-arvattavuutta, sitoutuneisuutta ja rahallista turvaa muuttuu samalla tavoin tarpeettomaksi, jos elämän ja ihmissuhteiden tarkoitus on lähtökohtaisesti vaivattomuuden ja mielihyvän varmistaminen. Aiemmin seksuaaliset vietit ajoivat miehiä kohtaamaan vastakkaisen sukupuolen edustajia, jotka taasen pystyivät sanelemaan muun yhteisön kanssa ehdot näiden tarpeiden tyydyttämiselle. On tosiasia, että nuorten miesten näkemästä vaivannäöstä merkittävä osa on läpi historian selittynyt ulkoisilla vaatimuksilla, joita kyseiset miehet ovat pyrkineet omalla toiminnallaan täyttämään saavuttaakseen haluamansa. Mikäli edellä kuvailtu tarve itsensä kehittämiselle katoaa esimerkiksi vaivattomampien vaihtoehtojen takia, moni vaivannäön sivutuotteena syntyvä yhteisöä hyödyttävä asia jää toteutumatta. Jos aiemmin seksuaaliset motiivit ajoivat miehiä esimerkiksi työntekoon, avioliittoon, naisen kanssa luodun yhteisen talouden pyörittämiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen, oma-aloitteisuuteen ja isyyteen, nykyään sama tarve ajaa miehiä pornografian tai muun vaivattomamman nautinnon ääreen, joita mies nauttii kotonansa yksin, ilman tarvetta kohdata yhtäkään toista ihmistä.

Jatkuvasti laskevan syntyvyyden taustalla ei siten ole ainoastaan se, etteivät suomalaiset halua tehdä lapsia, vaan myös se, että kasvava määrä suomalaisia on lähtökohtaisesti kykenemättömiä muodostamaan vastakkaisen sukupuolen kanssa pitkäkestoisia, vakaita ja arvostukseen perustuvia ihmissuhteita, jotka ovat toimivien perheiden perustamisen ja yhteisen jälkikasvun saamisen perusedellytyksiä. Tavoitteellisuuden puuttuessa jokaisesta suhteesta muuttuu vain väliaikainen asiantila, jonka päättyminen on yhdestä riidasta riippuvainen, ja joka on vieläpä pahimmillaan muodostettu henkilön kanssa, jonka sopivuutta pidempiaikaiselle yhteiselolle ei olla missään vaiheessa edes mietitty. Loputtoman valinnanvapauden ja feministisen voimaantumisen sijasta ihmiset saattavatkin huomata tuhlanneensa hedelmällisimmät vuotensa aivan vääriin kumppaneihin, eikä niitä vuosia saa enää ikinä takaisin.

Pariutumiseen liittyvä päämäärätiedottomuus linkittyy osaksi laajempaa sosiaalista murrosta. Euroopassa ja Yhdysvalloissa tehtyjen kyselytutkimusten mukaan entistä suurempi osa nuorista sukupolvista kärsii yksinäisyydestä, samaan aikaan kun läheisten ystävien määrä on pienentynyt. Muiden ihmisten kanssa fyysisesti vietetyn ajan sijasta ihmiset tapaavat toisiansa netissä, jossa sosiaalisuus on aina pintapuolista, eikä se tosiasiassa valmenna ihmisten väliseen sosiaaliseen dynamiikkaan sen ulkopuolella. Jos henkilölle tuottaa vaikeuksia selvitä vaillinaisella elämänhallinnallaan edes omasta elämästään, kuinka hän voisi huolehtia uudesta elämästä? Kuinka ihminen, joka ei kykene kohtaamaan edes kaupan kassaa ilman sopivaa lääkitystä, kykenisi täyspäiväisesti jakamaan talouden toisen aikuisen ja jälkikasvun kanssa? Miten ihminen, joka ei ole aikuisikäänkään mennessä kyennyt muodostamaan yhtä ainoaa merkittävää ihmissuhdetta, kykenisi toimimaan luotettavana ja ymmärtäväisenä kumppanina useiden vuosikymmenten ajan?

Yksikään poliittinen järjestelmä ei kykene ratkaisemaan kaikkia ihmisyksilöiden kohtaamia haasteita tai muuttamaan ihmisten käyttäytymistä täysin halutun kaltaiseksi, mutta ne kykenevät vaikuttamaan kannustimiin, eli niihin muuttujiin, jotka joko kannustavat tai vaikeuttavat tietynlaista toimintaa. Nuorten miesten yleinen kelluminen ja ajautuminen pois yhteisön ja tulevan kumppanin palvelemisesta tulee estää puuttumalla tarjolla oleviin ärsykkeisiin. Toimenpiteet, jotka esimerkiksi vaikeuttavat pornografian sekä muun tuottamattoman viihteen saantia voivat kannustaa yksittäistä nuorta miestä kohtaamaan ihmisiä oikeassa elämässä.

Samaan aikaan raskaaksi tulemisen riski tulee saada palautettua ihmisten väliseen seksuaaliseen toimintaan, joka kannustaa nykyistä pitkäaikaisempaan ja harkitsevampaan parinvalintaan. Lääketieteelliset toimet, jotka tekevät naisista ja tulevaisuudessa myös miehistä keinotekoisesti hedelmättömiä, tulee poistaa maksuttomuuden piiristä, eikä niitä tule jakaa täysi-ikäisyyden kynnyksellä oleville nuorille. Näiden toimien tarkoituksena on saada nuoria miehiä ja naisia kelpuuttamaan itselleen vain sen kaltaisia kumppaneita, joiden kanssa he ovat tarvittaessa valmiita kantamaan myös toimintaan liittyvän raskauden riskin. Raskaus ei tule tarkoittaa epäonnistunutta ehkäisyä, vaan sitä täytyy kohdella uuden elämän mysteerinä.

Poliittinen järjestelmä voi myös tehdä selvän arvovalinnan sen suhteen, minkälaista perhemallia se aikoo korostaa valtio-omisteisessa mediassaan ja minkälaisia perhemalleja se edellyttää myös sen ulkopuolisilta yksityisiltä toimijoilta. Asenneilmapiiriin liittyvän työn lisäksi kyseisen arvovalinnan tulee näkyä myös taloudellisessa uusjaossa, eli lapsettomien tulee kantaa oma kortensa kekoon kansallisessa kontekstissa ja osallistua perheellisten ihmisten toiminnan rahoittamiseen omalla työpanoksellaan. Ilman jälkikasvua kansakunta lakkaa olemasta, ja jos yksittäinen henkilö ei ole itse kyvykäs tai halukas saamaan omia lapsia, hänen velvollisuutensa on osallistua siihen välillisesti veroeurojensa kautta.

Yhteisössä esiintyvien piirteiden yleistyminen ja katoaminen ovat pitkiä prosesseja, eikä niitä voida päättää yhden vaalikauden aikana. Suomen tulee ajaa tavoitteellista perhekeskeistä politiikkaa tulevien vuosikymmenten ajan ja odottaa kärsivällisesti antisosiaalisten piirteiden asteittaista katoamista sekä niiden korvautumista tavoitteeseen paremmin soveltuvilla persoonallisuuksilla. Vaikka lapsiluvut olisivatkin tällä hetkellä pieniä, ovat lähestulkoon kaikki syntyneet lapset saaneet alkunsa perhekeskeisten ihmisten toimesta, joilta he tulevat myös omaksumaan elementtejä omaan maailmankatsomukseensa. Mikäli tulevat sukupolvet vieläpä hakevat jatkossa omilta kumppaneiltaan samoja perhemyönteisiä ominaisuuksia, mitä heidän omilla vanhemmillaan on, monet nykyisistä häiriökäyttäytymisen muodoista jalostuisivat ajan saatossa pois. Tulevaisuus on aina niiden, jotka lisääntyvät.

Sinimusta Liike on kansallisradikaali puolue, joka kannustaa kaikkia suomalaisia perustamaan oman perheen ja osallistumaan suomalaisen kansan jatkuvuuden turvaamiseen. Liikkeemme tunnustaa perheiden arvon lasten henkisessä ja sosiaalisessa kasvussa ja näkee perheet erityissuojelun kohteena omassa kansallisessa maailmankatsomuksessaan.

Lähde: Sinimusta Liike

Aktivismi Historia Hyvinvointi Kotimaa Perhe Perhearvot Politiikka Rotu Sinimusta Liike Valkoinen syntyvyys Yhteiskunta

Keskustelu

26 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Lord Mystery

  Vastaa

  Ilmastonmuutosuskovaiset sanovat, etteivät halua synnyttää lisää ihmisiä lisäämään kulutusta, mutta toisaalta: ilman seuraavaa sukupolvea ei ole syytä pelastaa maailmaa.

  Lapsettoman on helppo olla itsekäs.

  • Kohti Voittoa

   Vastaa

   Näissä ilmasto-uskovaisissa on se hyvä puoli että niiden DNA ei jatku. Sama homoilla. Niimpä tulevaisuus on meidän normaalien ihmisten.

 • Nimetön

  Vastaa

  Ihan hyvä kirjoitus. Suomi on oecd vertailussa matalien palkkojen, kireän verotuksen ja kalliiden hintojen maa. Lasten hankinta on kallista. Koulutukset on ylipitkiä, britanniassa ylempi korkeakoulututkinto on suoritettu ennen 24 ikävuotta, samoin britannian ammattikoulu opettaa vain ammattiaineita; hitsaajalle pelkkää hitsaamista eli nuoret pääsee nopeammin töihin. Nyt Suomessa asumisen ja elämisen hintaa on nostettu pelkästä ahneudesta ja kiusanteoksi. Sitten voisi miettiä miten isiä kohdellaan, äiti ottaa eron ja vieraannuttaa lapset isästä sosiaaliviranomaisten avulla niin että isä ei lapsiaan näe vuosiin ja vuosikymmeniin. Brittitoimittaja sanoi että suomessa tytöt ja naiset kasvatetaan vihaamaan miehiä.

 • Guran

  Vastaa

  Mielestäni maasta tulisi potkia kaikki ”pakolaiset” ja muut rasitteet pois. ~4,9 miljoonaa on sopiva väkiluku meille. Suomessa nainen synnyttää keskimäärin 1,32 lasta. Suomalaisten naisten lukema on alhaisempi tietysti eli ollaan jossakin 1,25:ssä suunnilleen. Somali synnyttää Suomessa neljä lasta. Eivät Japani ja Etelä-Korea ole missään hirveissä ongelmissa. Japani tosin nyt alkaa höllätä maahantuloa, kuten olette varmasti kuulleet. Etelä-Koreassa nainen synnyttää kohta vain 0,65 ja Söulissa luku on vieläkin alhaisempi. Toivottavasti ihmiset kiinnostuvat perheiden perustamisesta jälleen. Suomalaisen parin olisi hyvä hommata ainakin kaksi lasta, mieluiten kolme. Hinttejä ja muita vastaavia piisaa tulevaisuudessakin, joten jotkut voivat sitten tehdä neljäkin, jos siltä tuntuu. Kovaa oli meininki sodan jälkeen: minäkin tiedä monta perhettä, joissa oli yli kymmenen lasta. Ja pienissä pirteissä asuivat. On siinä ollut vilskettä, sano.

  • Väestömäärä

   Vastaa

   Meitä suomalaisia on tällä hetkellä Suomessa laskutavasta riippuen 3.7 – 3.9 miljoonaa. Voi kumpa meitä olisi tuo 4.9 miljoonaa.

   Ulkosuomalaisia on sitten meidän lisäksi paljon.

 • Salomon

  Vastaa

  Olin viikon kotopuolessa ”maalla”, ”syrjäkylällä”, ”ei miissään”.. jne. Nuoret naiset olivat todella kauniita, jokainen missi ainesta. En nähnyt yhtään väsynyttä läskiä, hälytysvärjättyjä hiuksia, nenärenkaita, tatuointeja, saatika sateenkaaria. Ihmiset olivat iloisia ja hyvä tapaisia. Tulin kotiin ja oloni muuttui ahdistuneeksi ja surulliseksi, ihmiset olivat rumia ja laahustivat laiskasti

 • Jokainen tekee tulevaisuutensa

  Vastaa

  Juu ja ei ja juu… ja ei.

  Tämä on asia josta olen paasannut kohta 15 vuotta. Siinä vaiheessa kun suuret ikäluokat alkoiva olla eläkeiässä ja väestöpyramidi kiepsahti ympäri. Silloin ymmärsin että ‑90 luvun lamasta alkanut järjestelmällinen suomalaisten kappalemäärän vähentäminen oli mitä kylmintä todellisuutta. Ja täysin laskelmoituna.

  Samaan ajankohtaan osui myös maatalouden pientilojen kurjistaminen. Jos silloin konkurssiin menneet maatilat olisivat myyneet tilansa 6000 neliön tontteina, kasvaisi niillä nyt paljon ryytimaita lapsiperheiden kasvattamana. Eivätkä tilat olisi menneet konkurssin, vaan liiketoiminta olisi ajettu alas. Suomalaiset eivät olisi niin velkaisia kuin nyt ja syntyvyys olisi kasvanut.

  Mutta jostain syystä suomalaiset eivät ymmärrä ”puhaltaa yhteen hiileen”. En tiedä mistä johtuu mutta yhteisöllisyys on paljon heikompaa kuin ‑70 luvulla. Silloin tehtiin ja harrastettiin paljon enemmän täysin tuntemattomeinkin kanssa. Eikä vain aina etsitty vikoja tai virheitä toisten tekemisistä tai luonteista.

  Nyt te 40:set ja nuoremmat !!! Tämä asia koskettaa nimenomaan teitä. Parin vuosikymmenen päästä ei ole enää sosialihuoltoa. EU:n sosialishuolto tullaan ajamaan USA:n malliin:”Saat hoitoa jos sinulla on varaa esim 10 000e/vrk”. Juuri nyt Teidän pitäisi tehdä paljon lapsia jotta Teidän sosialipalvelut olisivat tulevaisuudessa turvatut.

  Sillä ei ole sinänsä väliä ollakko naimisissa vaiko eikö. Onko jälkeläinen yhden illan tulos vaiko riitaisan pika-liiton tulos. Jokainen meistä joka on kasvanut jonkinlaisessa kodissa tekee omasta elämästään sellaisen kuin itse haluaa. Itse kasvoi alkoholistisessa 70-luvun keskikaljaperheessä. Mutta ei minun ole pakko juoda.

  Minä kuolen pois 10 vuodessa. Minulle vielä vaihdetaan vaipat ja saan antibiootit että henki kulkee. Eikä minun tarvitse syödä ötököitä tai kaivaa maasta matoja hengenpitimiksi. Mutta kuka Teitä puolustaa? Kuka teitä auttaa ja pesee pyykit sekä siivoaa? Käy kaupassa ilman että tulee ryöstetyksi?

  Jos minä olisin Teidän iässänne niin olisin enemmän kuin paniikissa. Ja siinä kohtaa EA-maksutkin tuntuvat pieneltä uhraukselta siihen nähden miten viettää elämänsä 20 viimeistä vuotta. Vai otetaanko silloin itsemurhapilleri kun elämä menee kurjaksi?

  • TT

   Vastaa

   Itsemurhapilleri, lopetusruisku tai kaasutus. Tässäkö tulevaisuuden sosiaalihuolto? Kanada on näissä jo pitkällä ja ihan kohta myös Suomessa. Venäläisiä naurattaa pellevaltion sekoilu. Viimeinen valkoinen sammuttakoon valot. Neekerit jääköön pimeään. Seuraava kova talvi nitistää nekin.

   • Orjia pukkaa

    Vastaa

    Kyllä se siihen ajaa. Nimittäin jo nyt on vuodeosastoilla ”apinaperheitä” hoitajina jotka vielä muutama vuosi sitten läpsyttelivät savannia paljain jaloin eivätkä puhuneet muuta kuin ähläväbählää. Ja nyt ovat sairaanhoitajan statuksella hoitamassa huonolla englannilla vanhuksiamme. Ja jos ei osaa tai huvita tehdä jotain, niin ne jättää tekemättä.

    Siitä sitten itsemurhan jälkeen liuoitusaltaaseen sulamaan. Ja siitä sitten pelloille lennoitteeksi. Sitä se tulee olemaan.

    Niin, ja nyt kun ovat onnistuneet kasvattamaan hiiripoikueita keinokohduilla sekä saaneet koirashiren hännästä otetun kantasolun hedelmöitettyä toisen koiraan soluilla, niin johan meillä on tarvittava ”orjatehdas” valmis. Enää ei synnyttämiseen tarvita naista. Ja näin syntyneet lapset ovat ”valtion omistuksessa”, eli orjina oligarkeille.

 • pöh

  Vastaa

  Täysin naurettavia juttuja?
  Tottakai syntyvyydenlasku on uhka kansalliselle identiteetille.
  Ketään ei tarvitse sanoa sitä, mikä on sitten ratkaisu?
  Kai nyt jokainen ymmärtää että syntyvyyteen vaikuttaa myös oletetun lapsen turvallisuus.
  Ei turvallisuutta uhkaa venäjä, vaan globalistit jotka haluaa sun lgqbt.… lapset omiensa mielihalujen takia.
  Se joka tähän maailmaan tekee lapsia on hullu.

  • Aika on kuolevien puolella

   Vastaa

   Niin kai sitten niin. Mutta oletko huomioinut että suomalainen västö kuolee sukupuuttoon ensimmäisenä Helsingin ja Espoon alueella? SEn jälkeen Tampere yhdessä Pirkanmaan kanssa. Ja sitten Turku.

   Joskus Iltalehti uutisoi että viimeinen suomalainen syntyy 2067. No, silloin jo vaikuttivat HPV-rokotteet mutta nyt korona- ja muut myrkyt ovat tehneet naisista hedelmättömämpiä kuin ennen. Ja tuo vuosiluku on aikaistunut 20 vuodella. Eli, tällä menolla viimeinen suomalainen syntyy 2047. Eikä siihen ole enää pitkä aika.

   Oletko sinä näkemässä sitä?

   • DSN

    Vastaa

    Somalit ovat uudet suomalaiset. Niitä piisaa. Jos loppuvat kesken, niin Somaliasta lähetetään lisää. Maailman viljajätit kyllä ruokkivat niitä jatkossakin vastineeksi äänistä YK:ssa, IAEA:ssa ymv.

 • Renki

  Vastaa

  lapset ovat tulevaisuus. Ilman lapsia et ole mitään. Se mitä nyt näemme, on osa suunnitelmaa, herran suunnitelmaa. Evoluutio on voima jonka on määrä tehdä ihmisestä entistäkin voimallisempi tekijä, heikkomieliset tässä ovat karsiutumassa pois. Ne ketkä jäljelle jäävät perivät maan, ja tämän aurinko kunnan. Syntyvyys kyllä palaa entistäkin voimakkaammaksi, siitä pitävät tulevat sukupolvet huolen. Nautinto vai kärsimys, on valintojen aika

 • p.grandell

  Vastaa

  kyllä se niin on vaikka valtiovallan papereissa lukee,jokaisella suomalaisella on oikeus työhön, kekkosen aikana oli 60 000 työtöntä ‚tuli poikkeus laki, heh. tänään on oikeasti 500 000 työtöntö vaikka valtio sanoo 260 000,koska laskutapa on perseestä kun teet 1 päivän kuukaudessa töitä, sinua ei lasketa työttömäksi, näin perkeleen hullut päättäjät kaunistelevat lukuja, kuka perkele tekee lapsia kun ei edes ole työtä millä elättäisi edes itseään, mutta kaikkea 3 maiden rupusakkia kyllä elätetään ‚kuten minäkin 67vuotias päivääkään ollu saikulla 2lasta vieläkin töissä nyt tänäänkin jo 14 tuntia, puolet palkasta veroihin, näin kiitetään meitä valkoisia miehiä natseiksi haukutaan ‚rasisteiksi, suomi on nyt eu..n ja naton huora, ilman kansalta kysymättä, turha kiljua tehkää lapsia, uneskon pitäisi meitä suojella kaikelta paskalta, olemme 4 promillea maailman kansasta, tee sitten lapsia persaukisiin oloihin. sinimusta hyvää tarkoittaa, mutta panemalla ei maatamme pelasteta, ulos loiset joka ikinen, sitten puhtaalta pöydältä, sekä äänestys oikeus pois naisilta, ne tämän maan on saanut kuralle, sekä ÄO osamaara vähintää 120 ennekuin pääsee arkadianmäelle,

  • Elettiin sitä ennenkin

   Vastaa

   Jos sinulta menee puolet palkasta veroihin niin olet todella hyvätuloinen. Itselläni menee 23%. Eläkkeellä olevalla anopillani menee yli 30%. Hän oli elämänsä siivoajan valtion virastoissa. 

   Mutta se siitä. Muistan kun ‑80 luvulla vuokran ja ruuan (tarkkaan laskettuna) yli jäi 90mk/kk säästöön. Nykyrhassa se voisi olla sen 90 euroa, mutta muunnettuna 15,25e.

   Lattialla oli lahjaksi saadut räsymatot, ei ollut televisiota eikä radiota. Puhelimesta puhumattakaan. Töihin kuljettiin polkypuörällä. Mutta silloinkin tehtiin lapsia.

   Elämän onni koostui siitä kun tuli kotiin ja sai oven perässään kiinni. Nuorikko hymyili kotona tai jos oli nukkumassa pienokaisen kanssa niin hetken sai katsella lepääviä enkeleitä. Puistoissa käveltiin usein ja harrastettiin ”näyteikkuna ostoksia”. Silloin tiesi tasan tarkkaan paljonko joku härveli maksoi missäkin liikkeessä. Ja jos satoi, niin silloin askarreltiin jotain vessapaperirullista, pestyistä muovirsioista, pahvilaatikoista ja kävyistä/puiden lehdistä/oksista.

   Perhe oli se kaiken keskus. Ei raha eikä mammona. Oli parit vaatteet joilla pärjättiin niin töissä kuin juhlissakin. Eikä tullut kuuloonkaan käyttää taksia. Julkista liikennettäkin vain pitkillä matkoilla.

   Ihmisten normit ovat niiin muuttuneet…

 • Elämän täyttymys

  Vastaa

  No niin, nyt sitten vaan tekemään runsaasti lapsia näiden nenärengas naamassa miesvihaa julistavien mielenterveyskuntoutujien kanssa, joita myös suomalaisiksi naisiksi kutsutaan.

 • Tekijämies

  Vastaa

  Lapsi on suurin lahja, mitä elämältä voi saada.

  T: kahden pojan isä

 • Suomi ennen

  Vastaa

  Suomi on lyhyessä ajassa muuttunut täysin siitä millainen se oli vielä muutama vuosi tai pari kymmentä vuotta sitten. Itsenäisyys on menetetty EU:lle, sananvapaudesta puhumattakaan. Seta ideologiaa ei saisi vastustaa, vaikka sen lonkerot ulottuvat nykyään jopa päiväkoteihin saakka. Ideologiaa mikä tarkoituksella pyrkii hävittämään terveen käsityksen perheestä ja sukupuolista. Ilmastouskovaiset ovat valmiit tuhoamaan kaikki työpaikat, pakottamalla suuret yritykset siirtymään maihin missä ei tarvitse miettiä mikä ilmavero seuraavaksi tulee maksettavaksi. Tähän päälle lasten ja nuorten jatkuva aivopesu siitä miten käynnissä on muka jokin ilmastokriisi (minkä ilmeisesti yksin Suomi voi ratkaista jos kaikki metsät suojellaan ja eläminen kielletään?) Ulkoministeri auttaa suomalaisten sijaan joitain isis terroristeja ja on valmis kuskaamaan niitä vaikka diplomaattikyydillä tänne toiselta puolelta maapalloa, missä vielä ketään ei ole tuomittu eikä tulla tuomitsemaan mistään niistä teoista, minkä vuoksi alunperin olivatkin siellä vankileireillä.
  Onko siis mikään ihme, ettei ole halua perustaa perhettä ja hankkia lapsia?

 • GLGL

  Vastaa

  Todella hyvä kirjoitus. Kiitos! Linkki talteen.

 • Olavi Koskela

  Vastaa

  Syntyneistä suuri osa mustia, mulatteja, aasialaisia ja latinoja.

  • Pitsi

   Vastaa

   Persumiehetkin hankkivat vaimonsa latinalaisesta Amerikasta ja Kaakkois-Aasiasta, ja näiden kanssa sitten lisäännytään. Että sellaista suomalaista perhepolitiikkaa heiltä.

 • Julli

  Vastaa

  Kiitos.

  Hyvä kirjoitus. Lisää näitä. 👌🏻

 • A

  Vastaa

  On huutava vääryys että yläluokka, keskiluokka sekä työväenluokka joutuvat maksamaan veroja että perinnöllisesti sairaimmat ja vähä-älyisimmät yksilöt (mukaan lukien dysgeenisimmät ”White Trash” Kantasuomalaiset, tiedätte mistä puhun) saavat lisääntyä samaan aikaan kun älykkäimmät ja terveimmät eivät levitä perimäänsä eteenpäin ja kustantavat koko sirkuksen.

  Luonnonvalinta on kadonnut Länsimaista, ne sairaat yksilöt jotka olisivat kuolleet jo lapsuudessa ovat hengissä modernin lääketieteen (ja tulonsiirtojen) ansiosta, lisääntyvät sitten aikuisiässä ja levittävät heidän dysgeenisä perinnöllisiä mutaatioitaan kunnes koko väestö muuttuu sairaammaksi ja älykkyys romahtaa ja antisosiaalisuuteen vaikuttavat geenit leviävät kunnes yhteiskunta romahtaa. 

  Jopa joillekkin kansallismielisille on vaikea ymmärtää tai suostua ymmärtämään kuinka tulonsiirrot sairaille ja heikoille on dysgeenistä ja kannustaa yhteiskunnan sairaimpia lisääntymään älykkäiden ja terveiden kustannuksella. Sairailla on vastuu olla lisääntymättä ja jäädä viimeiseksi päätepysäkikseen omassa suvussaan Suomalaisen kansanterveyden hyväksi.

  • Nimetön

   Vastaa

   Etkö näe luonnonvalinnan tekevän koko ajan työtä, sillä ei ole väliä oletko köyhä vai rikas. Ainoastaan se merkitsee oletko kelvollinen vai et. Vapaus on suurinta eugeniikkaa, luonto(herra) tekee valinnan. Tätä voimaa ette piiloon pääse. Heikko sielu on altis erilaisille houkutuksille, älä mene virran mukana.

 • Että näin

  Vastaa

  Niinpä, kokonaismäärällisesti maapallon väestöstä on 10% valkoisia, se siitä ylivallasta. Mutta se ”ylivalta” taitaa perustua älykkyyteen eikä määrään, kakanväriset ja mustat eivät juuri muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kykene luonnostaan samalle tasolle ja näin ollen möykkäävät sitten BLM yms. ”älykkäässä” aktiviteeteissa.

  Suomessakin syntyvyys saataisiin nousemaan luonnollisesti, kun kohtuullistettaisiin elinkulut, eikä joka välissä pyrittäisi taloudellisesti kurjistamaan olemista vain muutaman osakkeenomistajan ja eu:n ahneuden vuoksi.

 • Suomimies

  Vastaa

  Ei suomalaisilta lasten synnyttäminen kiellettyä ole se ei vain kiinnosta niitä.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi