Suomalaisuus tuuliajolla

Jaamme Sinimustan Liikkeen julkaiseman kannanoton.

Politiikka

Suomalaisuuden päivän aikana (12.5.) lukuisat poliittisesti aktiiviset henkilöt avasivat omia ajatuksiaan suomalaisuudesta ja erityisesti siitä, ketkä kaikki kyseisen termin alle mahtuvat. Eräs näistä henkilöistä oli SDP:n pitkäaikainen toimija Nazima Razmyar, joka totesi suomalaisuuden olevan ensisijaisesti tunnetila, johon kuka tahansa voi kasvaa. Razmyar on itse afgaani ja hänen perheensä on alun perin saapunut Suomeen poliittisen turvapaikan perusteella.

Todettuani, ettei afgaanin kannattaisi suuremmin ottaa kantaa suomalaisuuden määritelmiin, sain vastaani äkäisen selkäydinreaktion pääosin kantasuomalaisilta liberaalihenkisiltä toimijoilta. Tulikiven katkuisissa kommenteissa oli selvästi nähtävissä kaikki keskeiset liberaalin kansallisuuskeskustelun argumentit, kuin myös niiden keskinäiset, usein räikeät, ristiriitaisuudet.

Etnisyyskeskusteluun antautuva liberaali yrittää usein amerikkalaisten aatetovereidensa tavoin osoittaa, ettei mitään suomalaisuutta/valkoisuutta/eurooppalaisuutta ole todellisuudessa olemassa, jolloin jokaiselta valkoisia puolustelevalta argumentilta katoaa pohja. Yleensä nämä ihmiset toistelevat ikivihreää väitettä ihmiskunnan geneettisestä samankaltaisuudesta ikään kuin olettaen, ettei ihmisiä voida ryhmitellä geneettisesti toisistaan selvästi erottuviin ryhmiin. He myös usein luulevat, että yhden maantieteellisen alueen sisällä tapahtunut sekoittuminen on sama asia kuin koko ihmiskunnan sekoittuminen toistensa kanssa. Mikään näistä väittämistä ei voisi olla kauempana todellisuudesta.

Vuosituhansien aikana suurin osa ihmisistä on syntynyt, elänyt ja kuollut rajatulla maantieteellisellä alueella, ja perustanut perheensä samalla alueella asuneen henkilön kanssa. Mitä pidempään tämän kaltainen alueellinen eriytyminen tapahtuu, sitä enemmän yksittäisten ryhmien sisällä esiintyy sen kaltaisia perinnöllisiä ominaisuuksia, joita ei välttämättä esiinny muualla, sillä jokainen rajattu alue sisältää omat uniikit haasteensa, jotka palkitsevat tai rankaisevat yksittäisistä perinnöllisistä ominaisuuksista. Vuosituhansia kestäneen valintapaineen aikana yksittäiset piirteet voivat muuttua rajatun joukon sisällä hallitseviksi, mikäli ne ovat edesauttaneet yksittäisiä ihmisiä terveen jälkikasvun saamisessa, samaan aikaan kun ympäristöön sopimattomat piirteet ovat kadonneet ajan saatossa pois. Eurooppalaisiin kansoihin usein liitetyt erityispiirteet, kuten esimerkiksi vaalea ihonväri, vaalea silmien pigmentti ja laktoositoleranssi pohjautuvat kaikki voittaviin geneettisiin ominaisuuksiin.

Toistensa kanssa vuosituhansien ajan kanssakäymisessä olevat populaatiot ovat vähemmän yllättäen lähempää sukua toisilleen kuin täysin ulkopuolisille populaatioille. Tämä näkyy hyvin eurooppalaisissa kansoissa, jotka ovat muodostuneet pitkälti kolmesta muinaisesta kantapopulaatiosta. Itäisessä Euroopassa esiintyy myös vaihtelevissa määrin aasialaista perimää, joka muodostaa näiden itäisten kansojen perimän neljännen tukipilarin. Näihin itäisen Euroopan kansoihin lukeutuu myös suomalaiset, joiden hyvin omalaatuinen muinaiseurooppalaisia ja euraasialaisia kantapopulaatioita yhdistävä geneettinen kompositio eroaa monista muista eurooppalaisista kansoista, tehden siitä Euroopankin sisällä uniikin geneettisen kokonaisuuden. Suomalaisten lähimmät sukulaiskansat ovat vähemmän yllättäen Itämeren ympäristössä asuvat kansat, mikä ei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä – onhan suomalaisten perimästä yli 90 % samaa muiden alueella elävien eurooppalaisten kansojen kanssa. Suomalaiset ovat eurooppalaisten kansojen joukossa oma uniikki haaransa.

Kun liberaali toteaa kaikkien ihmisten olevan sekoituksia, he antavat ymmärtää, että kaikki ovat osittain eurooppalaisia, osittain afrikkalaisia, osittain aasialaisia, osittain pygmejä ja osittain vaikkapa inuiitteja. Todellisuudessa afrikkalaisten, eurooppalaisten ja itäaasialaisten välillä on kymmenien tuhansien vuosien geneettinen railo, joka on todettavissa joka ikisessä DNA-testissä. Henkilön perimässä esiintyvät afrikkalaisiin tai esimerkiksi Lähi-Idän populaatioihin yhdistettävissä olevat perintötekijät ovat siten aina osoitus alueelle rantautuneesta muukalaisväestöstä, joiden läsnäolo on Euroopan ja aivan erityisesti Suomen asutushistorian kannalta täydellinen anomalia.

Kun liberaali joutuu lopulta hyväksymään sen, että ihmiset voidaan ryhmitellä perimänsä perusteella toisistaan erottuviin joukkoihin, hän joutuu myös hyväksymään sen, ettei monellakaan maahamme rahdatulla muukalaisella ole mitään sukulaisuussuhdetta suomalaiseen kantaväestöön. Yleensä tässä vaiheessa liberaali toteaakin, ettei perimällä ole muutenkaan mitään merkitystä kansallisuuden kannalta, johon riittää pelkästään yksilön henkilökohtainen tunnetila tai esimerkiksi keskusvallan myöntämä kansalaisuus.

Rodun ja syntyperän häivyttäminen ei kuitenkaan onnistu kansallisten identiteettien kanssa ilman ongelmia. Mikäli keskusvallan tunnustama kansalaisuus on ainoa kansallisen olemassaolon muoto, silloin kaikki ne kansat lakkaavat olemasta, joilla ei ole oman maan passia. Tällöin esimerkiksi saamelaiset, afroamerikkalaiset, kurdit tai romanit eivät tarvitse minkäänlaisia omia instituutioitaan, sillä romaneja ja saamelaisia ei olisi tämän opin mukaan olemassa. Hallinnollisiin julistuksiin viehättynyt liberaali joutuu myös vaikean paikan eteen, jos häneltä kysyttäisiin kysymyksiä eurooppalaisista kansallisvaltioista – jos kansalaisuus on sama asia kuin kansallisuus, millä perusteella historiallisten suurvaltojen alaisuudessa eläneet vähemmistökansat keksivät alun alkujaankaan vaatia itsenäisyyttä? Jos suomalaisuus tarkoittaa pelkkää kansalaisuutta, eikö suomalaisia silloin ollut olemassa ennen maan itsenäistymistä? Mille kansalle itsenäisyyttä silloin edes haettiin?

Jos taasen etnisyys on puhtaasti riippuvainen yksilön sen hetkisestä tunnetilasta, miten esimerkiksi uusvasemmistolaisessa diskurssissa usein mainitut sorretut ja sortavat ryhmät muodostuvat? Jos sorrettuun ryhmään kuuluminen johtuu ainoastaan tietystä tunnetilasta, eikö kyseinen ryhmä voisi vain ”tuntea” olevansa valtaväestön osa? Mikäli mustat kokevat olevansa suomalaisen rasismin uhreja, eivätkö he voisi vain ”tuntea” olevansa valkoisia? Voisiko niin kutsuttuun valkoiseen valtajärjestelmään kuuluva ihminen tuntea jonain aamuna olevansa musta, ja tulisiko hänestä ikään kuin taikaiskusta silloin sorretun väestönosan edustaja? Biologinen todellisuus ja perimä näyttäisivät jotenkin rajoittavan liberaalia itseidentifioitumistakin, sillä liberaalit eivät ole ainakaan tähän mennessä katsoneet kovinkaan hyvällä Rachel Dolezalin kaltaisia valkoisia aktivisteja, jotka väittävät olevansa ”transrasiaalisia”. Omaan henkilökohtainen tunnetila ei myöskään selvästi riitä tekemään ihmisestä saamelaista, sillä monen liberaalinkin mielestä liian lepsu saamelaismääritelmä antaa ei-saamelaisille mahdollisuuden ”soluttautua” päättäviin pöytiin.

Äkkiseltään näyttäisikin siltä, että toisistaan poikkeavien rotujen ja kansojen olemassaolo riippuu aina siitä, mikä linjaus hyödyttää parhaiten suomalaisvastaista valtajärjestelmää. Ihmiset muuttuvat mukamas yhteisen ihmiskunnan jäseniksi aina silloin kun valkoiset yrittävät rajoittaa kotimaihinsa kohdistuvaa maahanmuuttoa tai osoittaa ylpeyttä omasta kansastaan. Yhtenäinen ihmiskunta taasen lakkaa olemasta sillä samalla kellonlyömällä, kun johonkin päättävään elimeen tarvitaan enemmän mustia tai muiden vähemmistöjen edustajia. Valkoisuus on niin kauan ainoastaan keinotekoinen sosiaalinen konstruktio, kunnes liberaali yhteiskunta tarvitsee syyllisen värillisten kansojen epäonnistumisille. Ainoa kantava ajatus tämän järjettömältä vaikuttavan kaaoksen keskellä on liberaalin sammumaton inho ja viha valkoisia kansoja kohtaan. Viha tekee sokeaksi, jonka vuoksi liberaali voikin kannattaa useita toistensa kanssa ristiriitaisia ajatuksia samanaikaisesti.

Liberaali ajatus, jonka mukaan suomalaisuus ei katso ihmisen perimää tai edes äidinkieltä, on yhteiskunnallisessa keskustelussa täysin tarpeeton. Jos kaikki ihmiset olisivat oikeasti ”aivan yhtä suomalaisia”, miten näiden ihmisten välillä voi esiintyä etnisiä kiistoja, epäluuloisuutta tai rasismia? Rasismia kun ei voi esiintyä kahden samaan etnisyyteen kuuluvan henkilön välillä, eli suomalainen ei voi olla rasisti toista suomalaista kohtaan. Liberaali tuskin tulee koskaan kiistämään rasismin olemassaoloa, joka tuokin mieleen mielenkiintoisen kysymyksen: ketkä silloin syrjivät ja ketä, ja millä perusteella tämä syrjintä tapahtuu? Tähän kysymykseen liberaali vastaa hetken mietittyään, että valkoiset suomalaiset sortavat ei-valkoisia suomalaisia, jolloin hänkin joutuu käyttämään väestöryhmien erottelussa apuna näiden perinnöllisiä ominaisuuksia, kuten rotua. Se, mikä aiemmin ymmärrettiin suomalaisena, kypsyykin muotoon ”valkoinen suomalainen” ja lopulta yhteiskunnan balkanisoituessa entisestään se typistynee pelkkään ”valkoiseen”. Paradoksaalista kyllä, rotuidentiteettiä vastaan hyökkäävät liberaalit tekevät siitä kiihtyvällä tahdilla ainoan identiteetin, jonka suomalaiset voivat enää kokea omaksensa.

Liberaaleista poiketen kansallismieliset ihmiset hyväksyvät toisistaan poikkeavien väestöryhmien olemassaolon ja näkee näiden erojen johtuvan jokaisen perinnöllisen ominaisuuden eriävästä tarkoituksesta. Kansallismielisiä ei haittaa ajatus rotutietoisesta afrikkalaisesta, itäaasialaisesta, intiaanista tai valkoisesta, kunhan sillä rotutietoisuudella tai tarkemmin ilmaistuna kansallismielisyydellä pyritään parantamaan jokaisen väestöryhmän omaa asemaa näiden omissa kotimaissaan. Kaikkien väestöryhmien tietoinen asuttaminen samalle maantieteelliselle alueelle ja näiden ryhmien epäonnistuneet liberaalidemokraattiset uudelleenohjelmointiyritykset avaavat ainoastaan tien päättymättömälle etniselle konfliktille, josta kehityksen mahdollistanut liberaali ei suostu kantamaan vastuuta. Jos yhteiskunnan monietnisyys olisi oikeasti rikkaus, ja siten myös vakauden, rikkauden ja oikeudenmukaisuuden tae, Afrikan, Lähi-Idän ja Latinalaisen Amerikan maiden tulisi olla maapallon parhaimpia yhteiskuntia. Todellisuudessa juuri näistä yhteiskunnista ihmiset pakenevat kiihtyvällä tahdilla valkoisiin valtioihin.

Avoimen suomalaisuuden sijasta me tarvitsemme suljettua suomalaisuutta. Tällä hetkellä sitä kannattaa yksi ainoa puolue.

Tuukka Kuru

Puheenjohtaja, Sinimusta Liike rp

Lähde: Sinimusta Liike

Aktivismi Kansallismieliset Kansallismielisyys Kotimaa Politiikka Rotu Sinimusta Liike Tuukka Kuru

Keskustelu

26 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Totuuden soturi

  Vastaa

  Ai, suomalaisuus on muka tunnetila? Oma tunnetilani on puhdas viha, kun moiset ei-suomalaiset yrittävät vähätellä oikean Suomen kansan, suomensukuisten, veren- ja kulttuuriperintöä. Haistakoon tuokin (((noita))) sen, miltä näyttää! Samat terveiset myös muille rotumuukalaisille, jotka larppaavat suomalaista.

  • Tony H

   Vastaa

   Nazima Razmyarin isä oli kommunisti. Siksi vipelsivät karkuun Suomeen ja SDP:hen. Eihän punainen karvoistaan pääse. Nazima kertoo rassisti soumilaisille, miten suomalaisen kuuluu Suomessa elää.

  • Nationalisti

   Vastaa

   Juuri näin, hyvin kiteytetty!

 • Markku Heksamakkara

  Vastaa

  Asiaa.

 • ValhallaX

  Vastaa

  Suomen vihollinen on Juutalainen Ylivalta.

  Tämä Ylivalta on jo vallassa kaikissa valkoisissa maissa. Tätä Ylivaltaa on tosissaan yritetty viimeksi pysäyttää Kansallissosialistisessa Saksassa. Hanke epäonnistui ja se näkyy nyt kaikkialla.

  Kun tämän ymmärtää niin kaikki selkenee.

  Ei ole enää politiikkaa, ei ole vasemmistoa, oikeistoa ja vielä vähemmän keskustaa. On vain yksi monoliitti: Juutalaisen Ylivallan edessä polvistuva valkoisten maiden johto. Tämä on tilanne kaikissa valkoisissa maissa, Australiasta Kanadaan, Kanadasta Yhdysvaltoihin ja Etelä-Amerikasta Eurooppaan. Venäjä on juuri nyt sekin Juutalaisen Ylivallan alla, mutta koska Ylivalta halusi, ja sai, sodan Lännen ja Idän välille, tilanne on jossakin määrin avoin.

  Ei ole mediaa, ei ole tiedonvälitystä. On vain monoliittinen ”valtamedia”, joka vaipuu sionistisen psykoosiin milloin minkäkin sionistisen hankkeen takia. Tämä ”media” ei näe hankoa silmässään, kun se katsoo Juutalaisen Ylivallan toimia Israelissa. Israelissa ammutaan siviilejä lähes päivittäin F‑16 hävittäjillä. Sairaaloita, kouluja, asuinrakennuksia pommitetaan, ”media” ei näe mitään, mutta annas olla jos jossakin joku sanoo sanan ”neekeri” niin ”media” tekee voltin taaksepäin kerien ja vaatii syyllisen päätä vadille.

  Ei ole oikeutta, ei ole oikeuslaitosta. On vain ”media”, joka päättää syyllisen ja syyllinen on se, joka ei polvistu Juutalaisen Ylivallan edessä. Jos et sokeasti hyväksy kaikkea Israelin toimintaa, olet syyllinen raskaimpaan mahdolliseen rikokseen: Ajattelet itse. Pahin rikollinen uskaltaa ajatella itse, hän ei usko valheita, hän uskaltaa AJATELLA.

  Ja aivan kohta ei ole enää pienintäkään jälkeä ns. hyvinvoinnista. Juutalainen Ylivalta on armoton, se ei tunne sääliä. Se haluaa velkaannuttaa kaikki kansat, kaikki ihmiset, milloin minkäkin syyn perusteella. Nyt muotia on velkaantua ilmastonmuutosvalheen takia ja sodan takia. Syyt vaihtuvat kuin kameleontilla, syyksi eklpaa mikä vaan. Take your pick: Neekerien ja agaanien massamahhanmuutto, koronavalhe, ”työttömys” (joka on luotu globalismilla) jne. jne.

  Rahat luodaan tyhjästä ja maksetaan kovalla työllä (((pankkiireille))). Mietitäänpä: USA on ”lainannut” tyhjästä luotua rahaa jo miljardeja miljardeja. Kuka on rikastunut, kun USA ja sen valkoinen kansa on lyöty Kolmannen Maailman Perseenreiäksi? Pitääkö minun kertoa ne nimet? Tuskin täytyy. Ottakaa selvää, ketkä pitävät hovia konkurssipesässä? Kenellä menee tosi hyvin, kiitos vaan kysymästä.

  Mutta ei niin hyvin kuitenkaan ettei Israeliin lähetettäisi vuosittain miljardeja ja taas miljardeja.

  Jos kyseessä olisi mikä tahansa muu maa kuin Israel, ns. ”journalisti” (lue: huora) tukhetuisi pullaansa juoksiessaan ”tutkimaan” asiaa…

  On vain yksi Ylivalta. Ja se hallitsee nyt, sillä on Ylivalta.

  • Tony H

   Vastaa

   ”Ei ole enää politiikkaa, ei ole vasemmistoa, oikeistoa ja vielä vähemmän keskustaa. On vain yksi monoliitti: Juutalaisen Ylivallan edessä polvistuva valkoisten maiden johto.”

   Ajatelkaa, jos joku yksi poliitikko, vaikka ministeri Matti Möttönen Suomesta sanoisi, työtovereilleen: ”Hetkinen… Oletteko te muut huomanneet, että tämä maa tanssi täysin juutalaisen pillin mukaan? Mitä helvettiä täällä oikein tapahtuu? Meidän pitää saada tähän muutos, heti!” Sitä odotellessa. Kaunis ajatus.

   ”Sairaaloita, kouluja, asuinrakennuksia pommitetaan, ”media” ei näe mitään, mutta annas olla jos jossakin joku sanoo sanan ”neekeri” niin ”media” tekee voltin taaksepäin kerien ja vaatii syyllisen päätä vadille.”

   Muista, että sananvapauteen kuuluu myös sananvastuu! Eli saa sanoa mielipiteensä, kunhan ei sano vääriä mielipiteitä.

 • Henriksson sinhogs Nurenbergin hirteen

  Vastaa

  Covid-kuolonpiikki-Mengele, antisuomiitti, antikristitty talmudosatanisti kommunatsi Razmyar kaadereineen kuuluu subversiivisena kansanmurhaajana ja maanpetturina sekä valtiopetturina itsestäänselvästi Nurenbergin hirteen – mitä pikemmin sen parempi. Mieluiteneduskuntatalon lyhtypylväisiin killumaan.
  Kuka ensin ehtii toimeenpanna rangaistuksen, sille Mannerheim-risti ja ritarin arvo.
  Säästäkää todisteita, opiksi jälkipolville, jos sellaisia vielä on.

 • Neula ja laakeri

  Vastaa

  Ajatellaanpa hetki Suomenruotsalaisia, he itsekin pitävät ryhmäänsä SUOMENRUOTSALAISINA (ruots. finlandssvenskar), ja ovat suorastaan ylpeitä identiteetistään. Suomenruotsalaiset eivät ole siis aitoja Suomalaisia vaikka suomenruotsalaisten suku on asunut rannoillamme 900 vuotta. Tämä 900 vuotta ei siis ole muuttanut niitä Suomalaisiksi. Näin ollen jos Suomessa asuu vielä 900 vuoden kuluttua somaleita, niin ne eivät ole siinä tapauksessa vieläkään aitoja Suomalaisia, vaan SUOMENSOMALEITA. Kaiken maailman höpinät siitä että passi tai Suomen kansalaisuus tai joku muu eduskunnassa säädetty mielettömyys tekisi ihmisestä Suomalaisen ovat aivan naurettavia. VAIN AITO SUOMALAINEN VOI OLLA AITO SUOMALAINEN!!!

  • Tony H

   Vastaa

   Heidän äidinkieli on suomenruotsi eli finlandssvenska. Siksi he eivät ole ruotsalaisia, vaan suomenruotsalaisia; ruotsinkielisiä suomalaisia Suomessa. Aivan kuten suomenkielinen suomalainen Suomessa on suomalainen.

   • Nimetön

    Vastaa

    Eihän äidinkieli määrittele kansallisuutta. He ovat ruotsalaisia, jotka asuvat Suomessa ja ovat asuneet vuosisatoja. He ovat siirtomaaherroja, jotka valloittivat Suomen alusmaakseen. Suurin osa on toki vuosisatojen saatossa nainut kantasuomalaisen, mutta ovat silti sitkeästi pitäneet identiteettinsä. Samoin identiteettinsä ovat pitäneet romanit ja jatkossa somalit ja arabit. Jos Suomi ei ole saanut suomalaistettua Ruotsista jääneitä valloittajia 900 vuodessa, romaneita 500 vuodessa, niin ei me saada suomalaistettua somaleita eikä arabeita ikinä. Meillä tulee olemaan hajanainen ja sotaisa yhteiskunta, joka voi sanoa hyvästit luottamusyhteiskunnalle ja hyvinvointiyhteiskunnalle.

    • Shmuel

     Vastaa

     Suomenruotsalaiset eivät ole suomalaisia? Saamelaiset eivät ole suomalaisia? Minäkin olen sitten ruotsalainen, sillä isäni isän puolelta olemme tulleet Ruotsista. Ei, hetkinen… Minähän olen venäläinen, sillä äitini isä on Karjalasta. Kiitos tästä tiedosta!

    • Bonzaï

     Vastaa

     Niinhän kommentoija kirjoittikin: suomenruotsalaiset ovat ruotsia äidinkielenään puhuvia suomalaisia. Koko ikäni olen asunut rannikolla ja esim. työpaikalla meitä on 50/50; suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä. Ihan samanlaisia ihmisiä olemme kaikki. Ei kukaan vedä Ruotsin lippua salkoon tai kannata Ruotsia jalkapallo-ottelussa Suomea vastaan.

 • Schlageter

  Vastaa

  On selvää, että maamme väestö koostuu tällä hetkellä – toivottavasti tulevaisuudessa tilanne korjataan! – suomalaisista ja MUUKALAISISTA. Kannustan käyttämään juuri tätä termiä. Se osoittaa vieraan väestömme statuksen, sekä alkuperän että oikean paikan, minne asettua, nimittäin muualle.
  Samoin on selvää, että Suomen kansalaisuutta on muukalaisille jaettu kuin leipää. Ero on siinä, että ilmaiseksi jaettua leipää emme halua takaisin eikä sitä voi mitätöidä, mutta muukalaisille jaetut Suomen passit tullaan mitätöimään ja muuttoliike tulee olemaan päinvastainen.
  Tulee päivä, jona muukalaiset lähtevät kotimaihinsa hakemaan turvapaikkaa.
  Tulee päivä, jona kansalaisuuden muukalaisille jakajat joutuvat vastuuseen teoistaan.

 • Olavi Koskela

  Vastaa

  Blondi eli alkuperäinen eurooppalainen syntyi jääkauden luonnonvalinnan seurauksena . Oli vallitsevana Välimeren alueella ja levisi sieltä jääkauden jälkeen kaikkialle Eurooppaan. Kadonneet Kanarian alkuasukkaat olivat blondeja nykyään latinoita kuten kaikki Etelä-Eurooppalaiset. Suomalaiset on näitä viimeisiä eurooppalaisia. 78% suomalaisista oli 30-luvulla sini tai harmaasilmäisiä. 57% vaaleatukkaisia. Ruotsissa vastaavasti 88% 70%. Tutkimus tehtiin kutsunnoissa.

 • Mina olla

  Vastaa

  Yleisesti tiedetään että afgaanien luku- ja kirjoitustaito ei ole maailman mittapuulla kovin korkealla. Siksi ehkä Nazimakaan ei ymmärrä että suomalainen on rotu, eikä mikään tunnetila.

  Mutta enemmän kuin Nazimaa minä ihmettelen niitä ihmisiä jotka sitä äänestävät kerta toisensa jälkeen. Ei Suomessa voi olla noin paljon afgaaneja. Vai voiko?

  • Sixtus

   Vastaa

   Jokainen kommenttien kirjoittaja todistaa omalla kirjoituksellaan sen, että suomalaisuus on tunnetila. Niin kiihkeästi yritetään todistella omaan erinomaisuuttaan. Kuinkahan moni on oikeasti heidän määritelmiensä mukaan aito suomalainen? Tuollainen politiikka, jota sinimustat edustavat vie maan tuhoon. Tuolla menolla täällä suomenniemellä yksinäinen sinimusta etsii toista sinimustaa mutta ei vain löydä.

   • Nimetön

    Vastaa

    Harvoin näkee älyllisesti noin köyhää kommenttia. Jos haluaa paremman elmän itselleen, niin senkun tekee sen. Ei tarvitse änkeä toisten rakentamaan yhteiskuntaan ruikuttamaan. Suomi oli Euroopan köyhin maa 1800-luvulla. Silloin noustiin, eikä noustu maahanmuuton ansiosta vaan samaan hiilen puhaltamalla ja yhdessä tekemällä.

   • Nationalisti

    Vastaa

    ”Jokainen kommenttien kirjoittaja todistaa…”
    Ei, sinun kommenttisi näyttää vain ja ainostaan typerältä, kun et ymmärrä mitä niissä kommenteissa sanotaan.

    Ei se ole oman erinomaisuuden ”todistelemista”, kun sanoo mitä jotkut EIVÄT ole.
    Suomalaisuus ei ole tunnetila, eikä suomalaista tule kenestäkään esimerkiksi pelkän passimerkinnän kautta!

    Miten sinimustien politiikka vie maan tuhoon?
    Oliko tämä maa ”tuhoutunut” esimerkiksi 70- tai 80-luvuilla, kun maassa ei ollut juurikaan rotumuukalaisia?

   • Olemme alkuperäiskansa

    Vastaa

    On se melkomoinen tunnetila kun sen voi verikokeesta tarkistaa. Miksei normaalistikkin adrenaliinit ja uraatit, mutta että DNA-ketjusta erottaa suomalaiset ruotsalaisista, venäläisistä, virolaisista ja muista euroopan roduista.

    Se mikä kokonaan vaiettiin EU:hun liittymisen aikoina oli se tosiasia että Suomen kansalle olisi pitänyt ajaa alkuperäiskansan status. Niin paljon me muista euroopan kansalaisista poikkeamme.

    Mutta se meille kansalaisille luvattiin, takki käännettiin, ja meidät petettiin jo EU:n alkumetreillä. Eihän meidän olisi tarvinnut alkuperäiskansana ottaa vastaan yhtää pakolaista, eikä tänne olisi tulleet ulkomaalaiset firmat kaivamaan maaperäämme. Saati sitten meidän olisi tarvinnut osallistua johonkin ilmasto-hypetykseen.

    Näin jälkikäteen oli selvääkin selvempi miksei suomalaisille edes haettu edustajiemme kautta alkuperäiskansa statusta.

    Väyrysen Paavo oli yksi joka röyhkeimmin petti äänestäjänsä, tässäkin asiassa. Mutta saihan se vuoristotukea marjatilalleen.

 • Pekko

  Vastaa

  Suomi on valinnut vapaan markkinatalouden, Pääomalla ei ole isänmaata. Pääomat virtaavat sinne missä se voi kasvaa, Suomi on imetty kuiviin, kaikki valtion yhtiöt on yksityistetty, suomen keskuspankin kulta on missä lie, ei ainakaan suomessa. Jäljellä on köyhä velkaantunut kansa, joka ei omista mitään. Valtion velka+ eläkevastuut(joka on velka myös) puhutaan 1000 miljardin velasta. Tämä velka täytyy maksaa, älä ihmettele miksi suomalaisen ostovoima häviää olemattomiin. Kapitalistin märkä uni on saada tänne neekereitä maksamaan tätä velka taakkaa, mutta kuten nähdään, nämä neekerit polkevat suomea syvemmälle suohon. Tilin tästä kaikesta on tehnyt suomalaiset oligarkit, wahlroosit, herlinit yms. suomen ruotsalainen eliitti. He ovat keinotelleet itselleen kaiken, ahneus kun vapaillamarkkinoilla on hyve.

 • Preadamiitti

  Vastaa

  Valkoiset eli adamiitit ovat viimeisin tulokas maailmassa ja sellaiseksi luotuja jo heti alkuunsa. Eivät siis minkään satojen tuhansien vuosien eriytymisen tulos muista. Mutta muutaatioiden kautta rappeutuneita alkuperäisestä tilastaan.

  https://aryanisrael.wordpress.com/2013/12/29/who-are-the-jews/

 • Plääh

  Vastaa

  Onhan Nazima melko viehättävä baibeb. Johtuisiko tästä?

 • TT

  Vastaa

  Kirjoitus tuo hyvin esille suvakkien kieron kaksoislogiikan, jossa rotuja on olemassa aina kun ei-valkoisille pitää saada lisää oikeuksia. Silloin rotuja ei ole olemassa, jos valkoinen yrittää suojella omaansa. Suvakin mielestä ei ole mitään suojeltavaa tai, jos jotain on, niin se on jotain inhottavaa, pois hävitettävää, toisiin rotuihin sekoitettavaa. Kaksoislogiikan tarkoitus on valkoisen rodun pois hävittäminen. Jotkut ovat sitä mieltä, että tämä logiikka on kehitelty juutalaisissa aivoissa. Mene ja tiedä.

  Toinen sitkeä suvakkeja vaivaava typeryys on kykenemättömyys tehdä eroa yksilökohtaisen ja tilastollisen tarkastelun välillä. Yksittäinen neekeri tai arabi voi olla mukava ja jopa rehellinenkin. Mutta yhteiskunnallisessa suunnittelussa on kuitenkin tarkasteltava väestöryhmien tilastollisia ominaisuuksia. Tilastollisia keskiarvo-ominaisuuksia käyttävä puhe kuulostaa suvakin korvaan rasistiselta, mutta vastaa todellisuutta. 

  Suomalaiset instituutiot kuten oppilaitokset on 1900-luvulla kehitelty suomalaisen/ eurooppalaisen rodun ominaisuuksille soveltuvaksi länsimaisen työelämän vaatimuksia ajatelleen. Opetuksessa painottuu tieteellisyys ja looginen päättely, jossa hitaaseen harkintaan kykenevät kylmäveriset eurooppalaiset ja suomalaiset ovat varsin eteviä. Koko eurooppalainen infrastuktuuri ja sen hallintojärjestelmät perustuvat järjestelmälliseen ongelmanratkaisukykyyn, jossa kyetään sekä uuden luomiseen että vetämään läpi pitkäaikaisia ”tylsiä” projekteja. Afrikkalaisille tällainen on täysin tuntematonta. Aasialaisetkin omaksuivat länsimaisen kulttuurin parhaat puolet vasta kopioinnin kautta.

 • Tekijämies

  Vastaa

  Nazimalla on erittäin suomalainen nenä. Nenistä puheenollen, voiko kuka vaan olla juutalainen vai onko ”eri asia”?

  • Topi

   Vastaa

   Nazimalla on kommunistin nenä. Voiko kuka tahansa olla saamelainen, mustalainen tai somali? Koittaisi onnenpäivät ja jättipotti kyllä Suomessa sellaiselle.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi