Akateemiset kansallismieliset ottaa kantaa poliittiseen vainoon korkeakouluissa

Akateemiset kansallismieliset ry on suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden järjestö keskittyen luokkarajat ylittävään suomalaiskansallismieliseen edunvalvontaan.

Tiede & luonto

Akateemiset kansallismieliset ry on kansallismielinen opiskelija- ja alumnijärjestö.

Akateemiset kansallismieliset ry (AKM) ottaa tuoreessa julkilausumassaan kantaa Helsingin yliopiston sivuilla hiljattain julkaistuun artikkeliin, jonka mukaan ”tutkijoiden uhkailijat ovat usein oikeistopopulisteja”. Järjestön mukaan yliopisto katsoo sormiensa läpi kansallismielisiin kohdistuvaa poliittista vainoa.

AKM kertoo toimivansa suomalaisen sivistyksen puolesta rappion aikaa vastaan. Se keskittyy luokkarajat ylittävään suomalaiskansallismieliseen edunvalvontaan.

Järjestö tarjoaa opiskelijoille vaihtoehtoa opiskelijoiden nimissä tehtävälle suomalaisvastaiselle, korkeakoulujen moraalin ja arvomaailman syövyttävää monikulttuuriseen hitaaseen itsemurhaan antamalla mahdollisuuden verkostoitua ja tuoda esiin kansallismielistä ajatusmaailmaa korkeakouluissa.

Partisaani julkaisee AKM:n kirjoituksen kokonaisuudessaan alhaalla.

Akateemiset Kansallismieliset ry:n kannanotto liittyen kansallismielisten vainoamiseen yliopistomaailmassa ja tutkimuksessa

Helsingin yliopiston verkkosivuilla julkaistiin 2.11.2020 artikkeli otsikolla “Tutkijoiden uhkailijat ovat usein oikeistopopulisteja”. Katsomme, että artikkeli ilmentää hyvin tämänhetkisessä yliopistomaailmassa vallitsevaa kansallismielisille sekä arvokonservatiiviselle oikeistolle vihamielistä hegemoniaa.

Artikkelissa on havaittavissa vastakkainasettelu, jossa “oikeistopopulistit” ja kansallismieliset esitetään tutkimuksen ja tieteenteon vapautta uhkaavina voimina. Mielestämme artikkeli maalaa aiheesta hyvin yksipuolisen kuvan, asettaessaan kansallismieliset tai oikeistopopulistiset tahot tutkimuksen ja akateemisen vapauden rajoittumisesta vastaaviksi pääpiruiksi, sivuuttaen sellaiset akateemista vapautta supistavat tekijät jotka eivät joko tule halutun vihollisen suunnalta tai muodosta ongelmaa yltiöindividualismin ja globaalin homogenisaation sävyttämän maailmankatsomuksen ja sen akateemisissa piireissä nauttiman valta-aseman kannalta.

Artikkelissa siteerataan viestinnän professori Esa Väliverrosta, jonka mukaan “vapaa tutkimus näyttää olevan piikki oikeistopopulismin lihassa — erityisesti sellainen, joka tutkii yhteiskunnassa esiintyvää vallankäyttöä tai kyseenalaistaa perinteisiä arvoja ja moraalikäsityksiä”

Haluamme huomauttaa, että puhe vapaasta tutkimuksesta artikkelin kontekstissa on ennen kaikkea retoriikkaa, jonka tarkoitus on ylläpitää käsitystä siitä, että individualistinen, liberaali maailmankuva on “tiedeyhteisön”, ts. älykkäiden ja tärkeää työtä tekevien ihmisten suosiossa ja osoitus korkeasta älykkyysosamäärästä ja muista hyveellisistä ominaisuuksista.

A. Kasvion ym. Teoksessa Tietoyhteiskunta : Myytit ja todellisuus (2005) määritetään retoriikan ja hegemonian käsitteet seuraavalla tavalla:

Retoriikka on pyrkimystä saada muut näkemään asiat omalta kannalta, vakuuttaa heidät jonkin näkemyksen oikeutuksesta. Tähän sisältyy myös ideologian mahdollisuus: ihmisryhmät saadaan katsomaan maailmaa ja omaa osaansa siinä jonkin toisen ryhmän tarjoamalla ymmärtämisen välineistöllä, kielellä. Tällöin ihmiset ehkä tulevat hahmottaneeksi maailmaa tavoilla, jotka eivät ole heidän omien etujensa mukaisia. Hegemoniasta voidaan puhua kun joku yhteiskunnan toimija saa oman intressinsä mukaisen näkemyksen asioista vakiintumaan koko yhteiskunnassa vallitsevaksi arkijärjeksi, common senseksi.

Väliverronen jatkaa artikkelissaan nostamalla esiin tieteenaloja, joilta esimerkkinsä Unkarissa rahoittava taho, eli Unkarin valtio on katkaissut rahoituksen. Väliverronen tekee tässä valheellisen väittämän kyseessä olevan sananvapauden rajoittaminen. Tutkijoilla on täysi sananvapaus, mutta kansan valitsema, ja sen arvoja heijasteleva hallinto ei rahoita kansan tarpeettomiksi, tai haitallisiksi arvioituja tutkimuksia esimerkiksi “sukupuolen moninaisuudesta”. Professori Esa Väliverrosen kommentista sananvapauden rajoittamiseen liittyen jää epäselväksi, onko artikkelissa hänen osaltaan kyseessä tyypillinen misinformaatiopyrkimys, vai onko Professori Väliverronen kyvytön tekemään käsitteellistä eroa valtion rahoituspäätöksen, ja sananvapauden välillä.

Rohkenemme väittää, että tiettyjen tahojen halu puolustaa akateemista vapautta ja sananvapautta katoaa silloin, kun tutkimustieto sattuukin puoltamaan kansallismielistä maailmankuvaa. Tästä on useita esimerkkejä, kuten Turun yliopiston evoluutiopsykologian dosentti Markus J. Rantalaan kohdistettu poliittisesti motivoitunut häirintä ja hänen omaisuutensa tuhoaminen punavihreiden yliopistoaktivistien toimesta.

Myös yhdistyksemme jäseninä oleviin sekä muihin kansallismielisiin opiskelijoihin kohdistuvasta poliittisesta vainosta ja häirinnästä joko kanssaopiskelijoiden, yliopiston henkilökunnan tai ylioppilaskunnan taholta on paljon viitteitä. Pyrkimykset vaientaa opiskelijoita heidän kansallismielisen aatteensa vuoksi on akateemista vapautta merkittävästi uhkaava ilmiö.

Kevätlukukaudella 2019 Itä-Suomen yliopistossa kansallismielinen opiskelija pyrittiin poistamaan sosiologian oppikokonaisuuden kurssilta. Opiskelija oli vastannut luennoitsijan esittämään kysymykseen somalien heikosta yhteiskunnallisesta menestyksestä kaikissa ympäristöissä maahanmuuttajina, tarjoamalla selitykseksi somalien huomattavan matalaa keskimääräistä älykkyysosamäärää verrattuna kantaväestöihin. Kommentti kuitattiin toteamalla ettei yhteiskuntatieteellisessä pohdinnassa tule käyttää biologisia tai psykometrisia tekijöitä. Luennoitsija lähestyi opiskelijaa sähköpostilla tiedustellen hänen pyrkimyksiään kurssille osallistumisella, ja ilmoitti ettei aio sallia kurssille osallistumista, vedoten maahanmuuttajaopiskelijoiden turvallisuudentunteeseen. Poikkitieteellinen pohdinta yhteiskunnallisessa kysymyksessä oli liikaa Itä-Suomen yliopiston sosiologian tohtoreille. Opiskelijamme onnistui vaatimaan oikaisun vasta yliopiston rehtorin kautta ja lopulta suoritti kurssin, joskin hänet eristettiin muista opiskelijoista verkkokeskusteluna suoritettavassa kurssin lopputyöstä.

Kansallismieliset korkeakouluopiskelijat eivät ole painostuksen ja väärinkäytösten kohteina ainoastaan instituutioita edustavien virkailijoiden taholta. Klassisia yhteiskunnallisina tukipilareina toimivia arvoja vastustavan liberalismin ja antifasismin sisäistäneet naisopiskelijat Helsingin yliopistolla ovat tehneet kansallismielisiä miesopiskelijoita kohtaan valheellisia syytöksiä seksuaalisesta häirinnästä yliopistolla järjestettävissä illanvietoissa, käytyään itse humaltuneena, ilman lupaa ja yllättäen suutelemaan syytösten kohteina olleita kansallismielisiä miesopiskelijoita. Ilmoituksia on tehty useita, ja niitä tukemaan on kehitelty tarinoita erinäisillä keskustelualustoilla. Tämän lisäksi samaiset miesopiskelijat ovat saaneet kuulla olevansa “inceleitä”, (involuntary celibate – selibaatissa tahtomattaan), termi joka liitetään motivaatiotekijänä joihinkin joukkomurhiin, Helsingin yliopistolla opiskelevien kansallismielisten lähiomaiset ovat olleet antifasistisen informaatiokeräysoperaation kohteena, johtaen häiriköintisoittoihin, jossa isänmaallisia opiskelijoita leimataan mielenvikaisiksi näkemystensä perusteella. Samalla opiskelijoiden perheet ovat olleet uhkausten kohteena, joiden iljettävyys on mainittavaksi sopimatonta.

Mennellä viikolla 10.11.2020 opiskelija Tampereen yliopistolla ilmaisi kurssialueen keskustelukentässä mielipiteen ettei mies voi menstruoida. Osa kurssilla mukanaolleista opiskelijoista aloitti heti hyökkäyksen esitettyä mielipidettä, sekä sen esittäjää vastaan, josta opiskelija jakoi kuvakaappaukset eri sosiaalisissa medioissa. Tapaus herätti raivokasta keskustelua Twitterissä, ja mielipiteen esittänyttä kansallismielistä opiskelijaa pyrittiin syyllistämään mielipiteestään ja julkisen opetustapahtuman keskustelun jakamisesta. Kyseinen opiskelija poistettiin kurssilta mitä ilmeisemmin mielipiteensä (ettei mies voi menstruoida) vuoksi.

Artikkelin kansallismielisten vastaista ja akatemioissa levitettävän aatemaailman moraalitonta agendaa kaikista irvokkaimmalla tavalla heijastava kohta sijaitsee sen loppuosassa, jossa mainitaan Frankfurtin kriittisen teorian koulukunnasta tunnetun Theodor Adornon toteamus jonka mukaan “oikeistoradikaalin liikehdinnän vihollinen on juuri asiantuntijuus.” Adornon kolleegana Frankfurtin koulukunnassa toiminut Herbert Marcuse kehitteli ”tukahduttavan suvaitsevuuden” idean (repressive tolerance) jossa esitetään yhteiskunnan olevan lähtökohtaisesti eriarvoistava. Yhteiskunnan eriarvoistavuuden vuoksi teoria esittää äärimmäistä suvaitsemattomuutta suvaitsevaisuuden ja vapauden nimissä. Syrjimätön, kaikkia näkökulmia hyväksyvä suvaitsevaisuus on vaihdettu tukahduttavaan suvaitsevaisuuteen, jonka tarkoitus on ainoastaan estää valtaa haastavien teemojen esittäminen. Tukahduttava suvaitsevaisuus ei suvaitse eri mieltä olevia.

On hyvä tiedostaa, että Frankfurtin koulukuntaan kuuluneiden juutalaisten filosofien ja heidän 1920-luvulla kehittelemänsä kriittisen teorian tavoitteena oli eurooppalaisten kansojen yhteiskuntarakenteiden aktiivinen korroosio, hävittämällä heidän kansalliset identiteettinsä sekä perinteiset arvonsa ja katkaisemalla heidän yhteydensä omiin juuriinsa.

Lähteet: Väliverronen, Esa. – Tutkijoiden uhkailijat ovat usein oikeistopopulisteja. Helsingin Yliopisto – 2.11.2020. Viitattu 3.11.2020

Äärivasemmisto Akateemiset kansallismieliset ry Aktivismi Feminismi Frankfurtin koulukunta Helsingin yliopisto Homolobby Itä-Suomen yliopisto Kansallismieliset Kansallismielisyys Korkeakoulut Kotimaa Kulttuurimarxismi Poliittinen syrjintä Poliittinen vaino Politiikka Rotu Sensuuri Sionismi Tampereen yliopisto Tiede & luonto Transut Turun yliopisto Valkoisiin kohdistuva rasismi Yhteiskunta Yliopisto

Keskustelu

6 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • juha.

  Vastaa

  Myös ”Taistolaiset” äärikommunistit harrastivat 1960–70-luvuilla puhelinhäirintää ja terrorisoimalla henkisesti ”kapitalisteja” yötäpäivää niin, että eräät uhrit jopa ajettiin itsemurhaan saakka henkisen sietokyvyn katketessa. Kommunistihan ovat tämän ”alan” suurmestareita, koska ovat täynnä pohjatonta vihaa ja pahuutta, jonka voi nyt nähdä BLM:stä ja ANTIFASTA, jotka levittävät tuhoa, epäjärjestystä, väkivaltaa ja ryöstelyä kaikkialla missä näitä globalistien ja valtioiden hallitusten sekä kommunistien tukemia ihmishirviöitä vain on eli jokseenkin kaikkialla lännessä! Samalla valtamedia tekee tästä barbaarijoukkioista yleviä ja johonkin ”parempaan maailmaan” pyrkiviä ”oikeuden ja tasa-arvon” esitaistelijoita tavalla joka mitätöi sen veren ja silmittömän murhanhimon, mikä heistä lähtee ympäröivään yhteiskuntaan, jossa ainoakaan sitä pystyssä pitävät kunnon kansalaiset eivät kykene näkemään, koska he itse ovat opiskelullaan ja kovalla työllään luoneet perheelleen ja itselleen onnistuneet luomaan sen aseman jossa nyt ovat. Tämä ei ole ”etuoikeus”, joka on tipahtanut taivaalta valmiina ”syliin”, vaan sen on mahdollistanut ainoastaan sellainen raken6tava toiminta, josta eivät molemmat ”purkupallot” ANTIFA eikä BLM ole ikinä sisäistäneet, koska heidän kykynsä ja pilalle aivopestyt päänsä eivät yksinkertaisesti siihen kykene eikä pysty!

 • Missä isänmaalliset?

  Vastaa

  Miksi aina puhutaan ”kansallismielisistä”? Mihin on hukkunut erinomainen sana ”isänmaallinen”? Miksei sitä enää käytetä?

  Isänmaallisuushan oli koko Kekkosen aikakauden todella korkealla jalustalla. Sen status suomalaisissa on suuri. Joten ihmettelen miksei sitä enää käytetä.

  Ihminen on joko isänmaallinen tai sitten ei ole. Isänmaalliset ovat se voimavara joka tulee kytkeä yhteen ja saad puhaltamaan yhteen hiileen.

  • rellinen

   Vastaa

   Kekkosen kaudella veteraanit, suojeluskunta ja lotat ym. isänmaallisuus olivat ryssänkommareiden sylkykuppeja. Sieltä se paska lähti valumaan ja peittää nyt koko maan.
   Isänmaallisuus ei todellakaan ollut 60- ja 70-luvulla kunniassa.

 • paska jaakko

  Vastaa

  OY VEY! On se vaan erikoista kun vuodesta toiseen ihmetellään miksi mailma on kaaoksessa!

  Miksi juutalaiset on potkittu pois lähes kaikkialta, jonne he ovat jalallaan astuneet? Johtuuko se kenties siitä, että he ovat kääntäneet selkänsä jumalalleen Jahvelle, ja rangaistuksena Hän määräsi heidän kohtalokseen olla kulkureita ja maankiertäjiä. Vai johtuuko se siitä, että heidän joukostaan on soluttauduttu jokaiseen rotuun, kulttuuriin ja kansaan, mutta päästyään osaksi, he ovat hitaasti ottaneet haltuunsa, ja dominoineet näiden ihmisten elämän jokaista osa-aluetta?

  Samalla tavoin näemme Yhdysvalloissa, kuinka juutalaisia on soluttautunut jokaiselle hallituksen, talouden, viihteen, tieteen, politiikan ja jopa uskonnon saralle. Päästyään valtaan, äärijuutalaiset edistävät omaa agendaansa, ja vain omaansa kaikkien muiden kustannuksella. He hakevat kaikesta ja kaikkialla itselleen etuja, palveluksia ja kuorivat kermat päältä. Ja varmasti jokaisessa maassa kansalaiset kyllästyvät orjuuteen ja pompotteluun juutalaisten alaisuudessa, ja valitsevat uuden hallituksen, joka valtaan päästyään karkottaa juutalaiset.

  MIKSI JUUTALAISTEN VASTUSTAMINEN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ
  Meitä ei uhkaa kommunismi, kuten White Rabbit esittää, vaan juutalaisuus, josta kommunismikin oli lähtöisin. Kuten edellä nähtiin, juutalaiset tekivät vallankaappauksen Venäjällä ja heillä on tänäänkin suunnaton valta Venäjällä, USA on täysin heidän vallassaan, monissa Euroopan valtioissa kuten Britanniassa ja Ranskassa heillä on tavattomasti valtaa, heillä on valtaa kansainvälisessä pankkitoiminnassa, heillä on hallussaan kansainvälisiä uutistoimistoja ja valtava osuus kansainvälisessä mediassa, esim. Facebook, Twitter, Google ja Youtube ovat heidän vallassaan, he hallitsevat voimakasta vapaamuurarijärjestöä, heillä on lisäksi oma valtio Israel ja omat voimakkaat kansalliset ja kansainväliset järjestöt, eikö tämä riitä? Ei! Se ei riitä juutalaisille, joiden uskontona on koko maailman valtaaminen ja kaikkien kansojen orjuuttaminen, tämähän käy selvästi ilmi heidän uskonnollisista kirjoituksistaan. Perkele on heidän jumalansa, josta syystä he haluavat alistaa kaikki kansat ja hylkäsivät Jeesuksen, jolla ei tällaista päämäärää ollut. Jeesuksen murhan jälkeen he ovat 2000 vuotta iskostaneet kaikille sukupolville juutalaista vihaa gojimeja kohtaan, omaa erinomaisuuttaan ja maailman valloitusta. Miten he valtaansa käyttäisivät, jos he saavuttaisivat maailmanvallan? He alistaisivat kaikki kansat terrorin avulla orjiksi ilman mitään vapauksia. Koko maailmasta muodostuisi maanpäällinen helvetti, jossa rikokset, väkivalta, huumeet, perverssit tavat ja yleinen pahoinvointi vallitsisivat. He muuttaisivat muut kansat geneettisesti apinoiksi, joita he terrorilla hallitsisivat. Tällainen maailmankuva häämöttää edessämme ellemme kukista juutalaisten valtaa. Juutalaisia on kuitenkin vain alle 20 miljoonaa, miksi emme tee loppua heistä, kun se vielä on mahdollista. Mitään sovintoa juutalaisten kanssa ei voi tehdä, sillä he ovat jo pystyneet kansainvälisellä politiikallaan tappamaan yli 100 miljoonaa gojimia (kommunismi ja maailmansodat). Tähän on tultu siksi, että perkeleellä ei ole ollut vastustusta eli aitoa Jumalaan perustuvaa uskontoa. Kristinusko on tuhoutunut kirkolliskokousten tulkintoihin, jotka ovat estäneet yhteyden Jumalaan ja taivaaseen. Juutalaisten helvetit avautuivat vuonna 1757 ja sen jälkeen niiden voittokulku on vain kasvanut. Juutalaisten valtaa ei voida nujertaa maallisilla konsteilla. Juutalaiset voidaan hävittää maan päältä ainoastaan Jumalan voimalla oikean uskonnon avulla, ja sellainen on Emanuel Swedenborgin teosten kautta tullut todellinen kristillinen uskonto, joka paljastaa perkeleen kaikki juonet sekä tekee kannattajansa älykkäämmiksi kuin juutalaiset (”olkaa siis älykkäät kuin käärmeet”), joiden pirullista älyä ei nykyihmiset voi ymmärtää. Juutalaisten kukistamisessa tärkeintä on oikean tiedon levittäminen heidän juonistaan. Tässä on apuna erinomainen nettisivu http://islam-radio.net, joka on kansainvälisen politiikan kirjasto. Se levittää 26 kielellä informaatiota juutalaisten luonteesta, uskonnosta, kansainvälisestä politiikasta ja tavoitteista. Sen pitäisi kuulua kaikkien lukioiden ja korkeakoulujen opinto-ohjelmiin. Sen kehittäjä Ahmed Rami ansaitsisi Nobelin rauhanpalkinnon tällä antirasistisella ja ihmiskunnan tuhoa estävällä sivulla.

 • juha.

  Vastaa

  Ilmeisesti kreikkalaiset perustivat demokratian ja yliopistot ja länsimaat tuhosivat ne sen riemun jälkeen kuin kylmänsodan kommunisti-blokki tuhoutui ”savijalkojensa” pettämiseen.

 • Seppo Lehto

  Vastaa

  Kysymys: Miten tämä koronan uusi aalto vaikuttanee 6.12 tilanteeseen?
  Onko ns demlaluteilta tullut jo rajoituksen montako osallistujaa, mikä turvaväli et?
  Seppo Lehto

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi