Radikaali arkisto: Kansallisen politiikan filosofiset perusteet

"Kansallissosialismi maailmankatsomuksellaan ei ainoastaan hyväksy ja tunnusta yksilöllistä vapautta, vaan myös mitä suurimmassa määrin koettaa edistää sitä."

Radikaali arkisto

Kun kansanvallalla, demokratialla, täytyy ymmärtää kansantahdon ilmenemistä valtion johdossa, niin todellisimman demokratian tunnusmerkkinä ei suinkaan ole se muoto, millä tavalla tämä tahto ilmenee, vaan se laajuus, miten suuressa määrässä kansantahto pääsee kansakunnan ja valtion elämässä todella vaikuttamaan. Ja mitä demokratian toteuttamiseen tulee, niin Moeller van der Bruck esittää teoksessaan ”Das dritte Reich” aivan oikein, ettei valtiomuoto ole demokratian toteuttamisessa ratkaiseva seikka: ”Nicht Form des Staates, sondern der Geist seiner Bürger macht Demokratie aus” (ei valtion muoto, vaan sen kansalaisten henki luo demokratian).

Tällainen todellinen demokratia on nyt uudessa Saksassa toteutettu. Sillä onhan päivän selvää, kuten jo edellä huomautettiin, että vallassaolevat parlamenttaariset demokratiat ovat kansantahdon ilmentäjinä pelkkää huijausta. Todellisuudessa niissä ilmenee vain tyypillinen puoluediktatuuri, johon usein liittyy vielä likainen ”lehmäkauppamenetelmä”, kuten jokainen on voinut vuodesta vuoteen toistuvat esimerkit silmäinsä edessä meilläkin todeta. Mutta Hitler Saksassa käyttää valtaansa niiden valtuuksien nojalla, jotka 90 % Saksan kansasta on hänelle antanut. Hän ei siis ole diktaattori tämän sanan vanhassa historiallisessa merkityksessä, vaan ainoastaan kansan valitsema, diktatoorisella vallalla varustettu kansantahdon toteuttaja. Tätä asiantilaa ei pienimmissäkään määrässä horjuta se tosiasia, että hän on kansaansa syövyttänyt sen tahdon, joka hänen valtioaatteeseensa sisältyy. Todistaahan se vain hänen valtiomieskykyjensä suuruutta, että hän on vallankäytössään pystynyt toteuttamaan juuri sen oikean, mitä hänen kansansa on kaivannut.

Sillä vararikolla, minkä uudenaikainen, parlamentarismiin sidottu demokratia on tehnyt, on pohjimmainen syynsä siinä, että se perustuu liberalistis-individualistiseen maailmankatsomukseen. Sen mukaan yksilö käsitetään ensisijaiseksi tekijäksi yhteiskunnassa, valtio toisella sijalla olevaksi. Seurauksena on ollut kaikkien taistelu kaikkia vastaan ja poliittinen rappiotila, sellaisena kuin se nykyaikana ilmenee ja jonka äärimmäisenä seurauksena on kaikki hajoittava bolshevismi. Tätä tilannetta luonnehtii Saksan valtakunnansanomalehdistön päällikkö tri Otto Dietrich sukkelasti: ”Die sogenannten unsterblichen Ideen des Liberalismus sind die Ideen, an denen die Völker sterben.” (Liberalismin ns. kuolemattomat aatteet ovat ne aatteet, joihin kansat kuolevat.)

Tietoisena siitä, että elinvoimaisen ja menestyksellisen politiikan täytyy niin paljon kuin mahdollista rakentua yhtä kestävään ja elinvoimaiseen filosofiaan, saksalainen kansallissosialismi pyrkii määrätietoisesti antamaan politiikalleen lujan filosofisen perustuksen. Tästä kysymyksestä piti valtakunnansanomalehdistön päällikkö tri Dietrich syksyllä 1934 Kölnin yliopistossa hyvin huomattavan esitelmän täysilukuiselle kuulijakunnalle, jonka muodostivat tiedemiehet ja filosofit. Tämä esitelmä on ilmestynyt painosta nimellä ”Die philosophischen Grundlagen des Nationalsozialismus” (Kansallissosialismin filosofiset perusteet), ja sitä suositellaan luettavaksi kaikille niille, jotka saksalaisen kansallissosialismin suhteen tahtovat välttyä tavanmukaisesta typerästä lörpötyksestä ja yhtä typerästä sanomalehtikirjoittelusta, voidakseen sen sijaan hankkia itselleen vähäisen perustietoja siitä, mitä uusi poliittinen ideologia todella tarkoittaa. Tässä kosketellaan vain tämän opin muutamia keskeisimpiä kohtia.

Materialistiseen ajatteluun pohjautuvan liberalistisen yksilöllisyysopin (individualismin) vastapainoksi Dietrich asettaa korkeammalle siveelliselle ja aatteelliselle perustukselle pohjautuvan yleismaailmallisuuden (universalismin) kansallissosialistisen ajattelun lähtökohdaksi. Kuitenkin on heti huomattava, ettei Dietrich ”universalismilla” tarkoita sitä keinotekoisesti kokoonkyhättyä ”inhimillisen yhteiskunnan” kokoomuskäsitettä, joka syntyy johtamalla ihmiset ulkonaiseen yhteyteen toistensa kanssa — vaan sitä ihmisten keskeistä sisäistä yhteyttä, joka on saanut parhaan ilmauksensa meilläkin jo tunnetuksi tulleessa sanassa kansayhteys. Hän lähtee siitä, että ensisijainen merkitys on juuri tällä. Ihminen yksinään ei ole mitään. Elämä muodostuu yksilön ja yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta. Vasta yhteyselämässä ja sen välityksellä ihminen saa tehtävänsä. Hänen elämänsä tulee täydelliseksi yhteyselämässä. Tämän yleismaailmallis-filosofisen ajattelun tieteellistä perustusta käsitellessään Dietrich viittaa mm. filosofi Johannes Rehmkeen, joka teoksissaan ”Philosophie als Grundwissenschaft” (Filosofia perustieteenä) ja »Grundlegung der Ethik als Wissenschaft» (Siveysopin perustus tieteenä) todistaa ankaran tieteellisesti, että individualistinen käsitys ihmisestä on väärä.

Rehmke korostaa jyrkästi, että varsinainen tapahtuma maailmassa on yleinen tapahtuma, vaikka se täyttyy yksilöitten välityksellä. Hän vaatii sen vuoksi, että filosofian on luovuttava teoreettisesta uinailustaan ja usein sanoilla ratsastamisestaankin ja tultava toiminnan filosofiaksi, tosiasioiden filosofiaksi. Näihin tosiaioihin kuuluvat juuri yhteyselämä, rodut, kansakunnat, kansat historiallisina ja aineellisina todellisuuksina. Nämä ajatukset hyväksyen Dietrich toteaa nyt, että saksalainen kansallissosialistinen politiikka filosofisen perustuksensa puolesta rakentuu rotubiologiaan pohjautuvaan yleismaailmallis-elimelliseen ajatteluun. Tämä yleismaailmallis-orgaaninen valtiokäsite saa valtioelämän perustuksena luonnollisen ratkaisunsa kansayhteyden opissa. Siis valtioelämän perustuksena ei ole yksilö, kuten individualistisessa maailmankatsomuksessa. Dietrich viittaa myös siihen, etteivät muutkaan vastaavat tieteet ota yksilöä lähtökohdakseen. Niin esim. oikeustieteet ja kansantaloustiede johtavat periaatteensa yleisistä näkökohdista eivätkä yksilöllisistä.

Jos nyt kysytään, millainen eetillinen kuva saadaan tästä yleismaailmalliselle perustukselle rakennetusta yksilön ja yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta, niin sukeltautuu heti esiin kysymys, millaiseksi ns. yksilöllinen vapaus kansallissosialistisessa valtiossa muodostuu. Että tämä vapaus on yksilöllis-liberalistisille periaatteille rakennetuissa yhteiskunnissa johtanut hirvittävän epäkohtiin, sitähän ei voi kukaan ajatteleva ihminen kieltää. Häikäilemätön itsekkyys, mädännäisyys, tapainturmelus, varkaudet, jättiläiskavallukset ja poliittinen rappiotila kohtaavat meitä joka suunnalta. Ja jos seurataan maailman liberalistista sanomalehdistöä, niin se muodostaa yhden ainoan kiehuvan valhekattilan. Nämä ovat liberalismin hedelmiä parlamentaarisesti hallituissa ”demokraattisissa” maissa. Ja niin oli ennen Saksassakin. Se mädännäisyys, mitä siellä vielä esiintyy, esiintyy melkein poikkeuksetta niissä piireissä, jotka ovat olleet ja yhä edelleen ovat kansallissosialismin periaatteellisia vastustajia, ja ennen kaikkea siinä hengessä, mikä on juutalaisuudelle ja poliittiselle katolilaisuudelle luonteenomainen.

Ja mitä Saksan sanomalehdistöön tulee, niin olen jo useita vuosia seurannut sitä ja saatan täydellä syyllä väittää, ettei ainoatakaan kertaa Hitlerin valtaantulon jälkeen Saksan sanomalehdissä ole esitetty toisista maista sellaisia valheita kuin melkein päivästä päivään esim. Skandinavian maiden sanomalehdistössä Saksasta esitetään. Usein kuullaan sellainenkin väite, että Saksan sanomalehdistöltä puuttuu sananvapaus. Tämä on siinä määrin totta, että Saksan sanomalehdistöltä puuttuu valehtelun vapaus, mikä vapaus rehoittaa kaikissa niissä maissa, missä juutalaishenkinen valheellisuus vallitsee lehdistöä. Mutta Saksan sanomalehdistöllä on kaikki se vapaus, minkä se yhteiskuntaa ja valtiota rakentavassa mielessä tapahtuvalle toiminnalleen tarvitsee. Sananvapautta toisarvoisten kysymysten käsittelyssä Saksan sanomalehdistöllä on aivan tarpeeksi vastapainoksi sille valheellisuudelle, mikä muiden maiden sanomalehdistölle on niin luonteenomaista. Ja joka tapauksessa sananvapaus Saksassa on suurempi kuin esim. Suomessa, missä ns. kiihotuslain avulla on hankittu mahdollisuus mielin määrin sekaantua lausuntovapauteen ollenkaan piittaamatta mistään yhdenmukaisista objektiivisista perusteista.

Vastatessaan vapautta koskevaan kysymykseen universalistisessa yhteiskunnassa tri Dietrich päättelee seuraavasti. Yleismaailmallisen katsantokannan mukaan on yhteyselämä ensisijainen. Yksilöllä on parhaat elämänmahdollisuudet siinä työssä, minkä yhteisö suorittaa. Hän on tämän ensisijaisen tekijän osa, ja sen vuoksi hänen tulee saada vapautensakin tältä yhteisöltä. Seurauksena siitä on, ettei hänen vapauttaan tarvitse rajoittaa millään muulla tavalla kuin ainoastaan sikäli, ettei tuo vapaus vahingoita kokonaisuutta. Mutta koska hän itse on osa kokonaisuudesta, niin hänhän itsekin joutuu osalliseksi edusta, mikä sisältyy siihen, että hänen vahingoittamisvapautensa sidotaan.

Tri Dietrich korostaa erityisesti, että kansallissosialismi maailmankatsomuksellaan ei ainoastaan hyväksy ja tunnusta yksilöllistä vapautta, vaan myös mitä suurimmassa määrin koettaa edistää sitä. Tämän se tekee täysin tietoisena siitä, että jokainen yksilön tuoma voimanlisä on myös kokonaisuuden voimanlisä. Ja juuri tässä kokonaisuuden ja yksilön välisessä vuorovaikutuksessa on kansallissosialistisen ideologian ydin. Se vaatii yksilön koko voimapanoksen kokonaisuuden hyväksi, mikä myös siten koituu yksilön omaksi hyväksi. Individualistinen vapauskäsite tahtoo sen sijaan vapauttaa yksilön tästä sen perusvelvollisuudesta kokonaisuutta kohtaan, minkä johdosta se olemassaolon taistelussa saattaa tuhota heikomman tai vähemmän häikäilemättömän yksilön. 

Mutta se filosofia, johon kansallissosialismi perustuu, asettaa yhteistyön olemassaolon perusedellytykseksi. Ja ken on objektiivisesti seurannut elämää muissa maissa ja samalla sitä rakennustyötä, mitä Saksassa on tehty ja tehdään Hitlerin valtaantulon jälkeen, hän voi huomata — jos tahtoo huomata — sen avaruuksiin asti ulottuvan eron, mikä on edellisten poliittisen ja sivistyksellisen mädännäisyyden ja kansallissosialistisen Saksan poliittisesti ja sivistyksellisesti puhtaan ilmakehän välillä. Hedelmistään puu tunnetaan, ja niiden perusteella on helppoa ratkaista, minkä filosofisen perusnäkökannan mukaan maata olisi hallittava.

Lähde: Siniristi 3/1937

Adolf Hitler Filosofia Historia Kansallisradikalismi Kansallissosialismi Kansallissosialistinen Saksa Politiikka Radikaali arkisto Rotu Saksa Siniristi Valtio-oppi Yhteiskunta

Keskustelu

18 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Individualistit

  Vastaa

  Kirjoituksessa tulee esille se miksi isänmaalliset eivät pysty toimimaan keskenään ja miksi vasemmistolla on aina joukkovoimaa. Isänmaalliset ovat individualisteja jotka harvoi jäävät massoihin/joukkoihin. Kun taas vasemmistolaiset ovat joukkosieluja eivätkä kykene omaan ajatteluun.

  Tämän vuoksi julkisissa toimissa on suurin osa vasemmistolaista väestöä samoin kuin yliopisto-opiskelijoistakin. Sen sijaan yrittäjät ovat isänmaallisia samoin kuin teknisissä korkeakoluissa opiskelevat. Tämä jako on karkea mutta suuruusluokaltaan oikea.

  Ja kun tämä tiedetään niin voidaan sanoa että isänmaallisten koko ajan pirstoutuvat joukko, sen tulee laskea omaa ”rimaansa” sen verran että se pystyy tekemään yhteistyötä muiden saman aatteen ihmisten kanssa. Muutoin isänmaalliset jäävät yksilötasolle ja sen tietää miten siinä käy vasemmistoa vastaan.

  Jokohan nyt pystytään tekemään yhteistyötä sen sijaan että perustellaan koko ajan uusi ryhmiä?

  • Tapiola

   Vastaa

   Hyviä näkökulmia tässä, mutta ei taida riittää ihan pienikään rimanlasku, kun ajatellaan esim. Sinimustissa sikiävää ajattelua: Venäjä pantava polvilleen… oma vastaus tähän heeheeh , jotain sukulaiskansoja vapautettava Venäjän ikeestä sama hehheeh, yletön Ukrainahurmos slava veljeskasaarit!
   Sinimustien pitäisi keskittyä Suomeen kuten Vapåauden liitto! Ei millään ilveellä, mutta rumasti sanoen Sinimustat on kuin vuohi Vermossa ravihevosten joukossa. Ravihevosia ovat totutut puolueet, myös vihreät ja RKP, ikävä kyllä. Hevoset ravaa, ja jostain puskista ilmestyy vuohi. Juoksipa se miten hyvin tahansa, se ei voita. Mutta mölyä löytyy vuohesta… katsokaa tubesta vuohen ääntelyä. Mikään ei muutu paremmaksi Venäjävihalla. EU kommunismi meillä jyrää päälle.

   Tuukka Kuru sanoi nyt Itsenäisyyspvnä, että pitää katsoa tulevaisuuteen. Onko katsottu? Historia on hyvä tuntea ja Partisaani tuo pohjaa ajatuksille, mutta tulevaisuus ei voi olla Venäjävihassa, kun se kommunismi tunkee nyt lännestä.

   • Nimetön

    Vastaa

    Kohta on toukokuu ja koko Venäjä juhlii jälleen saksalaisnaisten joukkoraiskauksia 1945. Puna-armeijan muslimit ja mongolit raiskaisivat kerralla enemmän valkoisia kuin pakolaiset ikinä.

    Joko Putin on lopettanut pakolaisten kärräämisen meidän itärajalle? Vai miten se kommunismi tulee lännestä?

    • Tapiola

     Vastaa

     Ei ne halua mitään raiskauksia juhlia. Vähän sama kuin holokausti… tapahtuiko sitä sittenkään, siis venäläisten mielestä… siis niitä raiskauksia. Stalingradin kärsimyksistä saatu voitto varmaan on se mitä juhlivat jos jotain ikäviä pitää juhlia.

     En minä Itärajasta tiedä, mutta sellainen ajatus alkoi sen Krokushallin terrorin jälkeen muodostua, että ensinnäkin valvonta on terästetty myös Suomen suuntaan. Toisaalta, miksi härkkiä pitkää Suomen rajaa, joka varsin helposti voidaan pitää luotettavana?
     En tykkää liittovaltiokehityksestä. Orpo menee Von Layenin kanssa itärajalle kohta. Niinistö pyydettiin jotain selvitystä tekemään EU tasolla. Kokoomus on kovasti nyt asialla.
     Persut sentään jotain vastustaa, vaikka kyllähän tässä sodan lietsonnassa ovat kaikki asiallisesti koronarokotetut samassa veneessä. Toivottavasti maskeja riittää sitten kun rytinä alkaa?

     • Nimetön

      Niuvanniemessä voisi vähän panostaa, jotta tämä ”Tapiola” ei pääse nettiin.

      >tapahtuiko sitä sittenkään, siis venäläisten mielestä… siis niitä raiskauksia.

      No ei helvetissä! Älä nyt tyhmiä kysele. Ryssien mukaan Suomi ampui (!!!) Mainilan laukauksetkin oikeasti.

      > Vähän sama kuin holokausti…

      Ei, ei, ei… Holokaustin kiistämisestä voi saada Venäjällä linnaa. Jos taas et kiistä puna-armeijan joukkoraiskauksia, joudut linnaan.

      >En tykkää liittovaltiokehityksestä

      Mutta tykkäät Venäjästä.

     • Plääh

      Kiistät siis raiskaukset ja massamurhat samaan tapaan kuin Neuvostoliiton ja Venjän juutalaisuuden? Ja kyllä ne venäläiset raiskasivat ja tappoivat aika paljon omin voiminkin historiassa. Mutta siis koko Itä-Euroopan puhdistaminen kaikesta nationalismista ja lahjakkuuksista ym. ja Saksan erityisesti ja kaikki tuo saasta ja jälkeenjääneisyys. Tätä samaa sontaa siis haluat koko Eurooppaan?

      Juhli sinä vain juu Stalingradin urheita sankareita

     • Tapiola

      Onkohan teillä joku ongelma?
      Ei venäläiset tilanneet kommunistista järjestelmää itselleen tietääkseni. Se tuotiin aika agressiivisella tyylillä silloin heille. Kyllä ne siellä mm Stalingradissakin kärsivät siinä kuin saksalaisetkin.
      Suomi taisteli minun mielestä sitä kommunismia vastaan. Niin ovat Saksankin veteraanit hyvin laajalti sanoneet.
      Tilasivatko suomalaiset EU:n itselleen. Itse olen vastustanut sitä alusta asti. Jopa Ensio Siilasvuo ym valjastettiin mediavyörytyksessä sitä EU ihanuutta ja länsimaista sivistystä ja suurta yhteistä turvallisuutta äänestämään.
      Ei ajettu niin näkyvän agressiivisesti suomalaisia sitä ihanuutta äänestämään, mutta hienovaraisesti se kommunismi sieltä jo nostaa päätään.

      Tuukka Kuru tosiaan sanoi viimeksi Itsenäisyyspvnä, että tulisi katsoa tulevaisuuteen. Se oli todella piristävää kuultavaa. Te kaksi nassikkaa olette juuttuneet historiaan vääntäen ja kääntäen asioita. Teidän kommentit ei ala millään muulla kuin Hitlerillä ja Stalinilla päivästä toiseen!

      Sedältäni, Viipurinlahden sotainvalidilta jäi minulle ”perinnöksi” Taisteluni teos. Luin sitä ensimmäisen kerran 80 luvulla. Missä te olitte silloin? Jotenkin tuntuu, että teillä kahdella on vielä oivallukset oivaltamatta!

     • Plääh

      Kommentit historiasta johtuvat useimmiten tasan tarkkaan siitä, että te putinistit väännätte ja käännätte kaiken vinoon. Ja vielä yleisen voittajien aivopesun mukaisesti. Miksi vain sinä tai kaltaisesi olisitte oikeutettuja puhumaan menneistä? Puhun myös paljon nykyajasta ja juurikin oikoen teidän jatkuvaa valehteluanne.

     • Plääh

      Kommentit historiasta johtuvat useimmiten tasan tarkkaan siitä, että te putinistit väännätte ja käännätte kaiken vinoon. Ja vielä yleisen voittajien aivopesun mukaisesti. Miksi vain sinä tai kaltaisesi olisitte oikeutettuja puhumaan menneistä? Puhun myös paljon nykyajasta ja juurikin oikoen teidän jatkuvaa valehteluanne.

     • Nimetön

      ”Ei venäläiset tilanneet kommunistista järjestelmää itselleen tietääkseni. ”

      Miten niin eivät? Ryssiä oli sata miljoonaa, juutalaisbolsevikkeja vain muutama. Ryssäsheeplet olisivat voineet yhdessä yössä pyyhkäistä juutalaiset mereen, mutta he eivät tehneet sitä. Venäläiset siis itse tilasivat kommunismin, eivätkä oppineet mitään.

   • Plääh

    Vastaa

    Miksi sekin on vain kivaa, kun suomensukuiset taetaan ja heidän kulttuurinsa hävitetään Venäjällä?

 • Maranata

  Vastaa

  Kansallissosialismi on ideologia, missä ihminen on vajonnut niin alas, että luule olevansa jotakin. Siinä tuhoava ihminen on antanut oman yksilöllisyytensä kollektiiviselle pahuuden kultille, missä heikommat ihmiset murhataan ja tapetaan lopullisen ratkaisun nimissä. Kansallissosialismin antisemitismi ja rotuopit on aikoja sitten Saksassa tapahtunut ja sillä ei ole mitään valtaa meidän nykyisessä maailmanajassa ja suomalaisten on tehtävä ehdoton pesäero tämän äärettömän pahuuteen perustuvan ideologian kanssa. Saksalaiset ovat edelleen kollektiivisesti syyllistäneet itsensä aiheuttaman toisen maailmansodan 60 miljoonan ihmissielun tuhoamiseen. 12 vuotta kestänyt kansallissosialismi rotuoppeineen oli pelkästään perikatoa, mikä perustui vihaan, valheisiin ja kristillisten arvojen tuhoamiseen.

  • Ohhoh...

   Vastaa

   Hitsi, ja minä kun luulin että se on vihreä aate tai vasemmisto. Kaikkea sitä oppii kun vanhaksi elää.

  • Jeesus vihaa Israelia

   Vastaa

   ”heikommat ihmiset murhataan ja tapetaan lopullisen ratkaisun nimissä”

   ”sillä ei ole mitään valtaa meidän nykyisessä maailmanajassa ja suomalaisten on tehtävä ehdoton pesäero tämän äärettömän pahuuteen perustuvan ideologian kanssa”

   Tätä et ehkä tiennyt, mutta Emma Goldmanin ja muiden juutalaisten ”planned parenthood” perustui alkujaan nimenomaan yhteiskuntakelvottoman aineksen karsimiseen, ja sitä satoa niitetään nykyajan Suomessakin.

   Mutta eihän tämä ole sinulle mikään ongelma. HitlerHitlerHitlerHitlerHitlerHitler…

  • Salomon

   Vastaa

   Ja juutalainen rotuoppi on sitä parempaa rotuoppia? Kaikki mitä ja miten israel on rakennettu, puhtaasti murhaa, ryöstelyä ja ”raiskaamista”

  • Plääh

   Vastaa

   =Kansallissosialismi on ideologia, missä goym on vajonnut niin alas, että luule olevansa jotakin.

   Talmudismissa tuhoava ihminen on antanut oman yksilöllisyytensä kollektiiviselle pahuuden kultille, missä alemmat ihmiset murhataan ja tapetaan lopullisen ratkaisun nimissä. Kansallissosialismin antisemitismi ja rotuopit on aikoja sitten Saksassa tapahtunut ja sillä ei ole mitään valtaa meidän nykyisessä maailmanajassa ja suomalaisten on tehtävä ehdoton pesäero tämän äärettömän pahuuteen (lue: ei-juutalaisuuteen) perustuvan ideologian kanssa.

   Saksalaiset on edelleen kollektiivisesti syyllistetty talmudistien järjestämän toisen maailmansodan 60 miljoonan sieluttoman goymin tuhoamiseen. 12 vuotta kestänyt kansallissosialismi rotuoppeineen oli silkkaa kapinointia. Meidän oppimme talmudismi perustuu vihaan, valheisiin ja kristillisten arvojen tuhoamiseen. Kristinusko on natsismia ja kristityt eurooppalaiset fasisteja

 • Rotta Utopia 25

  Vastaa

  Tässä nykyajassa kovin moni miettii että mikä tätä yhteiskuntaa vaivaa? Miksi ihmiset ovat agressiivisia, mielisairauksia ilmenee enemmän kuin koskaan ja homostelu yhdesssä eliitin kannibalismin kanssa on ”normaalia”.

  Selitys löytyy ‑60 luvulla tehdystä ”Rotta utopia 25” kokeesta:

  https://vaestotiede.wordpress.com/2015/10/14/rottien-utopia/

  Jos katsot yhteiskunnassamme ympärillesi ja mietit ketkä ovat ne ”terrorisoivat” joukot, niin eikös se osu viher-vasemmistoon? Tai ketkä ovat niitä ”kauniita”?? No, somehan on yhdessä ”idolssien” kanssa näitä täynnä. No, homothan löytyvät melko helposti jne jne jne

  On siis eittämätön tosiasia että ihmiskunta on ”henkisesti kuollut sukupuuttoon”. Ihmisrotua ei enää pelasta edes se pieni joukko joka elää perinteisillä arvoilla ja joka koittaa tehdä työtä.

  Edessä on vain ihmiskunnan kappalemääräinen sukupuuttoon kuoleminen. Vai onko muita mielipiteitä??

  Ja vastakohtana: Miksi Venäjällä ihmiset ovat yhteisöllisiä ja elävät perinteisten arvojen mukaan?

  • totuus

   Vastaa

   Millä tavalla esim Venäjän hiv- ja aborttitilastot tai syntyvyys kohtaavat perinteisten arvojen kanssa?

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi