Sinimusta Liike tiedottaa oikeusministeriön vastarinnasta puoluehakemusasiassa

Poliittinen eliitti tahtoo, että kansallismielinen toiminta kanavoitaisiin Suomessa perussuomalaisten kaltaisiin valeoppositioryhmiin, jotka eivät uhkaa vallanpitäjien asemaa.

Politiikka

Kuten lukijamme tietävät, suomalainen virkamieskoneisto on asettunut vastustamaan kansallismielisen Sinimustan Liikkeen puoluehakemusta. Poliittinen eliitti tahtoo, että kansallismielinen toiminta kanavoitaisiin Suomessa perussuomalaisten kaltaisiin valeoppositioryhmiin, jotka eivät uhkaa vallanpitäjien asemaa. Aito kansallismielisyys tahdotaan kieltää.

Sinimusta Liike julkaisi sivuillaan tiedotteen prosessista. Julkaisemme tiedotteen alla sellaisenaan:

12.04.2021
Julkaisuvapaa

Oikeusministeriö palautti Sinimustan Liikkeen puoluehakemuksen jälleen korjattavaksi.

Oikeusministeriö on 12.4. tekemässään päätöksessään linjannut, ettei Sinimustaa Liikettä voida vielä hyväksyä puoluehankkeeksi, jolla olisi oikeus kerätä puoluerekisteriin vaadittavat 5000 kannattajakorttia. Oikeusministeriön edustajat vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sekä erityisasiantuntija Laura Peuraniemi ovat perustelleet linjaustaan mm. seuraavin tavoin:

”Sinimusta Liike ry:n yleisohjelmassa yhdistyksen tavoitteeksi nimetään muun muassa kaikkien vuodesta 1990 alkaen myönnettyjen kansalaisuuksien uudelleenkäsittely. Kyseisenkaltainen kirjaus antaa implisiittisesti ymmärtää, että tietyiltä osin kansalaisuuksia voitaisiin takautuvasti poistaa tai menettää oikeudettomasti ilman perusteltua syytä. Tämänkaltaisen tavoitteen ei voida katsoa kunnioittavan kansanvaltaisten periaatteiden noudattamista, johon linkittyy vahvasti yksilön vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien turvaaminen siten kuin edellä on todettu. Oikeusministeriö toi jo 9.2.2021 antamassaan vastineessa esiin, että Sinimusta Liike ry:n sääntöjen ja yleisohjelman välillä vallitsee korjausta vaativa epäsuhta. Oikeusministeriö kiinnittää tähän edelleen huomiota edellä todetun mukaisesti. Lisäksi oikeusministeriö toistaa aikaisemman huomionsa siitä, että yhdistyksen tarkoitus, yleisohjelma sekä säännöt eivät saa kokonaisuutena arvioiden olla ristiriidassa Suomen lainsäädännöstä ja Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista johtuvien vaatimusten, mukaan lukien perus- ja ihmisoikeudet, kanssa. Tältä osin huomiota kiinnitetään erityisesti seuraaviin tarkemmin eriteltyihin kohtiin.”

Sinimustan Liikkeen edustajat kummeksuvat ministeriön linjausta, sillä väestöpoliittisesta kehityksestä päätettäessä yhteiskunnallisella tasolla, myös kansallismielisellä näkemyksellä tulisi olla mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Puolueemme näkökulmasta aktiivinen kotiuttaminen on tehokas maahanmuuttopoliittinen toimenpide, josta tulisi myös käydä laajempaa poliittista keskustelua. Mikäli muuttovirran ainoa sallittu suunta on Suomen ulkopuolelta Suomeen, menetämme parlamentaariset keinot suomalaisen kansakunnan suojelemiseen globaaleilta väestönliikkeiltä. Puolueemme myös huomauttaa, että ennen 90- ja 2000-luvuilla tehtyjä kansallisuuslain höllennyksiä, Suomen kansalaisuus noudatti hyvin pitkälti etnistä suomalaisuutta, jota puoluehankkeemme kannattaa. Toisena ongelmakohtana ministeriö pitää ohjelman sananvapautta käsitteleviä linjauksia:

Vaikka sananvapauteen voidaan kohdistaa erikseen lailla tarkkaan määriteltyjä sekä rajattuja ja välttämättömiä rajoituksia, esimerkiksi syrjinnän tai toisen kunnian loukkaamisen estämiseksi, niin sananvapauden ytimeen kuuluu myös piirteitä, joita voidaan pitää sillä tavalla ehdottomana, että niistä ei voida poiketa edes lailla. Yksi tällainen asia on ennakkoesteiden kielto ja minkäänlaisen yleisemmän ennakkosensuuria ilmentävän järjestelmän luominen sananvapauden käyttämiselle. Mikäli sananvapauden käytön pääasiallinen sisältö on omiaan olennaisesti heikentämään muiden oikeuksia, mukaan lukien sananvapautta, tai tekemään tyhjäksi perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa tunnustetun keskeisen demokraattisen oikeuden, on kyseessä tämän oikeuden väärinkäyttö, joka ei nauti sananvapauden suojaa (KKO:2020:68). Toiminta, jolla laaja-alaisesti ja yleisin kriteerein pyritään ennakolta estämään mielipidevaikuttaminen tai viestintä, ei kuulu demokraattisen yhteiskunnan edellytyksenä ole[1]vaan vapaaseen mielipiteenmuodostukseen tai avoimeen ja moniarvoiseen julkiseen keskusteluun, joita suojattaisiin sananvapauden nojalla. Oikeusministeriö katsoo, että Sinimusta Liike ry:n yleisohjelma sisältää muun muassa jäljempänä esitetyn kaltaisia kirjauksia, joiden nimenomaisena tarkoituksena on estää ennakolta muiden oikeus käyttää sananvapautta. Kirjaukset voi näin ollen tulkita ennakkosensuuriksi, jonka kieltäminen sisältyy sanavapauden ytimeen, eikä niitä näin ollen voida sananvapauden turvin pitää hyväksyttävinä.”

Ministeriön vastauksessa mainitaan järjestäytyneen yhteiskunnan oikeuteen rajoittaa sananvapautta, mikäli sitä sovelletaan esimerkiksi ”rikollisuuden estämiseksi”. Sinimustan Liikkeen ohjelma on linjassa oheisen näkemyksen kanssa, joskin puolueemme käsitys rikollisesta puheesta eroaa liberaalidemokraattisen järjestelmän vastaavasta. Puolueemme sananvapauteen liittyvistä ongelmakohdista suurin osa mukailee nykyistä lainsäädäntöä, joskin esimerkiksi kansanryhmää vastaan kiihottaminen sekä vihapuhe on määritelty lähtökohtaisesti suomalaisvihamielisyyden näkökulmasta. Puolueemme pitää erikoisena, että samaan aikaan kun nykyinen poliittinen järjestelmämme kokee oikeudekseen kehittää aktiivisia keinoja poliittisten mielipiteiden sensuroimiseksi vihapuheen torjumisen nimissä tai rahoittaa verorahoilla aatteellisesti sitoutunutta valtiollista mediaa, Sinimusta Liike ei saisi tehdä samoja asioita omilla aatteellisilla painotuksillaan. Puolueemme kokee ministeriön sananvapauslinjausten noudattavan sen kaltaista poliittista ohjausta, joka ei tosiasiallisesti mahdollista kansallismielisen äänen kuulumista.

Kolmas ongelmakohta käsittelee syrjimättömyysperiaatetta, josta ministeriö on linjannut seuraavasti:

”Oikeusministeriö katsoo, että muun muassa edellä mainituista kirjauksista on pääteltävissä, että kyseisen kaltaista rekisteriä käytettäisiin selkeästi ja välittömästi syrjivään tarkoitukseen eli tiettyjen henkilöryhmien seuraamiseen, eristämiseen ja jopa laillisesti saadun kansalaisuuden oikeudettomaan pois viemiseen. Oikeusministeriö katsoo, että kyseiset tavoitteet ovat keskeisellä tavalla vastoin perustuslaissa ja kansainvälisessä oikeudessa turvattua yhdenvertaisuutta ja syrjintäkieltoa ja ilmentävät ns. kiellettyä segregaatiota, jonka voidaan katsoa olevan pakottavan kansainvälisen oikeuden vastaista. Oikeusministeriö katsoo, että sellaista yleisohjelmaa, joka sisältää pakottavan kansainvälisen oikeuden vastauksia kirjauksia, ei voida pitää puoluelain tarkoituksen mukaisena yleisohjelmana.”

Puolueemme pitää ongelmallisena sitä tapaa, jolla ministeriö tulkitsee syrjimättömyyden toteutumista. Kansainväliset sopimukset hyväksyvät eriävän kohtelun kansalaisten ja ei-kansalaisten välillä, johon myös Sinimustan Liikkeen kansalaisuuslain linjaukset pohjautuvat. Se, ketkä saavat olla Suomen kansalaisia, ja millä ehdoilla kansalaisuuden voi menettää, ovat taasen poliittisia linjavetoja, joita tarkastellaan vuosittain kaikissa länsimaissa. Kansalaisuuden menettäminen on toimenpide, joka on mahdollista toteuttaa nykyisten kansainvälisten sopimusten puitteissa, mikä on nähty esimerkiksi ISIS-vierastaistelijoihin kohdistuneissa toimenpiteissä Suomen ulkopuolella.  Puolueemme pitää sen kaltaista tilannetta äärimmäisen haitallisena, jossa Suomen nykyistä lainsäädäntöä voidaan muuttaa ainoastaan nykyistä liberaalimpaan suuntaan. 

Haluamme myös muistuttaa ministeriötä siitä, että puolueemme toiminta tähtää kaikkien muiden parlamentaaristen liikkeiden tavoin lakien muuttamiseen demokraattisen järjestelmän sanelemissa ehdoissa. Puolueohjelmamme näkeminen ikään kuin demokraattisen toiminnan ulkopuolisena julkaisuna ei tee oikeutta hankkeen todellisille tarkoitusperille. Kyseessä ei ole Suomen lain vastainen järjestö, vaan puoluehanke, joka pyrkii muuttamaan nykyistä lainsäädäntöä oman kansallismielisen arvopohjansa mukaisesti. Puolueemme pitää myös erikoisena ministeriön palautteessa esitettyä ajatusta, jonka mukaan tietyt lainkohdat olisivat käytännössä kokonaan poliittisen päätöksenteon ulkopuolella.

Sinimusta Liike tulee tiedustelemaan lisätietoa mahdollisista jatkotoimenpiteistä ministeriöltä, sekä vaatimaan selkeää linjausta niistä reunaehdoista, joiden alaisuudessa puolueprojektimme saa suomalaisessa järjestelmässä toimia. Meidän tehtävämme on tarjota suomalaisille kansallismielisille aito ja rohkea vaikuttamiskanava parlamentaariseen päätöksentekoon, ja suhtaudummekin siksi hyvin karsaasti kaikkiin linjauksiin, joilla yritetään järjestelmän taholta vesittää kansallismielisen politiikan ajaminen rakkaassa kotimaassamme. 

Mikäli haluat auttaa puolueprojektiamme, jaa tämä viesti myös kavereillesi.

Sinimusta Liike

12.04.2021

Hallitus Kansallismieliset Kansallismielisyys Kansallisradikalismi Kotimaa Oikeuden korruptio Oikeusministeriö Poliittinen vaino Politiikka Puoluehakemus Sinimusta Liike Yhteiskunta

Keskustelu

14 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Ilmarinen

  Vastaa

  Pistää kiehumaan. Yrittävät estää suomalaisia turvaamasta omaa kansallista olemassaoloaan laillisin demokraattisin väylin. Tekevät tämän vielä vastaamalla kapulakielellä sivuuttaen täysin sen, että Suomen kansallinen olemassaolo ei ole rationalisoitava, poliittinen ja retorinen agenda, vaan absoluuttinen synnyinoikeus jota näillä selkärangattomilla matelijoilla ei ole oikeutta kyseenalaistaa.

 • Järkeviä pointteja heillä

  Vastaa

  Näiden monesti niin löperösti myönnettyjen kansalaisuuksien peruminen pitäisi tietenkin olla jälkikäteen mahdollista, sillä ihan varmasti monet matuista eivät ole täyttäneet kansalaisuuden saamisen kriteereitä. Tällöin väärin perustein myönnetyn kansalaisuuden tulisi myös olla jälkikäteen mahdollista.

 • Järkeviä pointteja heillä

  Vastaa

  Näiden monesti niin löperösti myönnettyjen kansalaisuuksien peruminen pitäisi tietenkin olla jälkikäteen mahdollista, sillä ihan varmasti monet matuista eivät ole täyttäneet kansalaisuuden saamisen kriteereitä. Tällöin väärin perustein myönnetyn kansalaisuuden peruminen tulisi myös olla jälkikäteen mahdollista.

 • Hattu päästä ja mietitääs

  Vastaa

  Jos kerran ry:n rekistöintiin lähettämä ilmoitus on tuota luokkaa niin tämän sini-mustan liikkeen saa suoraan unohtaa. Se ei tule ikinä rekiströitymään.
  Ja siitä saavat kiittää vain yhdistyksen rekisteröinti ilmoituksen tehneet jäsenet ihan itseää.

  Taas tuhalttiin aikaa melkein vuosi. Ja valtaapitävät kiristivät otettaan.

  • Nationalisti

   Vastaa

   Mistä syystä ja miten tässä on nyt mitään ”aikaa tuhlattu”?
   Huvittavaa, kun jotkut aloittaa ulinan, ennen kuin mikään on valmistakaan.

 • Nationalisti

  Vastaa

  Tsemppiä, toivotaan, että tästä vielä hyvä tulee.
  Suomen puoluekenttä tarvitsee tätä enemmän kuin koskaan!

 • Martta

  Vastaa

  Sinimusta Liike syöttää ihan lapaan näille punavihreille, joten turha luulla että puolueeksi rekisteröinti etenee. Samalla ko. liike nälvii perussuomalaisille, jotka eivät syötä punavihreille lapaan. Ei todellakaan kannata tehdä linjauksia kuuluttamalla hölmöyksiä vaikka niiden takana onkin oikeat syyt. Älykkäällä politiikalla ja toimintatavoilla on mahdollista muuttaa poliittista suuntaa Suomen korkeimmassa hallinnossa. Se ei onnistu syöttämällä lapaan kenellekään vaan hankkimalla suurimman kannatuksen äänestäjien keskuudessa tekemällä viisaita linjauksia, joita sitten muutkin alkavat kopioida. Ihan turha näyttää hampaita ja murista, jonka punavihreät voivat heti bannata, parempi käyttää älykkyyttä, jota punavihreät eivät ymmärrä.

 • juha.

  Vastaa

  Yhteiskunnalla EI ole oikeutta rajoittaa sananvapautta kuin kommunistimaissa. Varsinkin kuin arvon oike4usministeriö on ITSE yksi samanlainen osapuoli kuin Sinimusta Liikekin, koska ministeriö koostuu kulloisenkin hallituspuolueiden poliittisista edustajista, joilla ovat AINA omat poliittiset intohimonsa. Oikeiina aikoina tällaisten asioiden pitäisi kuulua KHO:lle, joka oli ennen täysin epäpioliittinen oikeustuomioistuin, jonka ratkaisut perustuvat Suomen hallintolakiin. Se, että ”Vallan kolmijako-oppi” meni perseelleen ja rumasti sittenkin. On yksinomaan presidentti Mauno Koiviston (SDP) syytä, joka runnoi vastoin kaikkia lakeja ja länsimaisen demokratian perusteita läpi ”Pankki voittaa aina” periaatteen ns. ”Koiviston konklaavissa” 1990-luvun laman kaatuessa suomalaisten yrittäjien ja muiden ylivelkaantuneiden niskaan ”kulutusjuhlan” villeinä vuosina. Tuon verilöylyn seurauksena, jossa pelastettiin rikolliset pankit. Murhattiin 13 500 yrittäjää ajamalla heidät taloudellisesti – ei kuilun partaalle – vaan itse kuilun syvyyksiin kuin uhrilahjana Moolokille!!! Mainittakoon, että Talvisodassa v. 1939 antoi Suomen vapauden puolesta ainoa henkensä 25 000 sotilasta! Ja tämä uhraus hyödytti koko Suomea eikä vain tusinallista konnia. Mutta kuten sanonta sen tietää: ”Kyllä piru perillisensä löytää!!!”

 • Pöh

  Vastaa

  Kumma juttu vaikka puolueohjelma muistuttaa yleisesti aika lailla islamia ja lestadiolaisuutta vastaava ei mene läpi vaikka molemmat on salllittuja, koska kansalaisuuden uudelleen käsittely.

 • Tekijämies

  Vastaa

  Sinimustan liikkeen puolueohjelma=nerokasta lähimmäisen rakkautta!

 • Der Politische Soldat

  Vastaa

  Oikeusministeriö näkyy olevan edelleen demlalaisten globalisti-etnomasokistien hallitsema. Nationalisteille ei jätetä muuta mahdollisuutta kuin ulkoparlamentaarinen toiminta tai poliittinen apatia, om:ssä tietenkin uskotaan että tällä kiusanteolla saavutetaan jälkimmäinen. Jos taas esinmainittua esiintyy, on demlojen tarkoitus käyttää polpoja toiminnan tukahduttamiseen. On todellakin menossa projekti kansallisvaltio Suomen hävittämiseksi. Tai siis sen vähän mitä siitä on vielä jäljellä. Se vähä vielä mahdollistaa tilanteen kääntämisen ja kansallisvaltion palauttamisen.

 • White noise

  Vastaa

  Eikö viranomaisille kannata laittaa joku heille mieleinen ohjelma nyt ja muuttaa se sitten puoluekokouksessa kunnolliseksi?

 • Gisten

  Vastaa

  Mielestäni logossa voisi olla valkoinen viiva sinisen ja mustan välissä, jotta värit erottuisivat paremmin silmälle.

 • Schlageter

  Vastaa

  Opetus: toimikaa siten, että ette tarvitse nykyistä valtiota. Eläkää yhteiskunnan ulkopuolella, luokaa rinnakkainen todellisuus. Älkää tukeko valtiota, joka on teitä vastaan. Tehkää kuten kutsumattomat vieraamme: imekää valtiosta kaikki hyöty irti ja älkää itse hyödyttäkö sitä mitenkään.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi