Sinimusta Liike: Suomessa sotepalvelut sekä niiden rahoitus ovat valtion vastuulla

Sinimusta Liike julkaisee sivuillaan kannanottoja siitä, miten tietyt ajankohtaiset asiat hoidettaisiin Sinimustassa Suomessa.

Hyvinvointi

Sinimusta Liike julkaisee sivuillaan kannanottoja siitä, miten tietyt ajankohtaiset asiat hoidettaisiin Sinimustassa Suomessa. Vastikään sivulla julkaistiin kannanotto sotepalveluihin liittyen.

”Uutta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämismallia ovat olleet yrittämässä kaikki nykyiset eduskuntapuolueet erilaisilla hallituskokoonpanoilla. Jo yli kymmenen vuotta sitten Kiviniemen hallitusohjelma sisälsi kirjauksen sote-uudistuksen tarpeesta: ”Kunta- ja palvelurakenteen uudistamista jatketaan palveluiden laadun ja saatavuuden turvaamiseksi sekä menokasvun hillitsemiseksi. Julkisen palvelujärjestelmän tuottavuutta parantavat toimet ovat olennaisia kestävyysvajeen supistamisen kannalta. Niiden avulla voidaan turvata laadukkaat palvelut tulevaisuudessa. Kuntien järjestämisvastuulla olevien hoito- ja hoivapalvelujen toimivuutta ja tuottavuutta parannetaan.

Suomessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat nykyisin kunnat tai kuntien muodostamat sairaanhoitopiirit. Ongelmana on pidetty sitä, että etenkin maaseutukunnissa väestö ikääntyy, nuoret muuttavat kasvukeskuksiin ja huoltosuhde heikkenee, ja että köyhtyvien ja vähäväkisten kuntien rahat eivät riitä kasvaviin sosiaali- ja terveydenhoitokustannuksiin. Reilut kymmenen vuotta sitten puhuttiin vielä suurten ikäluokkien ikääntymisen aiheuttamasta paineesta sote-aloilla, nyt jo tiedetään, että siihen huoleen ei uudistus ehtinyt vastaamaan. Siitä huolimatta nykyisenkin valtioneuvoston sote-oppaassa perustellaan uudistuksen tarvetta seuraavasti: ”Suomalaiset ikääntyvät ja tarve hoivalle kasvaa. Työikäisiä ihmisiä on jatkossa vähemmän ja syntyvyys laskee. Tämä yhtälö tuo vuosi vuodelta vähemmän verotuloja.” Opas kertoo myös että ”Uudistus tehdään palvelut edellä, ihmiskeskeisesti. Kun yhteiskunta muuttuu, on palvelujenkin muututtava.

Lähtökohtaisesti sote-uudistuksen päämääränä on koko suunnittelun ajan ollut, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita yhdenvertaisesti ja että hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut myös kuroa umpeen julkisen talouden kestävyysvaje. Yli kymmenen vuoden ajan ja kolmella erilaisella hallituspohjalla on uutta ja mullistavaa mallia yritetty tehdä. Vanhasen hallituksessa on uudistuksen lähtökuopat. Sipilän hallitus kaatui uudistustyön viime metreille, koska kokoomuksen valinnanvapausmalli ei kelvannut edes sen omille kansanedustajille. Perussuomalaisilla ei ollut hallituskautenaan omaa kantaa ollenkaan sote-uudistukseen, vaan Sipilä saneli puolueen linjan. Rinteen hallitus avasi keskustan maakuntamallin unohtaen, että alkuperäinen tavoite oli sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertaistaminen, ja kustannusten hillitseminen. Marinin hallitus jatkoi samalla linjalla. Kymmenessä vuodessa tähän uudistustyöhön on syydetty satoja miljoonia euroja ja perustettu lukemattomia uusia virkoja julkiselle sektorille. Nyt tuntuu pääasia olevan, että saadaan kokonaan uusi verottajaporras perustettua. Uusi vaaleilla valittava maakuntavaltuusto, sen hallitus ja mahdolliset lautakunnat kiehtovat kaikkia eduskuntapuolueita, jotka ovat olleet vuosien varrella mallia hiomassa.

Marinin hallituksen soteratkaisun erot edellisen hallituksen malliin ovat vähäisiä. Esityksestä puuttuu valinnanvapausmalli, joka oli edellisessä hallituksessa kokoomuksen ajamana kiistakapulana ja josta puolue riiteli sisäisestikin. Kokoomuksen mallissa tarjottiin asiakkaalle valittavaksi sotepalvelut joko julkisena tai yksityisenä. Marinin hallituksen mallissa julkisella puolella on päävastuu, mutta niitä täydennettäisiin yksityisillä palveluilla kuten nykyisinkin. Toinen eroavaisuus on nimellinen, eikä vaikuta käytäntöön tai sisältöön mitenkään, Sipilän hallituksen ”itsehallintoalueet” ovat nykyisessä esityksessä ”hyvinvointialueita”. Niiden määrässä sen sijaan on hieman eroa, edellisen hallituksen esityksen 18:n sijaan nyt esitetään 22 aluetta. Näin pieniksi jäävät alueet lienevät perustuslain vastaisia, ainakin näin todettiin viime kaudella jo 18:sta alueesta. Kokonaan uutena on Marinin hallituksen esityksessä Uudenmaan erillisratkaisu, jossa maakuntaan esitetään viittä itsehallinnollista aluetta, joista Helsingin kaupunki olisi yksi oma alueensa. Neljä muuta ehdotuksessa muodostettua aluetta ovat Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa sekä Vantaan ja Keravan yhteisalue. Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren mukaan ”Tämän seudun koko, väestönkasvu, asunnottomien määrä sekä vieraskielisten ja maahanmuuttajataustaisten ihmisten määrä velvoittaa katsomaan tätä aluetta erillistapauksena.

Sinimustan Liikkeen Suomessa huoltosuhteen jatkuvaa heikkenemistä, maaseutukuntien köyhtymistä ja eriarvoisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa ei hoideta perustamalla uutta vaaleilla valittavaa hallintoporrasta ja kasvattamalla siten jo ennestään paisunutta julkisen sektorin virkamiehistöä ja poliittista leikkikenttää. Me emme siirtäisi järjestämisvastuuta kuntakentältä kasvukeskuksiin, koska samalla siirretään päätösvalta pienistä kunnista suuriin kaupunkeihin. Me emme loisi uutta verottajaporrasta kurittamaan kansalaisia. Sinimustan Liikkeen sosiaali- ja terveyspoliittiseen ohjelmaan on kirjattu: ”Hoidolla ja palveluilla on edellytykset nivoutua paremmin yhteen, jos perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut ja erikoissairaanhoito ovat yhden johdon ja yhden budjetin alaisuudessa. Sinimusta Liike kannattaa valtion järjestämisvastuuta sekä rahoitusta sosiaali- ja terveyspalveluissa.” Puolueemme tavoitteena on pitää koko Suomi asuttuna ja rohkaisemmekin kansalaisia muuttamaan suurten asutuskeskusten ulkopuolelle. Uskomme, että voimme turvata sote-uudistuksen tavoitteena olevat yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille kaikkialla Suomessa esimerkiksi leikkaamalla vierasväestön aiheuttaman kuormituksen julkiselle taloudelle, joka tarkoittaisi esimerkiksi tulkkipalveluista, kotouttamispalveluista, turvapaikanhakijoiden etuuksista ja monista muista monikulttuurisuutta ja väestönvaihtoa edistävistä sosiaali- ja terveyspalveluista aiheutuvien kustannusten poistumista. Nykyaikana virkamiehet ovat olleet haluttomia laskemaan maahanmuuton kustannuksia, mutta pelkästään olemassa olevien laskelmien perusteella voidaan arvioida summan riittävän pitkälle siirrettynä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin. Purkamalla hallintoa ja kouluttamalla virkamiehistöä hoiva-alalle vastataan hoitajapulaan samalla kun hillitään menokasvua. Puolueemme mielestä soteuudistusta on suunniteltu turhaan ja kalliisti jo tarpeeksi kauan, jotta voidaan todeta sen epäonnistuneen.

Sinimusta Liike perustaisi valtion alaisuuteen lakisääteisten sote-palveluiden, kuten perusterveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen palveluorganisaation, Katen (Kansan terveys), jota johdettaisiin asiantuntijavetoisesti ja ohjattaisiin poliittisesti. Puolueemme ohjelman mukaan perustulomalliin siirryttäessä purettaisiin nykyinen tukijärjestelmä, eli käytännössä lähes kaikki nykyisen kansaneläkelaitoksen palvelut. Kelan purkamisesta vapautuisi resursseja uuden soteorganisaation käyttöön. Uuden organisaation sotevaltuusto muodostettaisiin eduskuntavaalien tuloksen mukaan valituista kansanedustajista, jotka puolestaan päättäisivät hallituksen kokoonpanosta siten, että kaikki maakunnat olisivat edustettuna, sekä lisäksi hallituksessa olisi asiantuntemus kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen osa-alueilta. Jokaiseen maakuntaan perustettaisiin valtakunnallisen sote-organisaation tulosyksikkö, jonka alaisuuteen palvelut jaetaan.

Sinimustan Liikkeen Suomessa perusterveydenhoito ja sosiaalipalvelut ovat lähipalveluita, jotka löytyvät jokaisesta kunnasta ja jokainen suomalainen saa viipymättä tarvitsemansa palvelut sosiaalisesta tai taloudellisesta asemastaan riippumatta. Keskus- ja yliopistolliset sairaalat sijaitsevat siten, ettei kenenkään matka hoitoon ole kohtuuton. Myös pelastuspalvelut on järjestetty niin, että henkilöstö pääsee ajoissa paikalle, kun sitä tarvitaan. Tähän kaikkeen ei tarvita kallista ja monimutkaista hallintohimmeliä, vaan valtion kustantama ja johtama asiantuntijavetoinen palveluorganisaatio, jossa verotulot laitetaan suomalaisten sote-palveluihin, ei hallintobyrokratiaan. Puolueemme sote-mallissa rahoitus tulisi suoraan valtiolta, ilman nykyisenkaltaista kuntien valtionosuusjärjestelmää tai ilman suunniteltua uutta maakuntaveroa. Kustannukset jakaantuisivat tasaisemmin koko maahan, eikä kuntien tarvitsisi kilpailla väestörakenteesta rahan vuoksi. Valtiovastuisen mallimme palveluverkko kattaisi koko maan, ja takaisi kaikille suomalaisille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut riippumatta asuinpaikasta tai sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta.”

Lähde: https://sinimustaliike.fi/uutiset/sinimustan-liikkeen-suomessa-sotepalvelut-seka-niiden-rahoitus-ovat-valtion-vastuulla/

Aktivismi Hyvinvointi Kotimaa Politiikka Talous Uutiset Yhteiskunta

Keskustelu

3 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Rakenteellinen korruptio

  Vastaa

  Mitäs jos lähettäisiin siitä liikkeelle että yksityisten lääkäripalvelujen yhteiskunnan rahoitus poistetaan ihan niinkuin hammaslääkäerilläkin? Silloin parissa kuukaudessa koko lääkärionelma ja potilasjonot poistuisivat kuin itsestään. Ja yksityisiä sairaspalveluja käyttäisivät vain ne joilla on varaa. Joka tietysti tarkoittaisi että näiden vakuutusmaksut moninkertaistuisivat. 

  Nythän meillä on käytössä malli jossa ihminen kun haluaa esim. uuden lonkan, niin se menee ensin julkiselle puolelle jossa asia tarkastetaan ja sanotaan että jono on kaksi vuotta. Mutta lääkäri suosittelee yksityiklinikkaa jossa useimmiten itsekkin työskentelee ja sanoo että siellä pääsee heti leikkaukseen. No, ihminen on valmis maksamaan omavastuun esim. 5000e/lonkka. Mutta se mitä ei ymmärretä on se että tämä yksityispuolen leikkaaja, se heittää potilaan toipumaan julkiselle puolelle heti leikkauksen jälkeen, joka tietysti rasittaa taloudellisestikkin julkista puolta. Ja että yksityinen laskuttaa erotuksen, 45 000e/lonkka, sitä kuntaa jossa ko. ihminen asuu. 

  Tämä järjestely luo potilasjonot kun kunnallisen puolen sairaanhoitoon budetoimat varat käytetään yksityisen puolen lihottamiseen. Jolloin kunnallisen puolen ihmiset sanovat ”Nyt on kahden vuoden potilasjono” joka tarkoittaa ”Meillä ei ole rahaa enää tälle vuodelle”. Ja jos vaikka joku kunnassa tarvisi uuden sydämen, niin julkisen puolen sairaalan talouspäälikkö soittaa jonkun kunnan kunnanjohtajalle ja kysyy ”löytyykö rahaa”. Jos ei löydy, niin ”potilasjonot ovat siltä vuodelta täynnä”.

  Tämä on se rakenteellinen korruptio joka tulisi kitkeä maastamem pois. Ei tarvittaisi mitään muuta kuin että yksityistä puolta ei tuettaisi julkisen puolen rahoilla. Näin lääkrärit palaisivat julkiselle puolelle, missä on potilaita. Eikä julkisen puolen potilaspaikkoja/leikkaussaleja vuokrattaisi enää yksityiselle puolelle. Ja koko kieroitunut järjestelmä romahtaisi kuukaudessa kahdessa. Potilasjonot poituisivat samalla nopeudella. Ja vuoden päästä oltaisiin kuin ‑70 luvun Suomessa. Kaikki olisi paremmin tällä saralla.

 • Sitä saa mitä tilaa

  Vastaa

  Money got the power, sitä persaukiset suomalaiset ymmärtämättömyyttään kannattaa.

 • Että näin

  Vastaa

  Sote, joka on kaatunut 3–4 kertaa ja silti siihen ei ole saatu mainittavia korjauksia tehtyä. Realimaailmassa sote on jo käytössä 3 vuotta vaikkei sitä ole vielä toimeenpantu saati vahvistettu.
  4 miljardin lisälasku valtiolle ei ole salaliittoteoriaa vaan realismia ja se huomataan kun julkiset palvelut ulkoistetaan yksityisille jotka tekevät ”työtä” veronmaksajien rahoilla kustannetuilla kiinteistöillä ja hoitovälineillä, laskuttaen tietysti kuntaa täysimääräisesti.
  Terveyskeskuksia on lopetettu yksityistämisen jälkeen, toiminta siirretty lähimpään suureen sairaalaan johon kaikilla ei välttämättä riitä kynnys lähteä matkan tahi vaivan vuoksi (odotellaan jopa haitallisen kauan), lähipalvelun puute lisää vakavien sairauksien kehittymistä pidemmälle ilman diagnoosia ja alkututkimusta/-hoitoa.
  Yksityisten terveyspalvelujen tukeminen verovaroin on korruptoinut koko systeemin ja lisännyt eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä.
  Suomi on tänä päivänä yhä enemmän tukiaisten luvattu maa, kukaan ei tee mitään ilman tukiaisia ja osa aloista on orjuutettu tukiaisilla esim. maatalous.
  Misihän tänne kävellään euroopan läpi, sosiaalitukien vuoksi (joita ei kantaväestö koskaan saa samassa määrin).

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi